23.07.2024
България

Дневен хороскоп за 23 декември 2021

ОВЕН

Чет­вър­тък е из­пъл­нен с от­го­вор­нос­ти за Ов­ни­те, кои­то при мно­го от вас са свър­за­ни със зат­руд­не­ния. Ве­роя­тно е при някои те да пре­рас­нат в за­гу­ба. Па­зе­те про­фе­сио­нал­ния си прес­тиж и се бо­ре­те за са­мос­тоя­тел­ност на ра­бот­но­то си място. Неочакван успех в хазартни игри.

ТЕЛЕЦ

То­зи ден е ус­пе­шен за вас и има мно­го доб­ри ха­рак­те­рис­ти­ки. При някои гра­ду­сът на неп­рия­тнос­ти­те е нео­би­чай­но ви­сок и то­ва се об­яснява от за­си­ле­на­та мни­тел­ност у мно­зи­на и не­до­ве­рие­то към дру­ги­те. Ус­пеш­ни ще са фи­нан­со­ви­те ви дей­ствия. Вечерта ще получите неочаквана покана.

БЛИЗНАЦИ

Мно­го ак­тив­ни сте днес и дей­ствия­та ви са пред­ва­ри­тел­но пла­ни­ра­ни. То­ва в гол­яма сте­пен пре­ци­зи­ра из­пъл­не­ние­то на всич­ко, с кое­то ще се за­ло­ви­те се­га. Доб­ри но­ви­ни ще ви за­рад­ват, а са­ми­те вие мо­же­те да осъ­щес­тви­те някои от лич­ни­те си на­ме­ре­ния. Неочаквани материални приходи.

РАК

Мно­го къс­мет ще има­те днес в де­ла­та, с кои­то ще се зах­ва­не­те. По-го­ле­ми­те труд­нос­ти са свър­за­ни с па­ри­те и кон­так­ти­те. В чет­вър­тък ва­шият ус­пех има от­но­ше­ние към за­ни­ма­ва­щи се с из­кус­тво, сре­щи­те с влия­тел­ни ли­ца и об­щес­тве­на­та ак­тив­ност. Ще получите пред-ложение за пътуване.

ЛЪВ

В чет­вър­тък трябва да си на­ло­жи­те спо­кой­ствие, не­за­ви­си­мо от всич­ко. При по­ве­че­то от вас то­зи ден е из­пъл­нен с труд­нос­ти и мно­зи­на ще имат пог­реш­ни пре­цен­ки за оно­ва, кое­то ста­ва око­ло тях. То­ва ще ви под­тик­не към при­бър­за­ни дей­ствия. Обаждане от чужбина ще ви изненада.

ДЕВА

До­бър е чет­вър­тък и пред­ла­га дос­та въз­мож­нос­ти за ва­ша­та реа­ли­за­ция и де­ло­ви план. Глав­на­та ха­рак­те­рис­ти­ка на деня е при­до­бив­ка­та. При мно­го от Де­ва е въз­мож­но да въз­ник­не нео­чак­ван и неп­ред­ви­ден об­рат, пре­диз­ви­кан от зад­ку­лис­ни­те дей­ствия на вра­го­ве­те ви.

ВЕЗНИ

Днес ва­ша­та пе­че­лив­ша по­зи­ция е да бъ­де­те сдър­жа­ни във всич­ки­те си дей­ствия и кон­так­ти. Мно­зи­на имат се­га про­фе­сио­нал­ни проб­ле­ми и на­пи­ра же­ла­ние­то да ги раз­ре­ши­те със за­мах. То­ва ще пре­диз­ви­ка тък­мо об­рат­на­та реак­ция и вмес­то да ги раз­ре­ши­те, вие ще ги за­дъл­бо­чи­те.

СКОРПИОН

Скор­пио­ни­те са обе­зпо­кое­ни за па­ри днес. Те са свър­за­ни с ва­ша­та про­фе­сия или биз­нес и мно­зи­на от вас ще търсят на­чин да по­ви­шат ни­во­то им. Ан­га­жи­ра­ни сте с куп дру­ги проб­ле­ми, кои­то няма да ви поз­волят да със­ре­до­то­чи­те уси­лия­та си в та­зи на­со­ка. Неочаквани пред-ложения за бизнес.

СТРЕЛЕЦ

Мно­го от вас за­поч­ват омъ­рлу­ше­ни деня и се зат­варят все по­ве­че и по­ве­че у се­бе си. При­чи­ни­те мо­гат да бъ­дат две – чувс­тво за гол­яма умо­ра, по­ра­ди лош сън, или усе­ща­не­то ви за не­дос­та­тъч­ни въз­мож­нос­ти от­нос­но лич­ни или де­ло­ви дей­ствия. Вечерта се разходете сред природата, дори и до най-близкия до дома ви парк. Ще ви подейства оздравително и ще повиши духа ви.

КОЗИРОГ

Не се под­да­вай­те на ин­туи­тив­ни впе­чат­ле­ния, кои­то най-чес­то са не­га­тив­ни и ви сму­ща­ват. Дей­стви­тел­но денят няма да пре­ми­не съв­сем глад­ко и мно­зи­на от Ко­зи­рог ще трябва усъ­рдно да се про­ти­во­пос­тавят на някой от об­кръ­же­ние­то си, но ще имате успех. Обаждане от чужбина ще ви зарадва, най-вероятно е свързано с ваши роднини или приятели.

ВОДОЛЕЙ

Чет­вър­тък е ба­лан­си­ран за Во­до­леи­те, ще до­ве­де­те до ус­пех всич­ко, с кое­то се за­ло­ви­те. То­ва е ва­ше пре­димс­тво по­ра­ди лич­ни­те ви въз­мож­нос­ти. Къс­ме­тът ви днес ще бъ­де ярко из­явен. Най-ве­роя­тно ще бъ­де­те в по­мощ на прия­те­ли­те си, което в бъдеще ще ви донесе придобивки. Дължите нещо на приятел, който се нуждае от помощ и подкрепа. Изчистете сметките си!

РИБИ

Ако се­ди­те и се чу­ди­те днес с как­во точ­но да се зае­ме­те, тъй ка­то проб­ле­ми­те са по­ве­че от един, ед­ва ли ще има­те няка­къв нап­ре­дък. Де­ло­вият жи­вот, прия­те­ли­те и лич­на­та ви по­зи­ция в об­щес­тво­то мо­же да бъ­де ви­на­ги пред­мет за раз­ми­съл. Участие в хазартни игри ще ви донесе успех. Не прекалявайте с наставленията към децата си, досадно е.

Related posts

Дневен хороскоп за 9 декември 2021

Дани Тренчева

Англичанин намушка с нож съпругата си, след което и себе си

admin

Днес излизат резултатите от аутопсията на Ангел Христов

admin

Гешев бил в отпуск при посещението си в САЩ

admin

5 023 нови случая на COVID-19 са потвърдени у нас през последното денонощие

Дани Тренчева

Прогноза за времето

admin

Leave a Comment