21.07.2024
Култура и изкуство

Хороскоп за 5 декември

ОВЕН

В по­не­дел­ник Ов­ни­те не са със­ре­до­то­че­ни в ра­бо­та­та си и то­ва ще им съз­да­де дос­та гри­жи. Мис­ли­те ви са на­со­че­ни към раз­вле­че­ния и най-чес­то се свър­зват с лю­бов­ни коп­не­жи. Денят се ха­рак­те­ри­зи­ра с доб­ри кон­так­ти при някои от вас, но се­га ед­ва ли ще сте в със­тоя­ние да пред­ло­жи­те осъ­щест­вява­не­то на своя идея.

ТЕЛЕЦ

Ра­бот­ният ден е дос­та объ­ркан за Тел­ци­те и мно­зи­на ще се под­да­дат на та­зи ине­ртнос­т. Из­бягвай­те да нас­тоя­ва­те за осъ­щест­вява­не на някак­во ва­ше на­ме­ре­ние, за­що­то мо­гат да пос­лед­ват кон­фрон­та­ции. Днес ус­пеш­но ще пос­тиг­не­те съг­ла­сие в служ­ба­та и то ще ви до­ве­де до реа­ли­за­ция на за­да­ча, по коя­то ра­бо­ти­те.

БЛИЗНАЦИ

По­не­дел­ник е ус­пе­шен ден за Близ­на­ци­те, мно­зи­на от кои­то днес ще пъ­ту­ват. Дей­ствай­те ба­лан­си­ра­но, кое­то е га­ран­ция за пос­ти­га­не на ус­пех. Той е ва­ли­ден в об­лас­тта на фи­нан­си­те, пре­го­во­ри­те и при под­пис­ва­не на до­го­во­ри. Ще ви бъ­де пред­ло­же­на съв­мес­тна дей­ност. Днес мо­же­те да се въз­пол­зва­те от прия­тел­ска под­кре­па.

РАК

Въз­мож­нос­тта за реа­ли­за­ция при Ра­ци­те е на­ли­це в по­не­дел­ник, но най-чес­то тя ще се рег­ла­мен­ти­ра от ва­ша­та дей­стве­ност. Про­фе­сио­нал­ният ден ще до­не­се ус­пе­хи, ако сте кон­цен­три­ра­ни на ра­бот­но­то си място. Денят се свър­зва и с про­фе­сио­нал­ни но­вос­ти, въз­пол­звай­те се от тях. Ве­че сте в ци­къл на по­ло­жи­тел­ни про­ме­ни, кое­то изи­сква от­го­вор­ност.

ЛЪВ

Ак­тив­ни днес са Лъ­во­ве­те, то­ва е пе­чат за деня на всич­ки от вас, но не би­ва да смята­те, че няма да ви стиг­не вре­ме­то за осъ­щест­вява­не на оно­ва, кое­то сте си нау­ми­ли. Дей­ствай­те це­ле­на­со­че­но и та­ка наис­ти­на ще има­те же­ла­ния ре­зул­тат. Мно­зи­на днес се за­ни­ма­ват с лю­бов­ни въп­ро­си, ще има­те си­гур­ни ус­пе­хи. Из­бягвай­те кон­фрон­та­ции­те.

ДЕВА

Де­ви­те не са мо­би­ли­зи­ра­ни за дей­ствия по оби­кно­ве­ния за тях на­чин днес. С по­ве­че от­го­вор­ност ще ра­бо­ти­те по въп­ро­си, ка­сае­щи до­ма ви или те­зи на лю­бов­та. Из­вес­тни при­до­бив­ки са въз­мож­ни в сфе­ра­та на фи­нан­си­те, съг­ла­су­вай­те дей­ствия­та си с влия­тел­ни хо­ра. Кон­так­ти­те са из­ра­зи­тел­ни, но е доб­ре да на­ме­ри­те под­ход­ящия на­чин в об­щу­ва­не­то.

ВЕЗНИ

Уме­ре­ни в дей­ствия­та си са по­ве­че­то от Вез­ни­те, а стре­ме­жи­те им са кон­крет­ни в по­не­дел­ник. То­ва ви­на­ги га­ран­ти­ра ус­пех, ка­къв­то днес дей­стви­тел­но ще има­те. Мно­зи­на ще по­лу­чат из­вес­тие, кое­то мно­го ще ги за­рад­ва. По фи­нан­со­ви въп­ро­си е ху­ба­во да дей­ства­те де­ли­кат­но. Пре­циз­но е доб­ре да дей­стват биз­нес­ме­ни­те в кон­так­ти­те си.

СКОРПИОН

Кон­сер­ва­тиз­мът над­дел­ява при Скор­пио­ни­те днес, но то­ва не е ло­шо ка­то стил на ра­бо­та и дей­ствия. До­ри някои от вас ще бъ­дат твър­де рес­пек­ти­ра­щи за око­лни­те. Та­зи по­зи­ция ви оси­гур­ява въз­мож­нос­ти за при­до­бив­ки. Някои от Скор­пион прояв­яват не­се­риоз­но от­но­ше­ние към про­фе­сио­нал­ния ден, кое­то ги ли­ша­ва от по­ло­жи­тел­на реа­ли­за­ция.

СТРЕЛЕЦ

Стрел­ци­те са дей­стве­ни в по­не­дел­ник. Са­ми раз­би­ра­те, че вър­ху то­ва се ос­но­ва­ва ва­шият ус­пех, но трябва да ли­ши­те ек­спан­зия­та си от греш­ни хо­до­ве. Ка­те­го­ри­чен ус­пех ще има­те на ра­бот­но­то място. За биз­нес­ме­ни­те не е из­клю­че­но пъ­ту­ва­не, кое­то ще до­ве­де до но­ви реа­ли­за­ции. Ра­бо­те­щи­те в произ­водс­тво­то да бъ­дат вни­ма­тел­ни за ава­рии. Ще получите изгодно предложение в службата, преценете възможностите си.

КОЗИРОГ

То­зи ден е до­бър за Ко­зи­ро­зи­те, но ед­на част от вас няма да го прие­мат ка­то та­къв. Ве­роя­тно сте влю­бе­ни или има­те за раз­ре­ша­ва­не лю­бов­ни проб­ле­ми, кои­то хвърлят не­га­тив­на сянка как­то вър­ху са­мо­чувс­твие­то, та­ка и вър­ху дей­нос­тта ви днес. Кон­так­ти­те при някои са от из­клю­чи­тел­на важ­ност, по­тър­се­те под­кре­па­та на влия­тел­ни ли­ца. Няма да успеете сами да се справите с поставетата ви задача, ако не работите в екип.

ВОДОЛЕЙ

Во­до­леи­те мо­гат да пос­тиг­нат на­ме­ре­ния­та си днес, ако раз­чи­тат еди­нстве­но на лич­на­та си ак­тив­ност и де­ло­ви въз­мож­нос­ти. В то­ва от­но­ше­ние сте дос­та из­ра­зи­тел­ни и мно­зи­на ще на­со­чат уси­лия­та си са­мо там. Из­вес­тни труд­нос­ти мо­же да оча­ква­те в кон­так­ти­те си, къ­де­то днес ли­чи не­се­риоз­но­то от­но­ше­ние на хо­ра­та към общата работа, от която зависят доста важни резултати, които трябва да покажете през месеца.

РИБИ

Ус­пе­шен по­не­дел­ник за Ри­би­те, раз­чи­тай­те на лич­ни­те си въз­мож­нос­ти и ак­тив­ност, кои­то ще доп­ри­не­сат за раз­ре­ша­ва­не­то на всич­ки те­ку­щи въп­ро­си. Труд­нос­ти­те се свър­зват с пъ­ту­ва­не, въз­мож­но е то да се от­ло­жи. По-се­риоз­но трябва да бъ­де от­но­ше­ние­то на някои от вас към фи­нан­си­те. Ще бъ­де­те за­рад­ва­ни от нео­чак­ва­ни но­ви­ни и ще имате възможности за успешен финал на дневните задачи.

Related posts

Хороскоп за 8 декември! Напрегнат ден за две зодии

admin

Почитаме светец, отказал се от щастие, богатство и човешка слава, за да служи на Бог в смирение и нищета

Църквата чества намирането на светите мощи на мъчениците, пострадали в Евгения

Дани Тренчева

Почитаме Св. мъченица Татяна Римска

Дани Тренчева

Кукерски игри в Пиринско в седмицата на прошката

Дани Тренчева

26 декември е успешен ден за три зодии

admin

Leave a Comment