20.07.2024
Пулсът на Югозапада Симитли

Девет улици се благоустрояват в община Симитли

Кметът на община Симитли Апостол Апостолов  подписа анекси към два инфраструктурни проекта по „Програма за развитие на селските райони“ 2014 – 2020 г. за реконструкция на улици,  до дни предстои подписването на трети.

По проектите  ще бъдат реконструирани улиците както следва: в Симитли –  ул.“Марек“, ул. „Eделвайс“, ул. от О.Т. 154 до О.Т.160 в гр. Симитли (кв. Ораново), ул.“Прилеп“, ул. „Иван Вазов; в Крупник – улиците   „Граф Игнатиев“ и  „Маличка“; в Брежани ще се направи реконструкция, обновяване и благоустрояване на сцена и част от площадното пространство, както и  улиците „Георги Бенковски“ и „Цар Симеон“ в Симитли.

В качеството на бенефициент по процедура „МИГ Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА” BG06RDNP001-19.396,  финансирана от ЕЗФРСР по мярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Договорите са тристранно анексирани между общината, Държавен фонд „Земеделие“  и Сдружение“ Местна инициативна група Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“..

Първият договор № BG06RDNP001-19.396-0006-C01 „Подобряване на средата и качеството на живот в гр. Симитли и с. Крупник чрез реконструкция на улици“  включва подобряване на средата и качеството на живот в населените места на община Симитли чрез реконструкция на ул.“Марек“, ул. „Eделвайс“ и ул. от О.Т. 154 до О.Т.160 в гр. Симитли (кв. Ораново) и ул. „Граф Игнатиев“ в с. Крупник, част от общинската улична мрежа.

Вторият договор, по който на 2 август кметът Апостол Апостолов подписа анекс е „Повишаване привлекателността на гр. Симитли и село Брежани чрез обновяване на инфраструктурата“ по Договор за БФП№ BG06RDNP001-19.396-0004-C01.

Проектните дейности включват –  Реконструкция на улици „Георги Бенковски“ и „Цар Симеон“ в гр. Симитли и реконструкция, обновяване и благоустрояване на сцена, част от площад в с. Брежани.

Предстои да се подпише и третият договор  № BG06RDNP001-19.396-0005-C01 за реконструкция на ул.“Прилеп“, ул. „Иван Вазов“ в гр. Симитли и ул. „Маличка“ в с. Крупник– подготвителни работи, реконструкция на уличните платна и тротоари, полагане на пътна маркировка.

Необходимостта да бъдат допълнително договорирани условията на безвъзмездната помощ по двата проекта бе продиктувана от факта, че в резултат на проведени пазарни консултации на основание чл.21, ал.1 и във връзка с чл.44, ал.1 от Закона за обществени поръчки, с предмет „Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР),  прогнозната стойност, която е необходима за да бъде обявена обществена поръчка за изпълнение на строително-монтажни работи по проекта е значително по-висока от одобрената субсидия по проектите. Разликата между одобрената стойност на проектите и стойността от  пазарните консултации ще бъде дофинансирана от общинския бюджет, като за целта преди дни Общински съвет – Симитли на свое заседание гласува и реши да бъде осигурено финансиране за целите на успешното изпълнение на инфраструктурните проекти.

Средствата на безвъзмездната помощ по проектите възлиза на 800 хил. лева като Общински съвет – Симитли одобри 80 хил. лева съфинансиране.

Основният резултат от изпълнението на проекта ще бъде реконструирани улици с изградени нови тротоари, пътна настилка и маркировка и обновена и благоустроена сцена в с. Брежани..

Проектите са със срок на изпълнение 24 месеца всеки и до няколко дни предстои Община Симитли да съгласува документи с Управляващия орган и да проведе обществена поръчка съгласно разпоредбите на ЗОП.

 

Related posts

Община Симитли кандидатства по нов социален проект

admin

Община Благоевград изплати еднократните помощи за новородени

Дани Тренчева

Всички служители на Общинско предприятие „Озеленяване“ в Благоевград излязоха на протест, настояват за спешна среща с кмета Илко Стоянов

admin

ОП „Общински приют за безстопанствени животни“- Благоевград със свободна работна позиция за ветеринарен лекар

Дани Тренчева

Жребий определи състава на подвижните СИК за избиратели, поставени под карантина или задължителна изолация по време на изборите за президент и вицепрезидент и НС, съгласно Законa за здравето

Дани Тренчева

Заради високи сметки за ток, заведения в Благоевград и Кюстендил затварят

admin

Leave a Comment