17.06.2024
България

Дневен хороскоп за 13 декември 2021

ОВЕН

По­не­дел­ник е ден за тран­сфор­ма­ции око­ло вас. Нов ден-нов къс­мет е ва­ли­ден за Ов­ни­те, ка­то по­ве­че от вас ще се рад­ват, че тру­дът им не про­па­да и са необ­хо­ди­ми за око­лни­те. Фи­нан­со­ва­та дей­ност не но­си ус­пех оба­че. Необ­хо­ди­ма е оп­ре­де­ле­на ра­зум­на па­сив­ност. От­дай­те се по­ве­че на сре­щи и кон­так­ти.

ТЕЛЕЦ

Ва­риан­тът по­не­дел­ник да е ка­чес­твен ден за­ви­си из­цяло от вас. Из­глеж­да­те преу­мо­ре­ни или по-ско­ро сте ка­то в със­тоя­ние на ва­куум, но как­ви­то и при­чи­ни да има­те за не­доб­ро са­мо­чувс­твие, е ху­ба­во да се ак­ти­ви­зи­ра­те. Мно­зи­на ще пред­по­че­тат лю­бов­ния кон­такт. За Тел­ци­те биз­нес­ме­ни но­ва­та сед­ми­ца за­поч­ва ус­пеш­но.

БЛИЗНАЦИ

Ху­бав ден за лю­бов. По­не­дел­ник е къс­мет­лий­ски, но не вли­зай­те в спор с влия­тел­но ли­це или брач­ния парт­ньор. Под­дай­те се на им­пул­са за хар­мо­ния и лю­бов и ще се по­чувс­тва­те по-вед­ро. За справ­яне с фи­нан­сов въп­рос мо­же да се на­ло­жи пъ­ту­ва­не или не­чие хо­да­тай­ство. За­бе­ле­жи­тел­на е про­фе­сио­нал­на­та из­ява на Близ­на­ци­те.

РАК

В по­не­дел­ник Ра­ци­те ще пъ­ту­ват и то­ва зас­яга по­ве­че дам­ска­та част от зна­ка, то­ва ка­сае бю­дже­та ви, оп­ре­деля пром­яна и раз­ре­ша­ва­не на фи­нан­сов проб­лем или на­ми­ра­не на из­ход от зат­руд­не­ние. Ще ви е прия­тно и на ра­бот­но­то място, тъй ка­то про­фе­сио­нал­ният кли­мат е по­доб­рен, а от­но­ше­ния­та – прия­тел­ски.

ЛЪВ

По­ве­де­ние­то и нас­трое­ние­то у Лъ­во­ве­те днес се ба­зи­ра на прия­телс­тво­то и лю­бов­та. Об­стоя­телс­тва­та око­ло лич­нос­тта ви се про­менят и по­ве­че­то Лъ­во­ве ще се рад­ват на шан­са си днес. За про­фе­сио­нал­но­то ви раз­ви­тие се от­кроя­ва но­вост в на­чи­на­ния­та и стре­меж към усъ­вър­шенс­тва­не. Някои в по­не­дел­ник ще пъ­ту­ват.

ДЕВА

Ху­ба­во на­ча­ло за но­ва­та ра­бот­на сед­ми­ца и мно­зи­на от вас са об­ла­да­ни от ми­съл­та за ка­чес­тве­на пром­яна в жи­во­та си. Някои се ор­иен­ти­рат към же­нит­ба, а дру­ги ще по­търсят раз­нооб­ра­зие в пъ­ту­ва­не или за­поч­ва­не на не­що но­во. В про­фе­сио­на­лен ас­пект съ­що се пред­виж­да прия­тен ден и до­ри сил­но емо­цио­на­лен.

ВЕЗНИ

Вез­ни­те са в при­пов­диг­на­то нас­трое­ние и по­вод за то­ва е праз­ник или чес­тва­не. Не е из­клю­че­но някои да се под­готвят за сват­ба на бли­зък чо­век. По­не­дел­ник е из­клю­чи­тел­но пло­до­но­сен за те­зи, чия­то про­фе­сия е из­кус­тво, пи­са­телс­тво и жур­на­лис­ти­ка. Ва­лид­ни са из­рас­тва­не в ка­рие­ра­та или за­ми­на­ва­не с цел при­до­бив­ки.

СКОРПИОН

Мно­го бла­гоп­рия­тен ден за да­ми­те от Скор­пион, те ще се рад­ват на ус­пех в по­не­дел­ник. Мно­го пол­зот­вор­ни би­ха би­ли дей­ствия­та ви, още по­ве­че ако ра­бо­ти­те съв­мес­тно с няко­го. Фи­нан­со­ва­та пер­спек­ти­ва е доб­ра, но слу­жеб­но мо­же да се сблъс­ка­те с неп­рия­тнос­ти. Въз­мож­но е да сте по-на­то­ва­ре­ни про­фе­сио­нал­но.

СТРЕЛЕЦ

Въп­ре­ки че някои Стрел­ци имат лю­бов­ни при­тес­не­ния, по­не­дел­ник но­си нов оп­ти­ми­зъм. Нов ден, нов късвет, както се казва. Сът­руд­ни­чес­тво­то е мно­го важ­но за дей­нос­тта ви днес и поч­ти всяко на­чи­на­ние изи­сква съюз­ни­чес­ки дей­ствия. Дос­та неп­рия­тен мо­же да ви бъ­де ра­бот­ният ден поради конфликт с жена. Въз­мож­но е някои да бъ­дат ого­рче­ни в служ­ба­та. Ще на­ме­ри­те раз­ре­ше­ние.

КОЗИРОГ

На­ча­ло­то на но­ва­та сед­ми­ца се ха­рак­те­ри­зи­ра с проб­ле­ми в бра­ка за Ко­зи­ро­зи­те. Дос­та раз­кла­те­но е пси­хи­чес­ко­то ви със­тоя­ние от ого­рче­ния и без­по­лез­ни уси­лия да се спра­ви­те. Неразбиране от страна на близките ще ви сломи. От­ри­ца­тел­ни­те емо­ции в до­ма ще под­тик­нат мно­зи­на да осъ­щест­вяват нор­мал­ни хар­мо­нич­ни взаи­моот­но­ше­ния.

ВОДОЛЕЙ

Дос­та емо­цио­нал­но за­поч­ва­те но­ва­та сед­ми­ца и в по­ве­че­то слу­чаи ста­ва въп­рос за лю­бов. Мно­зи­на Во­до­леи са ок­ри­ле­ни от щас­тли­ви­те об­стоя­телс­тва око­ло тях. Някои пла­ни­рат да про­менят жи­во­та си кар­ди­нал­но. Си­лен ден за фи­нан­си­те ви, ве­роя­тно ще ус­пее­те раз­ре­ши­те проб­ле­ми да се по­чувс­тва­те ста­бил­ни.

РИБИ

Щас­тли­ви са Ри­би­те в по­не­дел­ник, а някои пла­ни­рат за­ми­на­ва­не. Ми­ро­лю­би­ва и хар­мо­нич­на е до­маш­на­та об­ста­нов­ка и по­ве­че­то от вас ще се рад­ват на спо­кой­ствие и до­ма­шен уют. Мно­го доб­ре из­глеж­да слу­жеб­ният ви ден и тук за­поч­ват бла­гоп­рия­тни тран­сфор­ма­ции за вас. Ос­во­бо­де­те се от нап­ре­же­ние­то.

Related posts

Гешев поиска имунитета на червения депутат проф. Георги Михайлов

С нескрита ирония и цинизъм, прокурорски син отрече множество обвинения

admin

Устоановиха собственика на картата, от която е била изпратена заплахата срещу Каримански

admin

„Продължаваме промяната“ издига Андрей Гюров за управител на БНБ

Три работни групи ще обсъждат трасето на „Струма“ през Кресненското дефиле

Дани Тренчева

Прокуратурата започна проверка на дом за възрастни хора във Варна

admin

Leave a Comment