18.06.2024
Без категория

Дневен хороскоп за 9 февруари 2022

ОВЕН

Сряда е с дос­та бла­гоп­рия­тни пер­спек­ти­ви за Ов­ни­те, а са­ми­те вие сте мо­би­ли­зи­ра­ни за справ­яне с всякак­ви проб­ле­ми. На со­лид­ни по­зи­ции сте днес и при мно­зи­на цел­та им е “раз­гром на вра­го­ве­те”. Ком­би­ни­рай­те дей­ствия­та си с дру­ги хо­ра, за­що­то съв­мес­тна­та ра­бо­та е пол­зот­вор­на днес.

ТЕЛЕЦ

Оби­кно­вен ден, без някак­ви осо­бе­ни ха­рак­те­рис­ти­ки, и то­ва ве­роя­тно се дъл­жи на ус­по­кое­ние­то ви по да­де­ни въп­ро­си. Някои Тел­ци са се въз­пол­зва­ли от да­де­ни­те им бла­го­ра­зум­ни съ­ве­ти, дру­ги са в от­пус­кар­ско нас­трое­ние, а тре­ти са с ми­съл­та за да­леч­но пъ­ту­ва­не.

БЛИЗНАЦИ

В доб­ро нас­трое­ние са Близ­на­ци­те и твър­до вярва­щи в собс­тве­ни­те въз­мож­нос­ти за ус­пех. Сряда но­си мно­го ра­дос­ти и удо­влет­во­ре­ние, а някои мъ­же са нас­трое­ни за раз­вле­че­ния. Доб­ре е да се съоб­раз­ява­те с па­ри­те си и да се па­зи­те от из­лиш­ни хар­чо­ве. Слу­жеб­ният ви ден ще бъ­де пол­зот­во­рен.

РАК

Ску­ка и не­до­волс­тво са ха­рак­те­рис­ти­ки­те за Ра­ци­те в сряда. То­ва ще бъ­де пър­во­на­чал­но­то ви нас­трое­ние, тъй ка­то денят е до­бър и ще има­те по­во­ди за прия­тни емо­ции. Във връз­ка с лю­бов­та някои мо­гат да имат пред­ло­же­ние за брак. Денят бе­ле­жи края на проб­ле­ми и гри­жи на биз­нес­ме­ни­те.

ЛЪВ

Лъ­во­ве­те в сряда ще се чувс­тват прия­тно, тъй ка­то денят е спо­коен и ви да­ва об­лек­че­ние в мно­го от­но­ше­ния. По­ве­че­то са в оча­ква­не на па­ри днес и те ще дой­дат от стра­на на мъж в до­ма ви. При някои от зна­ка се за­беля­зва пос­ред­ни­чес­тво на ра­бот­но­то място, прия­тен слу­же­бен ден.

ДЕВА

Де­ви­те се ха­рак­те­ри­зи­рат днес с пре­къс­ва­не на неп­рия­тнос­ти­те, мъ­че­ния­та и на­деж­да­та им да се ус­троят. В служ­ба­та нас­трое­ние­то ви е при­пов­диг­на­то, за­що­то ще праз­ну­ва­те. Из­клю­чи­тел­но си­лен и бла­гоп­рия­тен ден за биз­нес – го­ле­ми пе­чал­би. Ще взе­ме­те пра­вил­но ре­ше­ние днес.

ВЕЗНИ

При Вез­ни­те се наб­лю­да­ва из­вес­тно пре­нап­ре­же­ние във връз­ка с раз­ре­ша­ва­не­то на важ­ни за тях за­да­чи в сряда. Не пре­неб­рег­вай­те здра­ве­то си. Дос­та дей­стве­ни сте днес спрямо ан­га­жи­мен­ти­те си, а някои от вас правят се­риоз­ни при­го­тов­ле­ния за пъ­ту­ва­не.

СКОРПИОН

Бла­гоп­рия­тен и пе­че­ливш ден е са­мо от­нос­но фи­нан­си­те на Скор­пио­ни­те. Со­лид­ни са по­зи­ции­те ви в сряда, а про­фе­сио­нал­на­та ви из­ява е блест­яща. За­си­ле­ни са ин­те­лек­туал­ни­те и фи­ло­соф­ски въз­мож­нос­ти при някои и на та­зи ба­за мо­же да до­бие­те днес спе­циал­но ува­же­ние и до­ри из­вес­тност.

СТРЕЛЕЦ

Ху­бав ден с кон­крет­ни ус­пе­хи и пос­ти­же­ния при Стрел­ци­те. По от­но­ше­ние на па­ри­те сте ус­по­кое­ни, тъй ка­то сте пре­ми­на­ли труд­ния пе­риод. В до­ма ви се наб­лю­да­ват се­риоз­ни при­до­бив­ки и доб­ро раз­ви­тие. За­си­ле­на е ин­туи­ция­та ви и ще ви по­мог­не да се справ­яте ус­пеш­но със за­да­чи­те си. Неоснователно днес ще ви бъде отправена критика, докажете правотата си.

КОЗИРОГ

Оби­кно­ве­на сряда за Ко­зи­ро­зи­те. Фи­нан­со­во сте ста­би­ли­зар­ни, а при някои мо­гат да се на­ло­жат из­вън­ред­ни хар­чо­ве. Денят изи­сква по­ве­че уме­ре­нос­т и ком­би­на­тив­ност в дей­ствия­та с па­ри. На ра­бот­но­то място ви оча­кват ра­дос­ти и ве­се­лие, ваш ко­ле­га ще има праз­ник. Възможностите ви за справяне с финансови операции са големи, но не рискувайте излишно.

ВОДОЛЕЙ

Днес Во­до­леи­те са зав­ла­де­ни от ми­съл­та и при­го­тов­ле­ния­та за важ­но съ­би­тие. При мно­зи­на нас­трое­ние­то е праз­нич­но, не­за­ви­си­мо от по­во­да за то­ва. Сряда е из­клю­чи­тел­но бла­гоп­рия­тна и пе­че­лив­ша от глед­на точ­ка на па­ри. Нео­чак­ва­но ще по­лу­чи­те та­ки­ва в служ­ба­та си. Денят вещае спорове с колеги по работа, която е водеща в ежедневието ви.

РИБИ

Ус­пеш­на и пе­че­лив­ша сряда за Ри­би­те. Чу­дес­ни тен­ден­ции от­нос­но фи­нан­си­те и мно­зи­на мо­гат да раз­чи­тат на бе­зус­лов­но­то раз­ре­ша­ва­не на проб­лем, кой­то ви е при­тесн­явал. Удо­влет­во­ре­ни сте и от раз­ви­тие­то в до­ма ви. Всякакви недоразумения с партньора са изгладени. Биз­нес­ме­ни­те са ак­тив­ни и ста­бил­ни в по­зи­ции­те си и ще жънат успехи.

Related posts

Мащабна акция на Европол в 24 държави за изземване на пистолети, сред тях и Бъглария

Дани Тренчева

Прогноза за времето

admin

Прогноза за времето

admin

Дневен хороскоп за 18 март 2022

Хороскоп за 8 февруари! Напрегнат ден за три зодии

admin

Прогноза за времето

admin

Leave a Comment