25.05.2024
България

Дневен хороскоп за 25 януари 2022

ОВЕН

Във втор­ник бла­го­ра­зу­мие­то над­дел­ява у Ов­ни­те. Мо­же да се свър­же пре­ди всич­ко с ва­шия про­фе­сио­на­лен и фи­нан­сов ста­тут, кой­то бав­но за­поч­ва да по­ви­ша­ва ни­во­то си. На­ли­це е про­фе­сио­нал­на пром­яна, коя­то е по­лез­на, в някои слу­чаи е свър­за­на с пъ­ту­ва­не. Ще ос­та­ви­те на по-за­ден план лич­ни­те си ан­га­жи­мен­ти.

ТЕЛЕЦ

Във втор­ник вие мо­же­те да дей­ства­те уси­ле­но за осъ­щест­вява­не на стре­ме­жи­те си. Във втор­ник за­ни­ма­ния­та ви ще са ус­пеш­ни. Мно­зи­на, об­ла­да­ни от ми­съл­та за лич­ния си биз­нес, ще имат необмислени дей­ствия на ра­бот­но­то си място. Не пре­диз­вик­вай­те гне­ва на на­чал­ни­ци­те си, не спо­ре­те днес и не изи­сквай­те мно­гo от околните.

БЛИЗНАЦИ

Във втор­ник Близ­на­ци­те ще имат реал­ни ос­но­ва­ния да се по­чувс­тват щас­тли­ви, за­що­то техните же­ла­ния и стре­ме­жи ще бъ­дат из­пъл­не­ни в най-ско­ро вре­ме. Пъл­но­та­та на то­ва из­пъл­не­ние не във всич­ки слу­чаи ще бъ­де стоп­ро­цен­то­во, но то­ва няма да ос­та­ви не­га­тив­но впе­чат­ле­ние при повечето Близнаци. Проя­ве­те по­ве­че бла­го­ра­зу­мие.

РАК

На­ли­це са вът­реш­ни при­тес­не­ния, кои­то мал­ко ви сму­ща­ват, но е си­гур­но, че няма да пов­лияят вър­ху раз­ви­тие­то на деня. С из­вес­тни труд­нос­ти пре­ми­на­ва про­фе­сио­нал­ният ден, но те са по-ско­ро на пси­хи­чес­ко ни­во. Ед­на сре­ща ще ви да­де пъл­но ус­по­кое­ние от­нос­но ад­ми­нис­тра­тив­ни въп­ро­си. Де­ло­ви­те раз­го­во­ри ще са ус­пеш­ни.

ЛЪВ

Втор­ник съз­да­ва впе­чат­ле­ние за не­дос­та­тъч­на ак­тив­ност при Лъ­во­ве­те. Не е из­клю­че­но след де­ло­ва сре­ща да не се слу­чи оча­ква­но­то раз­ви­тие за вас и да не от­го­варя на стремежите ви. По от­но­ше­ние на про­фе­сия­та ви се­га няма зат­руд­не­ния. Най-доб­ри кон­так­ти днес ще има­те с прия­те­ли, на чия­то по­мощ и добър съвет се над­ява­те.

ДЕВА

Ус­тре­мен е то­зи ден за вас. Дей­ствия­та ви са пра­вил­ни и ре­зул­та­ти­те от то­ва няма да за­къс­неят. В де­ло­вия си жи­вот бъ­де­те убе­де­ни, че в най-ско­ро вре­ме ще по­лу­чи­те оно­ва, към кое­то се стре­ми­те. Биз­нес­ме­ни­те трябва да бъ­дат дос­та вни­ма­тел­ни в кон­так­ти­те със съд­руж­ни­ци­те си. Не са из­клю­че­ни из­ма­ми или преда-телства.

ВЕЗНИ

Пром­яна­та през из­ми­на­ли­те дни за Вез­ни­те бе­ше из­раз на но­во раз­ви­тие, кое­то при някои се поя­ви час­тич­но. Се­га необ­хо­ди­мос­тта от пром­яна на ва­ши­те кри­те­рии или на на­чи­на ви за во­де­не на де­ла­та, как­то и на лич­но ни­во, е съв­сем на­ле­жа­ща. При някои днес пред­стои пъ­ту­ва­не в чуж­би­на и прия­тни сре­щи. Неочаквани приходи от хазарт.

СКОРПИОН

Оби­кно­вен ден за Скор­пио­ни­те, но по-за­си­ле­ни мо­гат да бъ­дат кон­так­ти­те ви днес. Вър­ху вас дей­стват из­вес­тни ог­ра­ни­че­ния, с кои­то трябва да се съоб­раз­ява­те и дей­ствия­та ви да бъ­дат пре­ме­ре­ни. На някои пред­стои да из­вър­шат дей­ствия, свър­за­ни с ад­ми­нис­тра­ция. Не от­ла­гай­те ра­бо­та­та си и те­ку­щи­те за­дъл­же­ния.

СТРЕЛЕЦ

Дос­та мрач­ни сте във втор­ник и мно­зи­на ве­че в от­чая­ние­то си поч­ти не виж­дат из­ход от си­туа­ция­та на стаг­на­ция. Вие сте в края на то­зи мра­чен пе­риоди не пре­неб­рег­вай­те доб­ри­те по­ка­за­те­ли, за това. Оне­зи, кои­то са оча­ква­ли да за­губят ра­бо­та­та си, ще ос­та­нат на място­то си, но ще претърпят временно материални загуби. Ще бъде понижено трудовото им възнаграждение.

КОЗИРОГ

Ус­пе­шен втор­ник за ро­де­ни­те под Ко­зи­рог, ще се рад­ва­те на ис­тин­ско ус­по­кое­ние по­ра­ди из­пъл­не­ние на всич­ки­те ви на­ме­ре­ния, свър­за­ни с де­ло­вия жи­вот. При някои е въз­мо­жен път, кой­то доп­ри­нася за реа­ли­за­ция­та им. С по-гол­ямо вни­ма­ние трябва да се от­нас­яте към от­кри­ти­те си вра­го­ве. Не давайте израз на чувствата и неприязънта си към тях, приспете внимането им.

ВОДОЛЕЙ

Втор­ник е свър­зан с реа­ли­за­ция на лич­ни де­ла и лю­бо­вен ус­пех при Во­до­леи­те. Денят има сла­бо не­га­тив­но раз­пре­де­ле­ние в ра­бо­та­та ви и емо­ции­те у някои от вас ще бъ­дат на по-ви­со­ко от оби­чай­но­то ни­во. Не би­ва да ви при­тесн­ява, тъй ка­то няма не­га­ти­вен ефект за вас. Прояв­явай­те по-гол­яма ак­тив­ност в дей­ствия­та си и ще спечелите одобрението на началниците ви.

РИБИ

Втор­ник за­поч­ва ка­то оби­кно­вен ден, но се­га има­те мно­го доб­ри въз­мож­нос­ти за осъ­щест­вява­не на свои­те пла­но­ве или за по­лез­ни дей­ствия с хо­ра, на кои­то вярват. Ра­бот­ният ви ден е не­за­до­во­ли­те­лен и ве­роя­тно мно­зи­на от вас ще бъ­дат страш­но нер­вни. Не се под­да­вай­те на емо­цио­нал­ни реак­ции, за­що­то то­ва води до кон­флик­ти и ядове, както и негативно отношение към вас.

Related posts

Даниел Лорер: В България от няколко месеца насам се случват изключително вълнуващи неща

„Български пощи“ възобновяват приемането и изплащането на вътрешните парични преводи

Облачно и ветровито време, температурите до 7 градуса

admin

25 февруари е Денят на Св. Тарасий, архиеп. Константинополски

Дани Тренчева

Александър Николов депозира своята оставка

admin

Над 3 милиона лева за командировки командировки на полицаи по южната ни граница до април

admin

Leave a Comment