21.02.2024
Пулсът на Югозапада Симитли

Девет улици се благоустрояват в община Симитли

Кметът на община Симитли Апостол Апостолов  подписа анекси към два инфраструктурни проекта по „Програма за развитие на селските райони“ 2014 – 2020 г. за реконструкция на улици,  до дни предстои подписването на трети.

По проектите  ще бъдат реконструирани улиците както следва: в Симитли –  ул.“Марек“, ул. „Eделвайс“, ул. от О.Т. 154 до О.Т.160 в гр. Симитли (кв. Ораново), ул.“Прилеп“, ул. „Иван Вазов; в Крупник – улиците   „Граф Игнатиев“ и  „Маличка“; в Брежани ще се направи реконструкция, обновяване и благоустрояване на сцена и част от площадното пространство, както и  улиците „Георги Бенковски“ и „Цар Симеон“ в Симитли.

В качеството на бенефициент по процедура „МИГ Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА” BG06RDNP001-19.396,  финансирана от ЕЗФРСР по мярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Договорите са тристранно анексирани между общината, Държавен фонд „Земеделие“  и Сдружение“ Местна инициативна група Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“..

Първият договор № BG06RDNP001-19.396-0006-C01 „Подобряване на средата и качеството на живот в гр. Симитли и с. Крупник чрез реконструкция на улици“  включва подобряване на средата и качеството на живот в населените места на община Симитли чрез реконструкция на ул.“Марек“, ул. „Eделвайс“ и ул. от О.Т. 154 до О.Т.160 в гр. Симитли (кв. Ораново) и ул. „Граф Игнатиев“ в с. Крупник, част от общинската улична мрежа.

Вторият договор, по който на 2 август кметът Апостол Апостолов подписа анекс е „Повишаване привлекателността на гр. Симитли и село Брежани чрез обновяване на инфраструктурата“ по Договор за БФП№ BG06RDNP001-19.396-0004-C01.

Проектните дейности включват –  Реконструкция на улици „Георги Бенковски“ и „Цар Симеон“ в гр. Симитли и реконструкция, обновяване и благоустрояване на сцена, част от площад в с. Брежани.

Предстои да се подпише и третият договор  № BG06RDNP001-19.396-0005-C01 за реконструкция на ул.“Прилеп“, ул. „Иван Вазов“ в гр. Симитли и ул. „Маличка“ в с. Крупник– подготвителни работи, реконструкция на уличните платна и тротоари, полагане на пътна маркировка.

Необходимостта да бъдат допълнително договорирани условията на безвъзмездната помощ по двата проекта бе продиктувана от факта, че в резултат на проведени пазарни консултации на основание чл.21, ал.1 и във връзка с чл.44, ал.1 от Закона за обществени поръчки, с предмет „Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР),  прогнозната стойност, която е необходима за да бъде обявена обществена поръчка за изпълнение на строително-монтажни работи по проекта е значително по-висока от одобрената субсидия по проектите. Разликата между одобрената стойност на проектите и стойността от  пазарните консултации ще бъде дофинансирана от общинския бюджет, като за целта преди дни Общински съвет – Симитли на свое заседание гласува и реши да бъде осигурено финансиране за целите на успешното изпълнение на инфраструктурните проекти.

Средствата на безвъзмездната помощ по проектите възлиза на 800 хил. лева като Общински съвет – Симитли одобри 80 хил. лева съфинансиране.

Основният резултат от изпълнението на проекта ще бъде реконструирани улици с изградени нови тротоари, пътна настилка и маркировка и обновена и благоустроена сцена в с. Брежани..

Проектите са със срок на изпълнение 24 месеца всеки и до няколко дни предстои Община Симитли да съгласува документи с Управляващия орган и да проведе обществена поръчка съгласно разпоредбите на ЗОП.

 

Related posts

Коледните светлини в село Черниче ще засияят тържествено на 20 декември

Дани Тренчева

Валентин Бошкилов заема мястото на Елена Ташкова в ДФЗ- Благоевград

Петър Петров

Заради наложените противоепидемични мерки от МЗ, Община Благоевград припомня, че електронните услуги в сайта на администрацията са на разположение за жителите на града

Дани Тренчева

Община Сандански ще отбележи 109 години от освобождението на Свети Врач

Дани Тренчева

Нов застрахователен офис отвори врати в Симитли, кметът Апостол Апостолов бе сред официалните гости

Дани Тренчева

Окръжна прокуратура-Благоевград предаде на съд земеделски производител за неправомерно получаване на евросубсидии

Дани Тренчева

Leave a Comment