20.06.2024
България Темида

ВАС реши окончателно: Събарят незаконните постройки на Божков във вила „Аглика“

ВАС реши окончателно – събарят незаконните постройки на Васил Божков, с 19 повдигнати обвинения, във вила „Аглика“. 

Производството е по реда на чл. 208 и следващите от АПК, във връзка с чл. 219 ЗУТ.

Образувано е по касационна жалба на Главния архитект на Столична община, подадена чрез процесуален представител, против Решение № 5472/27.09.2021 г., постановено по административно дело № 9178/2020 г. по описа на Административен съд – София град, в частта, с която е отменена негова Заповед № РА-30-280/25.08.2020 г., в частта, разпореждаща на „Нове Интернал“ ЕООД да премахне незаконен строеж, на основанието по чл. 225, ал. 2, т. 2, пр. 2 ЗУТ.

Подадена е и втора касационна жалба от „Нове Интернал“ ЕООД против съдебното решение в останалата му част, с която е отхвърлена жалбата на дружеството срещу Заповед № РА-30-280/25.08.2020 г. на Главния архитект на Столична община, в частта, разпореждаща премахване на незаконен строеж, на основанието по чл. 225, ал. 2, т. 1 ЗУТ.

В касационните жалби се сочи неправилност на съдебното решение като постановено в нарушение на материалния закон, поради което се иска неговата отмяна в оспорената част, ведно със съответните последици от това.

Касационната жалба на Главния архитект на Столична община се поддържа от юрисконсулт Павлов, който посредством писмен отговор оспорва касационната жалба на дружеството.

Касационната жалба на „Нове Интернал“ ЕООД се поддържа от адвокат Филипова, която моли да бъде уважена по изложените в нея съображения.

Представителят на Върховна административна прокуратура дава заключение за неоснователност на двете касационни жалби, поради което предлага съдебното решение да бъде оставено в сила.

Върховният административен съд, състав на Второ отделение счита касационните жалби за процесуално допустими, като подадени в срок и от надлежни страни.

Разгледана по същество, касационната жалба на Главния архитект на Столична община е основателна, а жалбата на „Нове Интернал“ ЕООД е неоснователна.

С порцесната заповед, на „Нове Интернал“ ЕООД, в качеството на извършител е наредено да премахне строеж, представляващ „Едноетажна сграда с прилежаща тераса и частичен полуподземен етаж – оранжерия“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 68134.2097.464, Природен парк „Витоша“. Строежът е квалифициран от административния орган като незаконен на две основания : по чл. 225, ал. 2, т .1 ЗУТ, тъй като не съответства на предвижданията на Плана за управление на Природен парк „Витоша“ и специализирания подробен устройствен план, и по чл. 225, ал. 2, т. 2, пр. 2 ЗУТ, като изграден в нарушение на чл. 148, ал. 1 ЗУТ без разрешение за строеж.

Въз основа на приетите по делото доказателства, в това число и посредством експертни знания, съдът правилно е установил относимите факти относно вида, характеристиките и предназначението на процесния строеж, неговото местонахождение, както и обстоятелства около изграждането му. Настоящият съдебен състав споделя възприетия от съда извод за това, че се касае за строеж по смисъла на закона, представляващ оранжерия с площ от 72 кв.м., поради което попада в приложното поле на чл. 151, ал. 1, т. 3 ЗУТ, за изграждането на която не се изисква разрешение за строеж.

Същевременно и този вид строежи следва да бъдат съобразени с предвижданията на действащите за територията устройствени планове. С оглед местонахождението на поземления имот в Природен парк „Витоша“ е установено, че изграждането на оранжерия в него не е съобразено както с Плана за управление на природния парк, приет с Решение на Министерски съвет № 305/22.04.2005 г., според който е обявена забрана за промяна предназначението на поземлени имоти с цел застрояване, така и с Общия устройствен план, одобрен през 2009 г., според който имотът попада в устройствена зона : група територии за природна защита – природни паркове, като строителство в него може да се осъществи само ако е предвидено в плана за управление на ПП „Витоша“ и при влязъл в сила ПУП, какъвто в случая липсва.

Правилно, процесният обект е квалифициран като строеж от шеста категория, респективно е отхвърлено възражението, че представлява преместваем обект съгласно чл. 56, ал. 1 ЗУТ и § 5, т. 80 ДР ЗУТ. Оранжерията според основното й предназначение не попада сред обектите, които изчерпателно са изброени в закона като преместваеми, а именно обекти, предназначени за увеселителни, търговски, административни и други обслужващи дейности; обекти за временно обитаване при бедствия; обекти, свързани със отбраната и сигурността на страната; рекламни и информационни елементи.

На следващо място, обосновано въз основа на събраните по делото доказателства е установено, че процесният строеж е изграден след 2015 г. от „Нове Интернал“ ЕООД, когато дружеството е придобило хотел „Аглика“ и е започнало да го стопанисва. По този въпрос съдът е изложил убедителни мотиви, които се споделят от настоящата инстанция, като от страна на дружеството не са ангажирани убедителни доказателства, които да опровергават този извод.

При правилно установени факти, съдът в нарушение на материалния закон е отменил заповедта в частта относно правното основание по чл. 225, ал. 2, т. 2 ЗУТ. В случаите, когато се издава заповед за премахване на незаконен строеж, квалифициран като такъв на няколко основания, за да се обоснове нейната материална законосъобразност е достатъчно да се установи наличието дори и на едно от основанията по чл. 225, ал. 2 ЗУТ. В конкретния случай, строежът се явява незаконен по смисъла на чл. 225, ал. 2, т. 1 ЗУТ, като несъобразен с предвижданията на подробния устройствен план, поради което правилно е разпоредено неговото премахване, макар и да не е налице второто основание по чл. 225, ал. 2, т. 2 ЗУТ.

С оглед изложените мотиви, решението в частта, с която е отхвърлена жалбата на „Нове Интернал“ ЕООД против оспорената заповед, както и в частта, с която дружеството е осъдено за разноски, е правилно и следва да бъде оставено в сила, а в останалата част подлежи на отмяна.

При този изход на спора, в полза на Столична община следва да се присъдят разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 лева.

Воден от горното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК, Върховният административен съд, състав на Второ отделение,

РЕШИ:

ОТМЕНЯ Решение № 5472/27.09.2021 г., постановено по административно дело № 9178/2020 г. по описа на Административен съд – София град, в частта, с която е отменена Заповед № РА-30-280/25.08.2020 г. на Главния архитект на Столична община, в частта, с която на основание чл. 225, ал. 2, т. 2, пр. 2 ЗУТ, е наредено премахване на незаконен строеж „Едноетажна сграда с прилежаща тераса и частичен полуподземен етаж – оранжерия“, находяща се в поземлен имот с идентификатор 68134.2097.464, Природен парк „Витоша“, както и в частта на присъдените в полза на „Нове Интернал“ ЕООД съдебно-деловодни разноски.

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 5472/27.09.2021 г., постановено по административно дело № 9178/2020 г. по описа на Административен съд – София град, в останалата част.

ОСЪЖДА „Нове Интернал“ ЕООД, [ЕИК], да заплати на Столична община, съдебно-деловодни разноски в размер на 200 лева.

Решението не подлежи на обжалване.

Related posts

Здравното министерство: Тестът за антитела не е основание за зелен сертификат

Дани Тренчева

До края на другата седмица телата на жертвите ще бъдат освободени

Дани Тренчева

Днес почитаме Възвесение Господне! Честит Спасовден!

admin

Месец след трагедията на „Струма”: Как е ремонтиран фаталният участък

Дани Тренчева

Експерт: Поведението на шофьора на автобуса е неадекватно

Дани Тренчева

Ивайло Мирчев: Няма съмнение, че ДПС и Пеевски стоят зад решението на Слави Трифонов

Leave a Comment