09.12.2023
България

Дневен хороскоп за 28 януари 2022

ОВЕН

В пе­тък за­поч­ва­те прек­рас­но и мно­го от вас се чувс­тват на­пъл­но въз­ста­но­ве­ни. Ве­роя­тно то­ва усе­ща­не ид­ва по спе­ци­фич­ни при­чи­ни, свър­за­ни с ва­ша­та ра­бо­та, коя­то днес ще ви съз­да­де до­ри ра­дост. Денят е мно­го до­бър за реа­ли­за­ция на де­ло­ви­те за­да­чи, бъдете решителни.

ТЕЛЕЦ

Днес Тел­ци­те имат мно­го доб­ри реализации, чрез кои­то да де­монс­три­рат не са­мо са­мо­чувс­твие, но и въз­мож­нос­ти. Та­ки­ва са ва­ши­те кон­так­ти, об­щес­тве­на из­ява или дей­нос­ти, свър­за­ни с ад­ми­нис­тра­ции. Оне­зи от вас, кои­то имат да ре­ша­ват съ­де­бен спор днес, ще го спе­челят.

БЛИЗНАЦИ

Осо­бе­ни об­стоя­телс­тва ще из­пъл­ват ва­шия ден. Не мо­же да се го­во­ри за някак­ви за­до­вол­ява­щи ви пос­ти­же­ния днес,  тъй ка­то пред се­бе си има­те препя­тствия от раз­ли­чен пор­ядък. Бъ­де­те бди­тел­ни и тър­се­те своя­та реа­ли­за­ция на про­фе­сио­нал­но по­ле. Неочаквани новини ще ви зарадват.

РАК

Един осо­бе­но прия­тен ден е пе­тък за вас. Дей­стви­тел­но днес се оче­рта­ват проб­ле­ми от слу­же­бен и фи­нан­сов ха­рак­тер при вас, но ка­то лич­ност все­ки от вас ще чувс­тва ог­ром­на сво­бо­да и въз­мож­ност за реа­ли­за­ция, ако има­те да из­вър­шва­те дей­ност, свър­за­на с ад­ми­нис­тра­ция.

ЛЪВ

Пред Лъ­во­ве­те днес от­но­во се из­правят не­ре­ше­ни­те проб­ле­ми и вие се­га го­ри­те от же­ла­ние час по-ско­ро да прик­лю­чи всич­ко, но не бих­те мог­ли да раз­ре­ши­те всич­ки­те. Денят ще бъ­де тру­ден за вас, но то­ва не оз­на­ча­ва, че ще ви прес­лед­ва неус­пе­хът. Бъ­де­те дип­ло­ма­тич­ни в преговори.

ДЕВА

Дос­та оте­гче­ни ще бъ­де­те днес, но де­ла­та ви вървят и мо­же­те да си поз­во­ли­те и но­ви ини­циа­ти­ви – кон­так­ти с но­ви хо­ра, меж­ду тях мно­го влия­тел­ни лич­нос­ти. При­тесн­яват ви из­вес­тни по­доз­ре­ния от слу­жеб­но ес­тес­тво. Спо­кой­но мо­же да ан­га­жи­ра­те уси­лия­та си във фи­нан­со­ви опе­ра­ции.

ВЕЗНИ

Дос­та аг­ре­сив­ни ще бъ­де­те в пе­тък. То­ва има ос­но­ва­ние, за­що­то оно­ва, кое­то сте ре­ши­ли да из­вър­ши­те днес, ще бъ­де въз­препя­тства­но. Проб­ле­ма­тич­ни са ва­ши­те кон­так­ти днес и не се ан­га­жи­рай­те със сре­щи, осо­бе­но в кръ­га на ва­ши­те прия­те­ли. Път по де­ло­ви при­чи­ни няма да до­не­се ус­пех.

СКОРПИОН

Пе­тък е осо­бе­но ус­пе­шен за вас. То­ва е ден, в кой­то мо­же да си поз­во­ли­те бук­вал­но всич­ко, кое­то во­ди до реа­ли­за­ция във фи­зи­чес­ки или ду­хо­вен план. Ак­ти­ви­зи­рай­те се и дей­ствай­те по всич­ки нап­рав­ле­ния, за­що­то денят е из­клю­чи­тел­но ус­пе­шен за вас. От­ло­же­те фи­нан­сов въп­рос.

СТРЕЛЕЦ

Те­жи­чък е то­зи ден за вас и на по­ве­че­то от Стрел­ци­те ще им бъ­де неиз­го­ден пе­тъ­кът. Прояв­ява­те по-гол­ямо от необ­хо­ди­мо­то по­доз­ре­ние към око­лни­те и сте мно­го заг­ри­же­ни да не за­гу­би­те. Ус­по­кой­те се, то­ва няма да се слу­чи. Мно­го доб­ри въз­мож­нос­ти за биз­нес­ме­ни­те, свързани с дългосрочни договори. Проявете повече такт при преговорите.

КОЗИРОГ

Пе­тък е до­бър за Ко­зи­ро­зи­те, към про­фе­сио­нал­ни­те си за­дъл­же­ния някои от вас ще проявят не­га­тив­но от­но­ше­ние, но то­ва е по-ско­ро опит за от­ла­га­не. Не се при­тесн­явай­те за фи­нан­со­ви­те си де­ла или въоб­ще за фи­нан­со­во­то със­тоя­ние, но не да­вай­те па­ри на­заем. Ще получите покана за път, най-вероятно ще присъствате на семейно тържество на ваши приятели.

ВОДОЛЕЙ

Не бъ­де­те по­доз­ри­тел­ни и мни­тел­ни към оне­зи, кои­то ви зао­би­калят, за­що­то то­ва па­ри­ра ва­ша­та де­ло­ва ак­тив­ност. Има из­вес­тни про­ти­во­ре­чия с някои от прия­те­ли­те ви, но бла­го­да­ре­ние на взаим­но­то раз­би­ра­телс­тво те мно­го ско­ро ще от­пад­нат. Ус­пе­шен пе­тък за партньорство и сътрудничество, както и бизнес преговори. Ще увеличите капитала си.

РИБИ

За Ри­би­те пе­тък е ус­пе­шен, осо­бе­но ако съу­мее­те да из­пъл­ни­те на­ме­ре­ния­та си чрез ак­тив­на и дей­стве­на из­раз­ност. В про­фе­сио­нал­но от­но­ше­ние денят ви ще бъ­де из­клю­чи­тел­но тру­ден. Проб­ле­ми ще ос­та­нат не­раз­ре­ше­ни днес. Раз­чи­тай­те на прия­те­ли­те си, те ще ви по­мог­нат ако не финансово, то със сигурност ще ви дадат най-правилния съвет.

Related posts

ГДНП откри данни за престъпление при проверката на „Росенец“

В знак на протест: Медицинският факултет на СУ прекратява занятията

Дани Тренчева

Депутати с остри критики към кабинета, „Възраждане” поиска оставката му

Дани Тренчева

Един човек е загинал и 31 са ранени при 24 тежки катастрофи през изминалото денонощие

Все още не е ясен размерът на щетите в бедстващите области

Дани Тренчева

Драгомир Заков: Българските Военновъздушни сили трябва да запазят способности

admin

Leave a Comment