27.03.2023
България

Дневен хороскоп за 23 декември 2021

ОВЕН

Чет­вър­тък е из­пъл­нен с от­го­вор­нос­ти за Ов­ни­те, кои­то при мно­го от вас са свър­за­ни със зат­руд­не­ния. Ве­роя­тно е при някои те да пре­рас­нат в за­гу­ба. Па­зе­те про­фе­сио­нал­ния си прес­тиж и се бо­ре­те за са­мос­тоя­тел­ност на ра­бот­но­то си място. Неочакван успех в хазартни игри.

ТЕЛЕЦ

То­зи ден е ус­пе­шен за вас и има мно­го доб­ри ха­рак­те­рис­ти­ки. При някои гра­ду­сът на неп­рия­тнос­ти­те е нео­би­чай­но ви­сок и то­ва се об­яснява от за­си­ле­на­та мни­тел­ност у мно­зи­на и не­до­ве­рие­то към дру­ги­те. Ус­пеш­ни ще са фи­нан­со­ви­те ви дей­ствия. Вечерта ще получите неочаквана покана.

БЛИЗНАЦИ

Мно­го ак­тив­ни сте днес и дей­ствия­та ви са пред­ва­ри­тел­но пла­ни­ра­ни. То­ва в гол­яма сте­пен пре­ци­зи­ра из­пъл­не­ние­то на всич­ко, с кое­то ще се за­ло­ви­те се­га. Доб­ри но­ви­ни ще ви за­рад­ват, а са­ми­те вие мо­же­те да осъ­щес­тви­те някои от лич­ни­те си на­ме­ре­ния. Неочаквани материални приходи.

РАК

Мно­го къс­мет ще има­те днес в де­ла­та, с кои­то ще се зах­ва­не­те. По-го­ле­ми­те труд­нос­ти са свър­за­ни с па­ри­те и кон­так­ти­те. В чет­вър­тък ва­шият ус­пех има от­но­ше­ние към за­ни­ма­ва­щи се с из­кус­тво, сре­щи­те с влия­тел­ни ли­ца и об­щес­тве­на­та ак­тив­ност. Ще получите пред-ложение за пътуване.

ЛЪВ

В чет­вър­тък трябва да си на­ло­жи­те спо­кой­ствие, не­за­ви­си­мо от всич­ко. При по­ве­че­то от вас то­зи ден е из­пъл­нен с труд­нос­ти и мно­зи­на ще имат пог­реш­ни пре­цен­ки за оно­ва, кое­то ста­ва око­ло тях. То­ва ще ви под­тик­не към при­бър­за­ни дей­ствия. Обаждане от чужбина ще ви изненада.

ДЕВА

До­бър е чет­вър­тък и пред­ла­га дос­та въз­мож­нос­ти за ва­ша­та реа­ли­за­ция и де­ло­ви план. Глав­на­та ха­рак­те­рис­ти­ка на деня е при­до­бив­ка­та. При мно­го от Де­ва е въз­мож­но да въз­ник­не нео­чак­ван и неп­ред­ви­ден об­рат, пре­диз­ви­кан от зад­ку­лис­ни­те дей­ствия на вра­го­ве­те ви.

ВЕЗНИ

Днес ва­ша­та пе­че­лив­ша по­зи­ция е да бъ­де­те сдър­жа­ни във всич­ки­те си дей­ствия и кон­так­ти. Мно­зи­на имат се­га про­фе­сио­нал­ни проб­ле­ми и на­пи­ра же­ла­ние­то да ги раз­ре­ши­те със за­мах. То­ва ще пре­диз­ви­ка тък­мо об­рат­на­та реак­ция и вмес­то да ги раз­ре­ши­те, вие ще ги за­дъл­бо­чи­те.

СКОРПИОН

Скор­пио­ни­те са обе­зпо­кое­ни за па­ри днес. Те са свър­за­ни с ва­ша­та про­фе­сия или биз­нес и мно­зи­на от вас ще търсят на­чин да по­ви­шат ни­во­то им. Ан­га­жи­ра­ни сте с куп дру­ги проб­ле­ми, кои­то няма да ви поз­волят да със­ре­до­то­чи­те уси­лия­та си в та­зи на­со­ка. Неочаквани пред-ложения за бизнес.

СТРЕЛЕЦ

Мно­го от вас за­поч­ват омъ­рлу­ше­ни деня и се зат­варят все по­ве­че и по­ве­че у се­бе си. При­чи­ни­те мо­гат да бъ­дат две – чувс­тво за гол­яма умо­ра, по­ра­ди лош сън, или усе­ща­не­то ви за не­дос­та­тъч­ни въз­мож­нос­ти от­нос­но лич­ни или де­ло­ви дей­ствия. Вечерта се разходете сред природата, дори и до най-близкия до дома ви парк. Ще ви подейства оздравително и ще повиши духа ви.

КОЗИРОГ

Не се под­да­вай­те на ин­туи­тив­ни впе­чат­ле­ния, кои­то най-чес­то са не­га­тив­ни и ви сму­ща­ват. Дей­стви­тел­но денят няма да пре­ми­не съв­сем глад­ко и мно­зи­на от Ко­зи­рог ще трябва усъ­рдно да се про­ти­во­пос­тавят на някой от об­кръ­же­ние­то си, но ще имате успех. Обаждане от чужбина ще ви зарадва, най-вероятно е свързано с ваши роднини или приятели.

ВОДОЛЕЙ

Чет­вър­тък е ба­лан­си­ран за Во­до­леи­те, ще до­ве­де­те до ус­пех всич­ко, с кое­то се за­ло­ви­те. То­ва е ва­ше пре­димс­тво по­ра­ди лич­ни­те ви въз­мож­нос­ти. Къс­ме­тът ви днес ще бъ­де ярко из­явен. Най-ве­роя­тно ще бъ­де­те в по­мощ на прия­те­ли­те си, което в бъдеще ще ви донесе придобивки. Дължите нещо на приятел, който се нуждае от помощ и подкрепа. Изчистете сметките си!

РИБИ

Ако се­ди­те и се чу­ди­те днес с как­во точ­но да се зае­ме­те, тъй ка­то проб­ле­ми­те са по­ве­че от един, ед­ва ли ще има­те няка­къв нап­ре­дък. Де­ло­вият жи­вот, прия­те­ли­те и лич­на­та ви по­зи­ция в об­щес­тво­то мо­же да бъ­де ви­на­ги пред­мет за раз­ми­съл. Участие в хазартни игри ще ви донесе успех. Не прекалявайте с наставленията към децата си, досадно е.

Related posts

Загиналият при масовия бой в Казанлък е баща на две деца

admin

Доживотен затвор за 45-годишен убил 17-годишната си доведена дъщеря

admin

Откриха военния, изчезнал на Витоша

admin

Прокурорите у нас не могат да издават Европейска заповед за разследване за събиране на трафични данни

Дани Тренчева

Ще се отразят ли здравните мерки на вота на 14 ноември

Дани Тренчева

Отбелязваме Деня на българската община

Дани Тренчева

Leave a Comment