22.02.2024
Култура и изкуство

26 декември е успешен ден за три зодии

ОВЕН

Из­мъч­ват ви не­тър­пе­ние и съм­не­ния, свър­за­ни с де­ло­вия жи­вот. Ос­та­ве­те не­ща­та да се раз­ви­ват са­ми и ще се убе­ди­те в не­със­тоя­тел­нос­тта на опа­се­ния­та си. На­ли­це е по­мощ­та на влия­те­лен чо­век, ско­ро ще ви­ди­те пло­до­ве­те на по­лу­че­на­та без­ко­рис­тна и прия­тел­ска под­кре­па. Бъ­де­те тър­пе­ли­ви.

ТЕЛЕЦ

По­не­дел­ник е ва­шият ден – ще жъ­не­те ус­пе­хи в де­ло­ви­те кон­так­ти, в сре­щи­те ви в об­щес­тво­то и в ад­ми­нис­тра­тив­ни­те де­ла. За­поч­ва мно­го до­бър пе­риод за вас, през кой­то ще пос­тиг­не­те голям фи­нан­сов ус­пех. Гле­дай­те по-от­го­вор­но на свои­те лю­бов­ни и емо­цио­нал­ни „от­кло­не­ния“.

БЛИЗНАЦИ

Ни­кой не мо­же днес да ви от­де­ли от ус­пе­ха в някол­ко сфе­ри от жи­во­та ед­нов­ре­мен­но – ра­бо­та, фи­нан­си, дом, лич­ни кон­так­ти. Пок­ро­ви­телс­тва ви сил­но по­ло­жи­тел­но влия­ние, но­се­що ус­пе­шен пе­риод в раз­ви­тие­то ви. Ко­ри­ги­рай­те оба­че по­ве­де­ние­то си – не­га­ти­вен е ими­джът ви в об­щес­тво­то.

РАК

Но­ви въз­мож­нос­ти се раз­кри­ват пред вас днес. Мно­зи­на ще имат по­лез­ни кон­так­ти с влия­тел­ни ли­ца, но не е на­ло­жи­тел­но да ги об­явява­те пред близ­ки и прия­те­ли, за­що­то ще пре­диз­ви­ка­те не­га­тив­но от­но­ше­ние. Някои от хо­ра­та, с кои­то кон­так­ту­ва­те, ви за­виж­дат на та­лан­та и при­те­жа­ния­та ви.

ЛЪВ

Въз­мож­нос­ти­те ви на­рас­тват в на­ча­ло­то на сед­ми­ца­та. В про­фе­сио­на­лен ас­пект денят е дос­та тру­ден, за­то­ва не при­бър­звай­те с необ­мис­ле­ни дей­ствия. Ще има­те ус­пеш­ни об­щес­тве­ни кон­так­ти и сре­щи със съд­руж­ни­ци. Оча­кват ви и доб­ри пос­ти­же­ния в спорта и науката. Неочаквани новини.

ДЕВА

За де­ло­ва­та си дей­ност и кон­так­ти­те не би трябва­ло да се съмн­ява­те във въз­мож­нос­ти­те си днес. Бъ­де­те ак­тив­ни във всич­ко, кое­то има­те да свър­ши­те за деня. Тре­вож­но е оба­че здра­вос­лов­но­то ви със­тоя­ние и не е зле да объ­рнат вни­ма­ние, те­зи от вас, кои­то имат хро­нич­ни за­бол­ява­ния.

ВЕЗНИ

Бъ­де­те ак­тив­ни днес в де­ло­вия си жи­вот, ще има­те ус­пе­хи във фи­нан­со­ва­та сфе­ра, а и по от­но­ше­ние на про­фе­сия­та. Про­ти­во­ре­чи­ви и по­доз­ри­тел­ни са оба­че раз­съж­де­ния­та ви от­нос­но някои об­щес­тве­ни кон­так­ти, вни­ма­вай­те с влия­тел­ни хо­ра, кои­то „на дра­го сър­це“ ще склонят да ви по­мог­нат.

СКОРПИОН

Ако за­поч­не­те ус­пеш­но деня си, мо­же­те да оча­ква­те по­ло­жи­тел­но раз­ви­тие на де­ла­та си през цяла­та сед­ми­ца. Мно­зи­на няма да осъ­щест­вят уго­во­ре­ни за днес сре­щи или по­се­ще­ния по­ра­ди зае­тост. То­ва не на­мал­ява въз­мож­нос­ти­те ви да се въз­пол­зва­те по-къс­но. Не се под­да­вай­те на при­тес­не­ния.

СТРЕЛЕЦ

В по­не­дел­ник мно­зи­на от вас още не са ре­ши­ли с как­во точ­но да се зае­мат. Денят е из­клю­чи­тел­но по­ле­зен за кон­так­ти, за под­пис­ва­не на до­го­во­ри, за пъ­ту­ва­не и тър­гов­ска дей­ност. Тук ус­пе­хът ви ще е пъ­лен. Ин­вес­ти­то­ри­те оба­че да вни­ма­ват с па­рич­ни­те въп­ро­си при сключ­ва­не на до­го­во­ри. Поели сте повече ангажименти, откоркото можете да изпълните и това ви напряга.

КОЗИРОГ

Някои здра­вос­лов­ни проб­ле­ми ще зат­руднят де­ла­та ви днес. Трябва да сте по-вни­ма­тел­ни при кон­так­ти и раз­го­во­ри от­нос­но на­ме­ре­ния­та ви, въз­мож­но е да се заб­лу­ди­те и да пос­лед­ва неп­ра­вил­на реак­ция. При фи­нан­со­ви де­ла сле­де­те и най-дреб­ни­те под­роб­нос­ти. Ще има­те кон­такт с влия­тел­на лич­ност, която ще ви отправи примамливо предложение.

ВОДОЛЕЙ

С как­во­то и да се зах­ва­не­те в по­не­дел­ник, по­бе­да­та ви е си­гур­на. Денят ще съз­да­де ус­ло­вия за дъл­гос­роч­но и пло­дот­вор­но раз­ви­тие. Ва­ша­та про­фе­сио­нал­на ста­бил­ност е неуя­зви­ма, се­гаш­ни­те и бъ­де­щи­те ви ус­пе­хи са факт. Това ще подобри финансовото ви състояние. От­тук оба­че е въз­мож­но да въз­ник­нат из­вес­тни про­ти­во­ре­чия с ко­ле­ги.

РИБИ

Не се ан­га­жи­рай­те днес със сре­щи и раз­го­во­ри с хо­ра из­вън служ­ба­та ви, ще се раз­де­ли­те с неп­рия­тно усе­ща­не. Оп­ре­де­ле­те деня си за уре­жда­не на ад­ми­нис­тра­тив­ни и съ­деб­ни де­ла. По­ви­ше­те вни­ма­ние­то си при фи­нан­со­ви опе­ра­ции. Ако сте зап­ла­ну­ва­ли пъ­ту­ва­не, най-доб­ре е днес да го от­ло­жи­те. Не ще успеете да реализирате приходи.

Related posts

Празник е! Имен ден празнуват всички с имената Ана, Анна, Анка, Ани, Янко, Янка

admin

Хороскоп за 27 февруари

admin

Никулден е!

admin

Днес църквата почита св.свмчк.Власий – Власовден

Дани Тренчева

Отбелязваме Успението на Свети Теодосий Търновски

Дани Тренчева

На три места в град Петрич ще се извърши ритуалът за Богоявление

Дани Тренчева

Leave a Comment