21.02.2024
Култура и изкуство

Хороскоп за 14 декември! Прекрасен ден за две зодии

ОВЕН

В сряда Ов­ни­те ще нау­чат ра­дос­тни но­ви­ни и ще се чувс­тват по­бе­ди­те­ли. Някои про­ме­ни ще нас­тъпят в служ­ба­та ви и до­ма. Те ще ви да­дат въз­мож­ност да се по­чувс­тва­те си­гур­ни и ста­бил­ни. Съ­щес­тву­ват въз­мож­нос­ти за при­до­бив­ки, свър­за­ни с нас­ледс­тво. Ще има­те пол­зот­вор­ни кон­так­ти.

ТЕЛЕЦ

Днес мно­го от вас ще се сблъс­кат с труд­нос­ти при раз­нищ­ва­не на зап­ле­те­ни ис­то­рии, за някои те ще се ока­жат неп­рео­до­ли­ми. Въп­ре­ки то­ва не сте ли­ше­ни на­пъл­но от ус­пе­хи и те ще дой­дат в ре­зул­тат на лич­ни­те ви ста­ра­ния. Ще нас­тъпят важ­ни про­ме­ни в про­фе­сио­на­лен план.

БЛИЗНАЦИ

В сряда мо­же­те да се зае­ме­те с раз­ре­ша­ва­не­то на въп­ро­си, кои­то дъл­го вре­ме сте от­ла­га­ли. Пре­ди всич­ко е необ­хо­ди­мо да про­ме­ни­те по­зи­ция­та на дей­ствия­та си, не­що в так­ти­ка­та и да се ор­га­ни­зи­ра­те за ата­ка. Ще нас­тъпят по­ло­жи­тел­ни про­ме­ни в се­мей­ния бю­джет и много весели моменти.

РАК

Сряда е ус­пеш­на за Ра­ци­те и за мно­зи­на ще бъ­де на­ча­ло на по­ло­жи­те­лен пе­риод. Се­га е вре­ме­то на важ­ни про­ме­ни във ва­шия жи­вот и днес ще бъ­де­те сви­де­те­ли на доб­ри но­ви­ни, кои­то ви ка­саят. Не взе­май­те при­бър­за­ни ре­ше­ния и дей­ствия. На­со­че­те вни­ма­ние­то си към кон­так­ти­те.

ЛЪВ

Някои съ­би­тия във ва­ша­та служ­ба про­ти­чат мно­го ди­на­мич­но и ще до­ве­дат до нео­чак­ва­ни про­ме­ни. От тях ва­ша­та си­гур­ност не е зас­тра­ше­на, но та­ка­ва ве­роя­тност съ­щес­тву­ва в близ­ко­то бъ­де­ще. Ако ви е въз­мож­но, раз­ши­ре­те мак­си­мал­но ин­фор­ми­ра­нос­тта си и ана­ли­зи­рай­те фак­ти­те.

ДЕВА

Сряда е из­клю­чи­те­лен ден за вас и съз­да­ва реал­ни въз­мож­нос­ти да осъ­щес­тви­те оне­зи стре­ме­жи, чии­то ма­ща­би са по-зна­чи­тел­ни. По­ло­жи­тел­на­та пром­яна в де­ла­та ви е неос­по­рим факт и ви ста­би­ли­зи­ра фи­нан­со­во. Не бъ­де­те прип­ре­ни, а дей­ствай­те пре­циз­но, кое­то е в сти­ла ви.

ВЕЗНИ

Трябва да бъ­де­те мно­го вни­ма­тел­ни на ра­бот­но­то си място днес. Денят пре­дос­тавя доб­ри въз­мож­нос­ти за кон­так­ти и ук­реп­ва­не на об­щес­тве­ни­те връз­ки. Има­те доб­ри въз­мож­нос­ти за пос­ти­га­не на на­ме­ре­ния­та си. Не дей­ствай­те при­бър­за­но по въп­ро­си, от­нас­ящи се до па­ри, ще пре­тър­пи­те за­гу­би.

СКОРПИОН

В сряда Скор­пио­ни­те са го­то­ви аг­ре­сив­но да се хвърлят нап­ред, по­каз­вай­ки твър­дос­тта на ха­рак­те­ра си. Из­пра­ве­ни сте пред проб­ле­ми, чие­то раз­ре­ше­ние се стре­ми­те час по-ско­ро да осъ­щес­тви­те. Ще дей­ства­те ус­пеш­но и пос­те­пен­но ще пос­тиг­не­те ус­пе­хи в ли­чен и де­ло­ви план.

СТРЕЛЕЦ

Има­те до­маш­ни проб­ле­ми, кои­то съз­да­ват сил­но чувс­тво на афект у вас. Ус­пе­хи­те ви са най-из­яве­ни във фи­нан­со­ва­та сфе­ра. Ще за­вою­ва­те и дру­ги ус­пе­хи, от­нас­ящи се до про­фе­сия­та и лич­ния жи­вот. Мно­зи­на ще бъ­дат по­доз­ри­тел­ни към ед­на важ­на но­ви­на, от­нас­яща се за про­фе­сия­та ви.

КОЗИРОГ

Има­те дос­та проб­ле­ми за ре­ша­ва­не и мно­зи­на от вас са на кръс­то­път в не­доу­ме­ние с как­во точ­но да се зае­мат. Денят е мно­го ус­пе­шен и са­ми трябва да ре­ши­те кое е най-важ­но за вас, за да на­со­чи­те уси­лия­та си в та­зи по­со­ка. Оне­зи от вас, кои­то оча­кват важ­но съоб­ще­ние, ще го по­лу­чат.

ВОДОЛЕЙ

Сряда за­поч­ва труд­но в из­вес­тен сми­съл за Во­до­леи­те. За­ре­де­ни сте с мно­го ене­ргия за дей­ствия и ще я на­со­чи­те към ре­ша­ва­не на про­фе­сио­нал­ни въп­ро­си. Ще пос­лед­ват ус­пе­хи. Оча­кват ви доб­ри но­ви­ни и ус­пеш­ни кон­так­ти. Не спо­деляй­те на­ме­ре­ния­та или ус­пе­хи­те си с око­лни­те.

РИБИ

Труд­но ще се оп­ра­ви­те днес, ако се зае­ме­те с проб­ле­ми­те, кои­то не ви да­ват ми­ра. Се­га не бих­те мог­ли да сто­ри­те не­що за раз­ре­ша­ва­не­то им. Доб­ри са дан­ни­те за реа­ли­за­ция в сфе­ра­та на фи­нан­си­те и не ви лип­сва къс­мет за па­рич­ни при­до­бив­ки. Ус­пеш­ни лю­бов­ни кон­так­ти.

Related posts

Почитаме Свети пророк Авакум и Преподобните Йоан и Андрей

Дани Тренчева

Почитаме Св. 40 мчци Севастийски. Св. мчк Исихий Доростолски

admin

Православната църква почита паметта на светите мъченици Мина, Ермоген и Евграф

Дани Тренчева

Днес празнуваме Стефановден! Имен ден честват Стефан, Стефка, Стефи, Стефко, Стефанка, Стефания…

admin

Днес се почита паметта на св. Григорий Богослов

admin

New York State Revokes Approval of Charter-Time Warner Cable Deal

admin

Leave a Comment