18.06.2024
Икономика

Газът поевтинява през февруари

Природният газ поевтинява от днес със 17,64%. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена в размер на 109,88 лв./MWh  (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).  За предходния месец януари утвърдената от регулатора цена беше 133,41 лв./MWh.     

Новите цени са съобразени с пазарните индекси на европейските газови хъбове към 31 януари, със средномесечния обменен курс за конвертиране на евро в щатски долари на Европейската централна банка за месец януари 2022 г. В актуализираното ценово заявление на обществения доставчик са отчетени и количествата природен газ по програмата за освобождаване, по договорите с лицензиантите, както и с клиенти по свободно договорени цени.   

След анализ на представените от „Булгаргаз“ актуални данни и документи и след направени изчисления съгласно ценовия модел, с приетото решение КЕВР утвърди цена на природния газ от 1 февруари 2022 г. в размер на  109,88 лв./MWh  (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).  За предходния месец януари утвърдената от регулатора цена беше 133,41 лв./MWh.     

На откритото заседание на 26.01.2022 г. от страна на заявителя „Булгаргаз“ беше заявено, че при образуването на месечната регулирана цена на синьото гориво дружеството спазва стриктно изискванията на нормативната уредба и формира цената на база на най-ниски разходи. Потвърдено беше, че за българските потребители – газоразпределителни дружества, топлофикациите и индустрията остават всички ползи от по-ниските цени на доставяния природен газ от Азербайджан и количествата, добивани от газовото хранилище в Чирен. Според данни на дружеството от началото на 2021 г. до м. януари 2022 г. тези ценови ползи за потребителите са в общ размер от над 1 милиард лева, което запазва заетостта на фирмите и им дава конкурентни предимства. На заседанието председателят на КЕВР доц. Иван Иванов изрази очакване цената на природния газ, която  „Булгаргаз“ ЕАД ще предложи на 1.02.2022 г., да бъде значително по-ниска от досегашната цена. „Това ще бъде сериозна подкрепа както за индустрията, така и за всички потребители у нас“, заяви той.  

В утвърдената цена на природния газ от 109,88 лв./MWh са включени компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността „обществена доставка“ по чл. 17, ал. 7 от НРЦПГ и компонента за компенсиране на разходи по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на „Булгаргаз“ ЕАД за съхранение на количества в подземното газово хранилище „Чирен“ в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации. 

В правомощията на КЕВР е да утвърди цена на природния газ по подадено заявление от обществения доставчик. Въз основа на предоставените данни и документи към заявлението и след проверка на направените изчисления, Комисията утвърждава цена на природния газ за съответния месец, която се прилага от първо число на месеца, съгласно чл.30, ал.1, т.7 от Закона за енергетиката. При утвърждаването на цената на природния газ КЕВР отчита заявените прогнозни количества природен газ от внос за вътрешния пазар и от запаси природен газ от ПГХ Чирен, условията по договорите за доставка от внос за вътрешния пазар, както и усреднения валутен курс на БНБ на лева спрямо чуждестранната валута, в която се заплаща внасяния в страната природен газ. Правомощията на Комисията са единствено да установи дали заявлението на „Булгаргаз“ ЕАД отговаря на изискванията на Наредба № 2 за регулиране на цените на природния газ и на договорите за доставка.

 При определянето на очакваните доставни цени във връзка с образуването на цената на вход на газопреносни мрежи, съгласно чл. 17, ал. 3 от НРЦПГ са отчетени общото количество природен газ, предвидено за доставка през месец февруари 2022 г. и относителния дял на количествата за обществена доставка на природен газ, програмата за освобождаване на природен газ, както и по двустранните договори.  

Решението на КЕВР за утвърждаване на цена на природния газ от 01.02.2022 г. ще  бъде публикувано на интернет страницата на регулатора. 

Източник: NOVA

Related posts

Между 1% и 11 % е намалението на цените на хляба

admin

Зъболекарите настояват за увеличаване на бюджета за дентална помощ с над 20 млн. лева

Дани Тренчева

КНСБ: 650 лв. е заплата за бедност на фона на растящите разходи

Дани Тренчева

Бюджетната комисия потвърди на второ четене удължаването на стария бюджет

Дани Тренчева

Разходите за пенсии са нараснали с 1,8 млн. лв. спрямо 2020 г.

Дани Тренчева

От утре токът за бизнеса у нас скача драстично

admin

Leave a Comment