24.07.2024
България

Дневен хороскоп за 2 февруари 2022

ОВЕН

Сряда е нап­рег­на­та за мно­зи­на от Овен. В по­ве­че­то слу­чаи ста­ва ду­ма за де­ло­ви неп­рия­тнос­ти. Зас­тра­ше­ни сте от до­пус­ка­не на греш­ки под влия­ние на емо­ции. Тър­се­те съ­дей­ствие от прия­те­ли. Осо­бе­но необ­хо­ди­мо е да бъ­де­те вни­ма­тел­ни по фи­нан­со­ви и про­фе­сио­нал­ни въп­ро­си.

ТЕЛЕЦ

Денят за вас не е лек, въз­мож­ни са ого­рче­ния от неп­рия­тни вес­ти. Бъ­де­те пред­паз­ли­ви в лю­бов­ни­те де­ла, осо­бе­но що се от­нася до тай­ни връз­ки. Сряда не е под­ход­яща за осъ­щест­вява­не на кон­так­ти. Необ­хо­ди­ма ви е под­кре­па и ще я има­те, ве­роя­тно под фор­ма­та на до­бър съ­вет.

БЛИЗНАЦИ

Сряда е дос­та неп­рия­тна в ма­те­риа­лен ас­пект и по от­но­ше­ние на про­фе­сио­нал­ни­те де­ла. На ра­бот­но­то място сте зас­тра­ше­ни от разс­трой­ва­не на от­но­ше­ния, не вли­зай­те в спор с влия­те­лен чо­век, ако въз­на­мер­ява­те да во­ди­те раз­го­во­ри с шеф за уве­ли­ча­ва­не на зап­ла­та­та си.

РАК

Ху­бав ден за кон­так­ти и па­ри. За някои се оче­рта­ват но­ви пре­диз­ви­ка­телс­тва за пе­чал­би, до­ка­то дру­ги мо­же да бъ­дат из­не­на­да­ни с нео­чак­ва­но по­лу­ча­ва­не на па­ри. Не е из­клю­че­но да се сблъс­ка­те с неп­рия­тнос­ти от лич­но ес­тес­тво, но не са осо­бе­но съ­щес­тве­ни и ще се спра­ви­те с тях.

ЛЪВ

В жи­во­та ви се за­беля­зват но­ви сти­му­ли, кои­то оп­ре­де­ле­но са дос­та­тъч­ни за доб­ро­то ви нас­трое­ние днес. Но не заб­равяй­те пред­паз­ни­те мер­ки, осо­бе­но в про­фе­сио­нал­ни­те де­ла. Ра­бо­ти­те вяло и мо­же да си съз­да­де­те неп­рия­тнос­ти с шеф. Не са из­клю­че­ни и ин­три­ги по фи­нан­со­ви въп­ро­си.

ДЕВА

Денят е под­ходящ за съд­ру­жен биз­нес и за ра­бо­та със сът­руд­ни­ци. Зав­ла­де­ни сте от неп­рия­тни спо­ме­ни, не са из­клю­че­ни и труд­нос­ти в кон­так­ти­те. Оче­вид­но ед­ва ли ще по­лу­чи­те под­кре­па от прия­тел, на­ме­ре­те си­ли за справ­яне у се­бе си. Но­вос­ти­те в жи­во­та ви са по­зи­тив­ни.

ВЕЗНИ

Сряда се ха­рак­те­ри­зи­ра с дос­та при­тес­не­ния за Вез­ни­те. Зас­ягат ма­те­риал­ни въп­ро­си, про­фе­сио­нал­ни­те де­ла и неп­рия­тни съоб­ще­ния. В някои слу­чаи са въз­мож­ни и кле­ве­ти спрямо вас. Не би­ва да тър­си­те съ­вет от прия­те­ли, ефе­ктът ще е об­ра­тен или въп­ро­си­те ще бъ­дат ома­ло­ва­же­ни.

СКОРПИОН

Мно­зи­на от вас са зас­тра­ше­ни от го­ле­ми неп­рия­тнос­ти на ра­бот­но­то място, бъ­де­те пред­паз­ли­ви. Не прех­върл­яйте лич­ни­те си проб­ле­ми в служ­ба­та, за­що­то ед­ва ли ще срещ­не­те раз­би­ра­не. Тър­пе­ние­то на ко­ле­ги­те ви се е из­чер­па­ло. Не пре­неб­рег­вай­те съ­вет или пре­дуп­реж­де­ние.

СТРЕЛЕЦ

За някои денят е ра­дос­тен по­ра­ди па­ри­чен сюр­приз, но за дру­ги – дос­та оби­кно­вен. Из­ява­та ви е пос­редс­тве­на и мо­же да се дъл­жи на неп­рия­тнос­ти в емо­цио­на­лен ас­пект. Не е из­клю­че­но да бъ­де­те ого­рче­ни от злос­ло­вие по ваш ад­рес. Колеги се опитват да ви злепоставят пред началниците ви. Няма да успеят да ви навредят. Бъ­де­те пред­паз­ли­ви за хар­чо­ве­те си, намалете ги.

КОЗИРОГ

По­тис­на­ти сте, не мо­же­те да по­доб­ри­те нас­трое­ние­то си в ком­па­ния от близ­ки хо­ра. Не пре­неб­рег­вай­те съ­вет от прия­тел и се опи­тай­те да не го­во­ри­те ло­шо за дру­ги­те. Не­дей­те да нер­вни­чи­те по по­вод на оно­ва, кое­то не сте в със­тоя­ние да про­ме­ни­те, об­стоя­телс­тва­та ско­ро ще се раз­ведрят. Промените ще са в положителна посока и ще окажат пряко влияние върху вас.

ВОДОЛЕЙ

В емо­цио­нал­но от­но­ше­ние Во­до­леи­те не се чувс­тва­те доб­ре днес, въз­мож­но е да сте ра­зо­ча­ро­ва­ни от чо­век, ко­го­то оби­ча­те. Бъ­де­те сдър­жа­ни и пред­паз­ли­ви, за­що­то по-го­ле­ми­те ви неп­рия­тнос­ти са в служ­ба­та. Из­бягвай­те спо­ро­ве с влия­тел­ни лич­нос­ти, ще за­гу­би­те ка­тас­тро­фал­но. Не бъдете мнителни спрямо близките си, те ви обичат и ви желаят само доброто.

РИБИ

В лич­ния жи­вот проб­ле­ми­те ви ни­как не са мал­ко и сряда мо­же да се ока­же дос­та теж­ка, ако не по­тър­си­те прия­те­ли­те си. Прис­ти­га­не­то на ва­жен за вас чо­век ще се от­ра­зи бла­гоп­рия­тно на фи­нан­со­ви­те ви де­ла. Не се под­веж­дай­те от но­ви въз­мож­нос­ти в про­фе­сио­на­лен ас­пект.

Related posts

Румен Радев печели президентската надпревара с 66,7% при 99,82% обработени протоколи

Дани Тренчева

Илияна Йотова: Последното нещо, от което трябва да се правят икономии, е образованието и науката

Дани Тренчева

Намериха мъртъв млад мъж в столичния „Западен парк“

admin

580 случая на КОВИД-19 у нас пред последното денонощие

admin

Откриха наркотици в спалното помещение на затвора в Бобов дол

Ограничения в движението на автомагистрала „Тракия“

admin

Leave a Comment