02.12.2023
България

Дневен хороскоп за 13 декември 2021

ОВЕН

По­не­дел­ник е ден за тран­сфор­ма­ции око­ло вас. Нов ден-нов къс­мет е ва­ли­ден за Ов­ни­те, ка­то по­ве­че от вас ще се рад­ват, че тру­дът им не про­па­да и са необ­хо­ди­ми за око­лни­те. Фи­нан­со­ва­та дей­ност не но­си ус­пех оба­че. Необ­хо­ди­ма е оп­ре­де­ле­на ра­зум­на па­сив­ност. От­дай­те се по­ве­че на сре­щи и кон­так­ти.

ТЕЛЕЦ

Ва­риан­тът по­не­дел­ник да е ка­чес­твен ден за­ви­си из­цяло от вас. Из­глеж­да­те преу­мо­ре­ни или по-ско­ро сте ка­то в със­тоя­ние на ва­куум, но как­ви­то и при­чи­ни да има­те за не­доб­ро са­мо­чувс­твие, е ху­ба­во да се ак­ти­ви­зи­ра­те. Мно­зи­на ще пред­по­че­тат лю­бов­ния кон­такт. За Тел­ци­те биз­нес­ме­ни но­ва­та сед­ми­ца за­поч­ва ус­пеш­но.

БЛИЗНАЦИ

Ху­бав ден за лю­бов. По­не­дел­ник е къс­мет­лий­ски, но не вли­зай­те в спор с влия­тел­но ли­це или брач­ния парт­ньор. Под­дай­те се на им­пул­са за хар­мо­ния и лю­бов и ще се по­чувс­тва­те по-вед­ро. За справ­яне с фи­нан­сов въп­рос мо­же да се на­ло­жи пъ­ту­ва­не или не­чие хо­да­тай­ство. За­бе­ле­жи­тел­на е про­фе­сио­нал­на­та из­ява на Близ­на­ци­те.

РАК

В по­не­дел­ник Ра­ци­те ще пъ­ту­ват и то­ва зас­яга по­ве­че дам­ска­та част от зна­ка, то­ва ка­сае бю­дже­та ви, оп­ре­деля пром­яна и раз­ре­ша­ва­не на фи­нан­сов проб­лем или на­ми­ра­не на из­ход от зат­руд­не­ние. Ще ви е прия­тно и на ра­бот­но­то място, тъй ка­то про­фе­сио­нал­ният кли­мат е по­доб­рен, а от­но­ше­ния­та – прия­тел­ски.

ЛЪВ

По­ве­де­ние­то и нас­трое­ние­то у Лъ­во­ве­те днес се ба­зи­ра на прия­телс­тво­то и лю­бов­та. Об­стоя­телс­тва­та око­ло лич­нос­тта ви се про­менят и по­ве­че­то Лъ­во­ве ще се рад­ват на шан­са си днес. За про­фе­сио­нал­но­то ви раз­ви­тие се от­кроя­ва но­вост в на­чи­на­ния­та и стре­меж към усъ­вър­шенс­тва­не. Някои в по­не­дел­ник ще пъ­ту­ват.

ДЕВА

Ху­ба­во на­ча­ло за но­ва­та ра­бот­на сед­ми­ца и мно­зи­на от вас са об­ла­да­ни от ми­съл­та за ка­чес­тве­на пром­яна в жи­во­та си. Някои се ор­иен­ти­рат към же­нит­ба, а дру­ги ще по­търсят раз­нооб­ра­зие в пъ­ту­ва­не или за­поч­ва­не на не­що но­во. В про­фе­сио­на­лен ас­пект съ­що се пред­виж­да прия­тен ден и до­ри сил­но емо­цио­на­лен.

ВЕЗНИ

Вез­ни­те са в при­пов­диг­на­то нас­трое­ние и по­вод за то­ва е праз­ник или чес­тва­не. Не е из­клю­че­но някои да се под­готвят за сват­ба на бли­зък чо­век. По­не­дел­ник е из­клю­чи­тел­но пло­до­но­сен за те­зи, чия­то про­фе­сия е из­кус­тво, пи­са­телс­тво и жур­на­лис­ти­ка. Ва­лид­ни са из­рас­тва­не в ка­рие­ра­та или за­ми­на­ва­не с цел при­до­бив­ки.

СКОРПИОН

Мно­го бла­гоп­рия­тен ден за да­ми­те от Скор­пион, те ще се рад­ват на ус­пех в по­не­дел­ник. Мно­го пол­зот­вор­ни би­ха би­ли дей­ствия­та ви, още по­ве­че ако ра­бо­ти­те съв­мес­тно с няко­го. Фи­нан­со­ва­та пер­спек­ти­ва е доб­ра, но слу­жеб­но мо­же да се сблъс­ка­те с неп­рия­тнос­ти. Въз­мож­но е да сте по-на­то­ва­ре­ни про­фе­сио­нал­но.

СТРЕЛЕЦ

Въп­ре­ки че някои Стрел­ци имат лю­бов­ни при­тес­не­ния, по­не­дел­ник но­си нов оп­ти­ми­зъм. Нов ден, нов късвет, както се казва. Сът­руд­ни­чес­тво­то е мно­го важ­но за дей­нос­тта ви днес и поч­ти всяко на­чи­на­ние изи­сква съюз­ни­чес­ки дей­ствия. Дос­та неп­рия­тен мо­же да ви бъ­де ра­бот­ният ден поради конфликт с жена. Въз­мож­но е някои да бъ­дат ого­рче­ни в служ­ба­та. Ще на­ме­ри­те раз­ре­ше­ние.

КОЗИРОГ

На­ча­ло­то на но­ва­та сед­ми­ца се ха­рак­те­ри­зи­ра с проб­ле­ми в бра­ка за Ко­зи­ро­зи­те. Дос­та раз­кла­те­но е пси­хи­чес­ко­то ви със­тоя­ние от ого­рче­ния и без­по­лез­ни уси­лия да се спра­ви­те. Неразбиране от страна на близките ще ви сломи. От­ри­ца­тел­ни­те емо­ции в до­ма ще под­тик­нат мно­зи­на да осъ­щест­вяват нор­мал­ни хар­мо­нич­ни взаи­моот­но­ше­ния.

ВОДОЛЕЙ

Дос­та емо­цио­нал­но за­поч­ва­те но­ва­та сед­ми­ца и в по­ве­че­то слу­чаи ста­ва въп­рос за лю­бов. Мно­зи­на Во­до­леи са ок­ри­ле­ни от щас­тли­ви­те об­стоя­телс­тва око­ло тях. Някои пла­ни­рат да про­менят жи­во­та си кар­ди­нал­но. Си­лен ден за фи­нан­си­те ви, ве­роя­тно ще ус­пее­те раз­ре­ши­те проб­ле­ми да се по­чувс­тва­те ста­бил­ни.

РИБИ

Щас­тли­ви са Ри­би­те в по­не­дел­ник, а някои пла­ни­рат за­ми­на­ва­не. Ми­ро­лю­би­ва и хар­мо­нич­на е до­маш­на­та об­ста­нов­ка и по­ве­че­то от вас ще се рад­ват на спо­кой­ствие и до­ма­шен уют. Мно­го доб­ре из­глеж­да слу­жеб­ният ви ден и тук за­поч­ват бла­гоп­рия­тни тран­сфор­ма­ции за вас. Ос­во­бо­де­те се от нап­ре­же­ние­то.

Related posts

Частичното бедствено положение в Карлово

admin

Прогноза за времето 27 януари 2022

Дани Тренчева

Проф. Кунчев: Локдаунът трябва да бъде въведен веднага

Дани Тренчева

Шестима души са обвинени в пране на пари след акция на ГДБОП и ДАНС в Сливен

Президентът на Румъния е на официално посещение в България

admin

Министерският съвет ще проведе извънредно заседание днес

admin

Leave a Comment