23.01.2022
България

Дневен хороскоп за 30 декември 2021

ОВЕН

Не бъ­де­те пре­ка­ле­но кри­тич­ни. Не прие­май­те ка­то да­де­ност, че око­лни­те са от­ри­ца­тел­но нас­трое­ни спрямо ва­ши­те ид­еи и пла­но­ве за бъ­де­ще­то. Влия­тел­ни хо­ра от све­та на го­ле­мия биз­нес с го­тов­ност ще ви по­мог­нат, осо­бе­но ако се нуж­дае­те от заем или фи­нан­со­ва под­кре­па.

ТЕЛЕЦ

Не нав­ли­зай­те в об­лас­ти, кои­то ви ка­рат да се чувс­тва­те не­си­гур­ни. На­ме­са­та в де­ла­та на чуж­ди хо­ра мо­же да пов­ле­че се­риоз­ни пос­ледс­твия. Из­ясне­те от­но­ше­ния­та си с ро­ди­те­ли­те или с дру­ги чле­но­ве на се­мей­ство­то, бъ­де­те от­кро­ве­ни. Крат­ки пъ­те­шес­твия ще се уве­нчая­т с ус­пех.

БЛИЗНАЦИ

Днес дос­та ще се ядо­са­те от труд­нос­ти­те, при­чи­не­ни от не­га­тив­но­то от­но­ше­ние на ко­ле­га. Въп­ро­сът мо­же да се из­ясни с един чес­тен, спо­коен и под­ро­бен раз­го­вор. Не поз­вол­явай­те на та­зи неп­рия­тна случ­ка да ви по­тис­ка. Ще трябва да пре­раз­гле­да­те и собс­тве­ни­те си мо­ти­ви.

РАК

Не­за­ви­си­мо от ог­ром­ното ви же­ла­ние за ра­бо­та, неп­ре­къс­на­то ще бъ­де­те спъ­ва­ни от неп­ред­ви­де­ни препя­тствия. Във всяко дру­го от­но­ше­ние днес ще бъ­де един от­пус­кащ и от­мор­яващ ден. Ако ве­чер­та се по­за­бавл­ява­те с гру­па прия­те­ли, ще се по­чувс­тва­те мно­го по-доб­ре.

ЛЪВ

Ще ви бъ­де труд­но да въз­прие­ма­те по-стро­га ли­ния на по­ве­де­ние спрямо де­ца­та, но то­ва ще им е от пол­за. Оча­квай­те в четвъртък да ви из­не­на­дат с гол­яма смет­ка. Ще се на­ло­жи да взе­ме­те ини­циа­ти­ва­та в свои ръ­це. По­тър­сете съ­вет от спе­циа­лист по настоящ проб­лем.

ДЕВА

Ако чле­но­ве­те на ва­ше­то се­мей­ство не одо­бряват ва­ши­те парт­ньо­ри или са­ми­те вас, за­що­то няма­те та­къв, на­ме­ре­те чо­век, пред ко­го­то мо­же­те да из­лее­те свои­те ра­зо­ча­ро­ва­ния. То­ва е по-доб­ре, от­кол­ко­то да за­поч­ва­те спор. Не се дис­тан­ци­рай­те от проб­ле­ми­те.

ВЕЗНИ

Най-доб­рият на­чин да се спра­ви­те с проб­ле­ми­те днес е да бъ­де­те чес­тни и да каз­ва­те не­ща­та ди­рек­тно. Доб­ро­на­ме­ре­нос­тта и тър­пе­ние­то ще ви по­мог­нат да не се сри­не­те в мо­мен­ти­те, в кои­то ед­ва из­дър­жа­те на нап­ре­же­ние­то. Нас­тъп­ват про­ме­ни към по-доб­ро,кои­то за някои ще за­поч­нат още днес.

СКОРПИОН

Денят ще бъ­де дос­та рис­ко­ван, ако сте се поув­лек­ли в за­ла­га­ния­та. Всъщ­ност ще от­крие­те, че дъл­жи­те дос­та па­ри. По­ви­ше­ние­то в служ­ба­та мо­же да оз­на­ча­ва по­ве­че ра­бо­та и по­ве­че от­го­вор­нос­ти. Но днес сте из­пъл­не­ни с ене­ргия и сте в чу­дес­но нас­трое­ние, та­ка ще прео­до­лее­те нап­ре­же­ние­то.

СТРЕЛЕЦ

Мо­же би се чувс­тва­те при­тес­не­ни от би­тов проб­лем вкъ­щи, но ка­то цяло не­ща­та ви ще вървят бла­гоп­рия­тно. Ко­ле­ги­те ви ве­роя­тно ще реа­ги­рат доб­ро­на­ме­ре­но към вло­же­но­то усъ­рдие в ра­бо­та­та ви. Днеш­ният ден ще е до­бър съ­що за уре­жда­не на пла­ни­ра­но пъ­ту­ва­не. Единствено ако е възможно отложете служебно пътуване, само ще си загубите времето.

КОЗИРОГ

Въп­ре­ки че сте нас­трое­ни ро­ман­тич­но, уве­ли­ча­вай­ки те­ле­фон­ни­те си смет­ки, няма да пос­тиг­не­те ин­тим­ност. Ако се нуж­дае­те от няка­къв курс на ле­че­ние, по­мог­не­те си са­ми. Не раз­чи­тай­те са­мо на своя ле­кар. Не крий­те ин­фор­ма­ция от те­зи, кои­то най-мно­го зас­лу­жа­ват вни­ма­ние­то ви. Приемете факта, че зависите от жена, с която е добре да не се конфронтирате.

ВОДОЛЕЙ

Не се деп­ре­си­рай­те и обе­зсър­ча­вай­те. Па­рич­ни­те проб­ле­ми при­тесн­яват всич­ки ни. Парт­ньо­рът ви със си­гур­ност ще зас­та­не на ва­ша стра­на и ще по­мог­не. Бъдете умерени в разговорите с началниците си, по-малко искайте. Ве­роя­тно ще има някои но­ви ид­еи и по-реа­лис­тич­но от­но­ше­ние към си­туа­ция­та. То­ва ще ви сти­му­ли­ра да из­ле­зе­те от бе­зиз­хо­ди­ца­та.

РИБИ

Не си раз­валяй­те нас­трое­ние­то от дре­бо­лии. Навя­рно мал­ко ще се на­тъ­жи­те от някоя вест, чу­та слу­чай­но. Ще ви ста­не мъч­но и съ­чувс­твие­то ви ще се про­бу­ди. Ако мо­же­те, по­мог­не­те. Вни­ма­вай­те, ако ре­ши­те да спор­ту­ва­те. Въз­мож­ни са трав­ми. За някои се на­ла­га спеш­но пъ­ту­ва­не, което е възможно да е от съдебен характер. Делата ви са в застой.

Related posts

Министър Гьоков: Най-важното е да решаваме проблемите на хората

Дани Тренчева

Само 20% от българите успяват да спестяват

Дани Тренчева

Обявяват новите мерки на национално ниво днес следобед

Дани Тренчева

Попова Коледа е!

Дани Тренчева

Държавата предлага още мерки заради високите цени на тока

От 7-и февруари в МС ще се влиза само със зелен сертификат

Дани Тренчева

Leave a Comment