29.05.2024
България

Дневен хороскоп за 28 януари 2022

ОВЕН

В пе­тък за­поч­ва­те прек­рас­но и мно­го от вас се чувс­тват на­пъл­но въз­ста­но­ве­ни. Ве­роя­тно то­ва усе­ща­не ид­ва по спе­ци­фич­ни при­чи­ни, свър­за­ни с ва­ша­та ра­бо­та, коя­то днес ще ви съз­да­де до­ри ра­дост. Денят е мно­го до­бър за реа­ли­за­ция на де­ло­ви­те за­да­чи, бъдете решителни.

ТЕЛЕЦ

Днес Тел­ци­те имат мно­го доб­ри реализации, чрез кои­то да де­монс­три­рат не са­мо са­мо­чувс­твие, но и въз­мож­нос­ти. Та­ки­ва са ва­ши­те кон­так­ти, об­щес­тве­на из­ява или дей­нос­ти, свър­за­ни с ад­ми­нис­тра­ции. Оне­зи от вас, кои­то имат да ре­ша­ват съ­де­бен спор днес, ще го спе­челят.

БЛИЗНАЦИ

Осо­бе­ни об­стоя­телс­тва ще из­пъл­ват ва­шия ден. Не мо­же да се го­во­ри за някак­ви за­до­вол­ява­щи ви пос­ти­же­ния днес,  тъй ка­то пред се­бе си има­те препя­тствия от раз­ли­чен пор­ядък. Бъ­де­те бди­тел­ни и тър­се­те своя­та реа­ли­за­ция на про­фе­сио­нал­но по­ле. Неочаквани новини ще ви зарадват.

РАК

Един осо­бе­но прия­тен ден е пе­тък за вас. Дей­стви­тел­но днес се оче­рта­ват проб­ле­ми от слу­же­бен и фи­нан­сов ха­рак­тер при вас, но ка­то лич­ност все­ки от вас ще чувс­тва ог­ром­на сво­бо­да и въз­мож­ност за реа­ли­за­ция, ако има­те да из­вър­шва­те дей­ност, свър­за­на с ад­ми­нис­тра­ция.

ЛЪВ

Пред Лъ­во­ве­те днес от­но­во се из­правят не­ре­ше­ни­те проб­ле­ми и вие се­га го­ри­те от же­ла­ние час по-ско­ро да прик­лю­чи всич­ко, но не бих­те мог­ли да раз­ре­ши­те всич­ки­те. Денят ще бъ­де тру­ден за вас, но то­ва не оз­на­ча­ва, че ще ви прес­лед­ва неус­пе­хът. Бъ­де­те дип­ло­ма­тич­ни в преговори.

ДЕВА

Дос­та оте­гче­ни ще бъ­де­те днес, но де­ла­та ви вървят и мо­же­те да си поз­во­ли­те и но­ви ини­циа­ти­ви – кон­так­ти с но­ви хо­ра, меж­ду тях мно­го влия­тел­ни лич­нос­ти. При­тесн­яват ви из­вес­тни по­доз­ре­ния от слу­жеб­но ес­тес­тво. Спо­кой­но мо­же да ан­га­жи­ра­те уси­лия­та си във фи­нан­со­ви опе­ра­ции.

ВЕЗНИ

Дос­та аг­ре­сив­ни ще бъ­де­те в пе­тък. То­ва има ос­но­ва­ние, за­що­то оно­ва, кое­то сте ре­ши­ли да из­вър­ши­те днес, ще бъ­де въз­препя­тства­но. Проб­ле­ма­тич­ни са ва­ши­те кон­так­ти днес и не се ан­га­жи­рай­те със сре­щи, осо­бе­но в кръ­га на ва­ши­те прия­те­ли. Път по де­ло­ви при­чи­ни няма да до­не­се ус­пех.

СКОРПИОН

Пе­тък е осо­бе­но ус­пе­шен за вас. То­ва е ден, в кой­то мо­же да си поз­во­ли­те бук­вал­но всич­ко, кое­то во­ди до реа­ли­за­ция във фи­зи­чес­ки или ду­хо­вен план. Ак­ти­ви­зи­рай­те се и дей­ствай­те по всич­ки нап­рав­ле­ния, за­що­то денят е из­клю­чи­тел­но ус­пе­шен за вас. От­ло­же­те фи­нан­сов въп­рос.

СТРЕЛЕЦ

Те­жи­чък е то­зи ден за вас и на по­ве­че­то от Стрел­ци­те ще им бъ­де неиз­го­ден пе­тъ­кът. Прояв­ява­те по-гол­ямо от необ­хо­ди­мо­то по­доз­ре­ние към око­лни­те и сте мно­го заг­ри­же­ни да не за­гу­би­те. Ус­по­кой­те се, то­ва няма да се слу­чи. Мно­го доб­ри въз­мож­нос­ти за биз­нес­ме­ни­те, свързани с дългосрочни договори. Проявете повече такт при преговорите.

КОЗИРОГ

Пе­тък е до­бър за Ко­зи­ро­зи­те, към про­фе­сио­нал­ни­те си за­дъл­же­ния някои от вас ще проявят не­га­тив­но от­но­ше­ние, но то­ва е по-ско­ро опит за от­ла­га­не. Не се при­тесн­явай­те за фи­нан­со­ви­те си де­ла или въоб­ще за фи­нан­со­во­то със­тоя­ние, но не да­вай­те па­ри на­заем. Ще получите покана за път, най-вероятно ще присъствате на семейно тържество на ваши приятели.

ВОДОЛЕЙ

Не бъ­де­те по­доз­ри­тел­ни и мни­тел­ни към оне­зи, кои­то ви зао­би­калят, за­що­то то­ва па­ри­ра ва­ша­та де­ло­ва ак­тив­ност. Има из­вес­тни про­ти­во­ре­чия с някои от прия­те­ли­те ви, но бла­го­да­ре­ние на взаим­но­то раз­би­ра­телс­тво те мно­го ско­ро ще от­пад­нат. Ус­пе­шен пе­тък за партньорство и сътрудничество, както и бизнес преговори. Ще увеличите капитала си.

РИБИ

За Ри­би­те пе­тък е ус­пе­шен, осо­бе­но ако съу­мее­те да из­пъл­ни­те на­ме­ре­ния­та си чрез ак­тив­на и дей­стве­на из­раз­ност. В про­фе­сио­нал­но от­но­ше­ние денят ви ще бъ­де из­клю­чи­тел­но тру­ден. Проб­ле­ми ще ос­та­нат не­раз­ре­ше­ни днес. Раз­чи­тай­те на прия­те­ли­те си, те ще ви по­мог­нат ако не финансово, то със сигурност ще ви дадат най-правилния съвет.

Related posts

Апелативен съд – Варна отказа екстрадицията на руснак, разследван за укриване на данъци

admin

Заради високите цени на тока: Детски градини в Пловдив са пред затваряне

Дани Тренчева

Прокурорите у нас не могат да издават Европейска заповед за разследване за събиране на трафични данни

Дани Тренчева

Кампания призовава за дефибрилатори на обществени места

Дани Тренчева

Изтича срокът за подадаване на заявления по мярка 60/40

admin

Задържаха за втори път заподозрян, че е получил милиони за „Хемус”

Дани Тренчева

Leave a Comment