21.02.2024
България Култура и изкуство

Дневен хороскоп за 2 март

ОВЕН

Има­те емо­цио­на­лен ден с пред­пос­тав­ки за лю­бов­ни пре­жив­ява­ния. Ро­ман­тич­но­то ви нас­трое­ние оба­че мо­же да ста­не при­чи­на за до­пус­ка­не на греш­ки, бъ­де­те кон­цен­три­ра­ни в ра­бо­та­та си. От­кри­ва се въз­мож­ност чрез за­поз­нанс­тво да по­доб­ри­те про­фе­сио­нал­ни­те си по­зи­ции. Не бъ­де­те прип­рия­ни.

ТЕЛЕЦ

Ра­дос­тни­те съ­би­тия в чет­вър­тък се свър­зват със съоб­ще­ния и до­маш­ни­те де­ла. Де­ло­ва­та ви реа­ли­за­ция мно­го за­ви­си от то­ва как ще се въз­пол­зва­те от съ­ве­ти­те на на­чалс­тво­то. Мно­зи­на Тел­ци мо­гат да раз­чи­тат на бла­гос­клон­ност от чо­век с влия­ние, ще по­лу­чи­те безце­нен съ­вет, който ще ви донесе дивиденти.

БЛИЗНАЦИ

Чет­вър­тък е нап­рег­нат, но пък от­кри­ва шанс за мно­зи­на Близ­на­ци да на­мерят пок­ро­ви­тел в ли­це­то на мъж с въз­мож­нос­ти. Съ­щес­тве­но зна­че­ние имат кон­так­ти­те и но­во за­поз­нанс­тво. Бъ­де­те пред­паз­ли­ви в лю­бов­ни­те де­ла. Фи­нан­со­ви неп­рия­тнос­ти, греш­ки от ва­ша стра­на са въз­мож­ни днес.

РАК

При­бър­за­ни­те дей­ствия мо­же са­мо да ви нав­редят. Ако се зае­ме­те ене­ргич­но и ре­ши­тел­но да пла­ни­ра­те бъ­де­щи­те си дей­ствия, ще се рад­ва­те на ус­пе­хи. Въз­мож­но е да се поя­ви чо­век, кой­то ще ви по­мог­не тол­ко­ва, кол­ко­то не сте оча­ква­ли. Има­те шанс да по­доб­ри­те ма­те­риал­но­то си по­ло­же­ние.

ЛЪВ

Ус­пе­шен ден, пос­тав­яте на­ча­ло­то на но­ва дей­ност. Чет­вър­тък мо­же да е на­то­ва­рен, но за мно­зи­на от­чи­та край на неп­рия­тнос­ти­те. В де­ло­во от­но­ше­ние мно­зи­на ще по­лу­чат под­кре­па от на­чал­ни­ка си по проект, кой­то дъл­го вре­ме са об­мисл­яли. Сре­ща със ста­ри прия­те­ли днес. Денят е подходящ за почивка.

ДЕВА

Ако ви ин­те­ре­су­ват въп­ро­си от ма­те­риал­но ес­тес­тво, има­те шанс за по­доб­ре­ние на об­стоя­телс­тва­та в та­зи об­ласт. Мно­го бла­гоп­рия­тно ще се раз­ви­ват де­ла­та ви, ако дей­ства­те в сът­руд­ни­чес­тво с дру­ги хо­ра. Някои ще имат из­год­но пъ­ту­ва­не, кое­то ще им от­крие но­ви хо­ри­зон­ти. Оча­квай­те фи­нан­со­ви пос­тъп­ле­ния.

ВЕЗНИ

Чет­вър­тък е нер­вен, в мно­го слу­чаи ще се на­ла­гат бър­зи реак­ции и дей­ствия в съз­да­ли­те се си­туа­ции. Не вла­гай­те емо­ции в ра­бо­та­та си, склон­ни сте да до­пус­ка­те греш­ки. В лю­бо­вен ас­пект неп­рия­тнос­ти­те ви свър­шват с по­мощ­та на бли­зък прия­тел. Важ­ни про­фе­сио­нал­ни про­тек­ции от мъж.

СКОРПИОН

Денят е бла­гоп­рия­тен в де­ло­во от­но­ше­ние, но доб­ра­та тен­ден­ция е ха­рак­тер­на по­ве­че за мъ­же­те. До­ри и да сте вяли в ра­бо­та­та си, има­те къс­мет и ще се спра­ви­те със за­дъл­же­ния­та си. Ху­ба­во е да бъ­де­те пред­паз­ли­ви в кон­так­ти­те, въз­мож­ни са из­ма­ми, кои­то се­риоз­но ще  раз­клатят фи­нан­со­вия ви ста­би­ли­тет.

СТРЕЛЕЦ

Чет­вър­тък е тру­ден за Стрел­ци­те и мо­же да се сблъс­ка­те с нео­чак­ва­ни проб­ле­ми в служба­та. Бъ­де­те пред­паз­ли­ви по от­но­ше­ние на про­фе­сио­нал­ни­те си де­ла. Греш­ки в ра­бо­та­та мо­же да ви при­чинят го­ле­ми неп­рия­тнос­ти. Пазете се от злополуки, опитайте се да ги предотвратявате. Денят е пол­зот­во­рен във връз­ка с па­ри и за сре­щи в об­щес­тво­то.

КОЗИРОГ

Мно­го ан­га­жи­мен­ти и про­фе­сио­нал­на ра­бо­та се оче­рта­ва за Ко­зи­ро­зи­те. Ще се спра­ви­те с де­ла­та, ще по­лу­чи­те раз­би­ра­не от ше­фа си за от­ла­га­не­то на пос­та­ве­на за­да­ча. Прин­цип­но е доб­ре да ра­бо­ти­те в сът­руд­ни­чес­тво. Не вла­гай­те емо­ции в из­пъл­не­ние­то на за­да­чи­те, до­пус­ка­те греш­ки. Последователно и съсреточено работата по дневните си работи, за да сте сигурни в успеха.

ВОДОЛЕЙ

Има­те бла­гоп­рия­тен чет­вър­тък за сре­щи с прия­те­ли и справ­яне с до­маш­ни проб­ле­ми. Оча­квай­те при­до­бив­ки вкъ­щи, кои­то не е из­клю­че­но да са под фор­ма­та на съ­дей­ствие за раз­ре­ша­ва­не на проб­лем. В служ­ба­та не пре­неб­рег­вай­те да­де­ни­те ви съ­ве­ти, вслуш­вай­те се и в ин­туи­ция­та си. Не давайте категоричен отговор по въпрос, за които смятате, че е Гордиев възел.

РИБИ

Ху­бав ден за кон­так­ти, въз­мож­но е не­на­дей­но да раз­ре­ши­те проб­лем, кой­то дъл­го вре­ме сте от­ла­га­ли. Ще се рад­ва­те на ху­ба­ви но­ви­ни и нео­чак­ва­но съ­дей­ствие. Ин­те­рес­но за­поз­нанс­тво с лю­бо­вен от­те­нък, но не раз­кри­вай­те сим­па­тии­те си към въп­рос­ния чо­век. Па­зе­те се от припр­ени дей­ствия и не давайте ухо на сплетни по ваш адрес. Завиждат ви!

Харесайте страницата ни във Facebook ТУК

Related posts

3223 са новите случаи на коронавирус у нас, 276 души са починали

Дани Тренчева

Предупредителен протест на служителите на НЗОК

admin

Асен Василев: Средата на януари започва обсъждане на бюджета

Дани Тренчева

Прогноза за времето 20 декември 2021

Дани Тренчева

Иван Гешев обмисля да сезира КС за намаления бюджет на прокуратурата

Дани Тренчева

Отпадна вечерният час за заведенията в София

Дани Тренчева

Leave a Comment