13.04.2024
Култура и изкуство

Хороскоп за 15 декември! Успешен ден за три зодии

ОВЕН

В чет­вър­тък ще се на­ло­жи да во­ди­те ре­ди­ца важ­ни раз­го­во­ри. При ед­ни те са се­мей­ни, за дру­ги – про­фе­сио­нал­ни, в служ­ба­та ще има­те под­кре­па­та на ко­ле­ги и прия­те­ли. Доб­ри въз­мож­нос­ти за пе­чал­ба, но вни­ма­вай­те за из­ма­ми. Ене­ргич­но ще се справ­яте с при­тес­не­ния и препя­тствия днес, в някои слу­чаи се на­ла­га да прие­ме­те съ­ве­ти­те на ко­ле­га. В биз­не­са – ус­пеш­ни пре­го­во­ри.

ТЕЛЕЦ

При­тес­не­ни сте фи­нан­со­во, но днес има­те ог­ро­мен къс­мет, кой­то ще до­не­се ма­те­риал­ни при­до­бив­ки, ус­пеш­но про­фе­сио­нал­но раз­ви­тие, пред­ло­же­ния или съоб­ще­ния до вас от дър­жав­ни ор­га­ни­за­ции и ад­ми­нис­тра­ции. Някои от­но­во трябва да пре­раз­гле­дат пла­но­ве­те си за най-близ­ко бъ­де­ще – има­те про­пус­ки, кои­то по-къс­но ще ви зат­руднят. Дру­ги ще осъ­щест­вят же­лан лю­бо­вен кон­такт.

БЛИЗНАЦИ

При­тесн­яват ви изо­ста­на­ли до­маш­ни ан­га­жи­мен­ти, но и днес няма да ги раз­ре­ши­те. Объ­рне­те се към биз­не­са, денят ще е твър­де ус­пе­шен по от­но­ше­ние на пре­го­во­ри с парт­ньо­ри и из­яснява­не на фи­нан­со­ви въп­ро­си. Днес ка­те­го­рич­но мо­же да дей­ства­те за по­ви­ша­ва­не на зап­ла­ща­не­то, ус­пе­хът е пос­ти­жим, ако бъ­де­те неот­стъп­чи­ви в раз­го­во­ри с ръ­ко­водс­тво­то. Неочаквана вест.

РАК

В чет­вър­тък ще сте зае­ти с де­ло­ви кон­так­ти – ако от­стъ­пи­те в някои от ис­ка­ния­та си, ще га­ран­ти­ра­те пъл­ния ус­пех на ос­та­на­ли­те. Еве­нтуал­ни про­фе­сио­нал­ни труд­нос­ти ще прео­до­лее­те, ка­то по­тър­си­те под­кре­па, ще я по­лу­чи­те. Бла­гоп­рия­тни въз­мож­нос­ти за фи­нан­со­ви пе­чал­би за някои. Дру­ги са при­тес­не­ни от раз­ви­тие­то на лю­бов­ни­те си де­ла, от­де­ле­те вни­ма­ние на ин­тим­ния си парт­ньор.

ЛЪВ

Ако днес про­веж­да­те пре­го­во­ри, проя­ве­те по­ве­че ха­рак­тер и неот­стъп­чи­вост – въз­мо­жен е опит за из­ма­ма. В биз­не­са – по­ви­ше­ни ма­те­риал­ни при­до­бив­ки, шанс за пе­чал­ба ще имат и пъ­ту­ва­щи­те. Ра­бо­те­щи­те с па­ри днес да бъ­дат по-вни­ма­тел­ни при из­ра­бот­ва­не на до­ку­мен­ти, има ве­роя­тност да се са­моиз­ма­ми­те при брое­не­то. Оче­рта­ват се и за­поз­нанс­тва от лю­бо­вен ха­рак­тер.

ДЕВА

В чет­вър­тък по­ве­че­то от зна­ка са при­тес­не­ни от раз­ви­тие­то на про­фе­сио­нал­ни­те им де­ла, въп­ро­си­те опи­рат до на­ми­ра­не на средс­тва за по-къс­на дей­ност и се на­ла­га да бъ­де­те по-нас­тоя­тел­ни. Има­те въз­мож­нос­ти за ус­пех, ще ви по­мог­не упо­ри­тос­тта и чуж­да на­ме­са, чрез коя­то ще стиг­не­те до по­ло­жи­тел­но раз­ре­ше­ние. На­пос­ле­дък ви лип­сва лю­бов­на бли­зост, от­де­ле­те нуж­но­то вре­ме.

ВЕЗНИ

Днес Вез­ни­те са в по­дем и с по­ве­че нас­тоя­тел­ност в де­ло­ви­те и лич­ни ан­га­жи­мен­ти ще по­ло­жат ос­но­ва­та на бъ­де­щи ус­пе­хи. Ана­ли­зи­рай­те вни­ма­тел­но слу­жеб­ни­те ан­га­жи­мен­ти. Днес мно­зи­на ще пос­тиг­нат ма­те­риа­лен ус­пех и зна­чи­тел­ни при­до­бив­ки, дру­ги да оча­кват съоб­ще­ния от фи­нан­сов ха­рак­тер или пред­ло­же­ния за из­вър­шва­не на да­де­на дей­ност с при­лич­но въз­наг­раж­де­ние.

СКОРПИОН

Ус­пе­шен е чет­вър­тък за сбли­жа­ва­не и кон­так­ти с хо­ра от об­щес­тве­ни или ад­ми­нис­тра­тив­ни ин­стан­ции. Някои ще раз­ре­шат важ­ни ма­те­риал­ни до­маш­ни проб­ле­ми, не е из­клю­че­на при­до­бив­ка на нед­ви­жим имот. Биз­нес­ме­ни­те мо­гат да по­ви­шат броя на сдел­ки­те си. Денят е под­ходящ за ус­пеш­но на­ча­ло на фи­нан­со­ви при­до­бив­ки. За всич­ки от зна­ка па­рич­ни­те въз­мож­нос­ти ще се по­ви­шат.

СТРЕЛЕЦ

Ус­пе­хи­те ви днес са свър­за­ни с про­фе­сия­та, за по­ве­че­то ще се от­крият но­ви въз­мож­нос­ти, во­де­щи до на­рас­тва­не на фи­нан­си­те. Про­ве­де­ни днес сре­щи и де­ло­ви кон­так­ти ще до­ве­дат до пое­ма­не на до­пъл­ни­тел­ни за­дъл­же­ния или нае­ма­не на но­ва ра­бо­та, кое­то ще уве­ли­чи при­хо­ди­те ви и ще ви ста­би­ли­зи­ра фи­нан­со­во за­нап­ред. Част от Стрел­ци­те са обе­зпо­кое­ни от лю­бов­ния си жи­вот.

КОЗИРОГ

Ко­зи­ро­зи­те са в къс­мет­лий­ски пе­риод и днес ще имат въз­мож­ност за ма­те­риал­ни при­до­бив­ки. Някои са при­тес­не­ни от де­ло­во пъ­ту­ва­не, но ако пред­ва­ри­тел­но доб­ре сте го пла­ни­ра­ли, няма­те при­чи­на за без­по­кой­ство. Ус­пе­хи ще имат и биз­нес­ме­ни­те. При мно­зи­на нас­тъп­ват но­ви ус­ло­вия, кои­то имат от­но­ше­ние към раз­шир­ява­не на дей­нос­тта. Реа­ли­за­ция­та за­ви­си от спе­ци­фич­ни­те ус­ло­вия.

ВОДОЛЕЙ

Днес бъ­де­те по-ор­га­ни­зи­ра­ни от­нос­но кон­так­ти­те си, за да не ги про­пус­не­те. Де­ло­вият ден мо­же да ви до­не­се при­до­бив­ки или раз­го­во­ри с на­чал­ни­ци за пое­ма­не на но­ви про­фе­сио­нал­ни ан­га­жи­мен­ти. Някои ус­пеш­но ще се справят с имо­тни де­ла, но при опе­ра­ции, свър­за­ни с па­ри, вни­ма­вай­те, въз­мож­но е да се заб­лу­ди­те. Слу­чай­на греш­ка е въз­мож­на и при кон­так­ти с ад­ми­нис­тра­ции.

РИБИ

За да пре­ми­не ус­пеш­но денят ви, впрег­не­те здра­во ана­ли­тич­ни­те си спо­соб­нос­ти. То­ва ще ви се на­ло­жи в служ­ба­та при ра­бо­та с до­ку­мен­ти, при де­ло­ви пъ­ту­ва­ния или фи­нан­со­ви дей­нос­ти. Ха­рак­тер­ни за мно­зи­на са ра­дос­тни фи­нан­со­ви съоб­ще­ния, при­до­бив­ки или пъ­ту­ва­не в чуж­би­на. До­маш­ни при­тес­не­ния тровят деня на някои – по­мис­ле­те и дей­ствай­те, мо­же­те да ги раз­ре­ши­те ус­пеш­но.

Related posts

Почитаме светеца, наричан защитник на апостолското учение

Днес честваме празника Свети Дух

admin

Православната църква почита Св. прор. Даниил и св. 3 отроци Анания, Азария и Мисаил

Дани Тренчева

Интересна и разнообразна коледно – новогодишна програма е подготвила община Симитли за предстоящите празници

Дани Тренчева

149 години безсмъртие! Васил Левски – Апостола на свободата

Дани Тренчева

Шестокласници и седмокласници от училището в Крупник с интересна патриотична инициатива

Дани Тренчева

Leave a Comment