28.11.2023
Без категория

Дневен хороскоп за 24 февруари 2022

ОВЕН

Ов­ни­те мно­го се­риоз­но и ре­ши­тел­но ще се под­готвят за осъ­щест­вява­не­то на за­да­чи­те си в чет­вър­тък. Са­мо че има ве­роя­тност да се на­гър­би­те с по­ве­че ан­га­жи­мен­ти и в же­ла­ние­то си да се спра­ви­те с всич­ки на­вед­нъж няма да ус­пее­те. Въз­мож­ни са за­гу­би и до­пус­ка­не на греш­ки от ва­ша стра­на. Нас­тъп­ват про­ме­ни в биз­не­са ви, къ­де­то трябва да бъ­де­те по-въз­дър­жа­ни.

ТЕЛЕЦ

Мно­го тру­ден ден за Тел­ци­те. Вие съ­що не сте зас­тра­хо­ва­ни от греш­ки, а дес­по­тиз­мът ви мо­же да се ока­же ос­но­вен фак­тор за скан­да­ли и ка­тас­тро­фи. Някои от зна­ка е въз­мож­но да за­губят круп­на су­ма па­ри – фа­лит. Те­зи от вас, кои­то са ма­те­риал­но зат­руд­не­ни, ще из­жи­веят бо­лез­не­но то­зи ден, тъй ка­то е въз­мож­но и скъс­ва­не на важ­на връз­ка.

БЛИЗНАЦИ

Чет­вър­тък ще има не­га­тив­но влия­ние при вас, за­що­то се за­беля­зва ло­шо нас­трое­ние при Близ­на­ци и стре­меж към скан­да­ли и раз­ру­ша­ва­не на взаи­моот­но­ше­ния. Ве­роя­тно при­чи­на са фи­нан­си­те и ра­зо­ча­ро­ва­ния в та­зи връз­ка. Има слу­жеб­ни проб­ле­ми, кои­то ви  при­тесн­яват по­ра­ди неизя­сне­ни по­ло­же­ния. Не се опи­твай­те на­си­ла да си из­бист­ряте си­туа­ция­та днес.

РАК

При ро­де­ни­те под Рак про­дъл­жа­ват про­ме­ни­те и някои от вас дос­та теж­ко ги из­жив­яват. В чет­вър­тък са въз­мож­ни ра­зо­ча­ро­ва­ния и нап­раз­ни на­деж­ди във връз­ка с па­ри, от кое­то мо­гат да пос­лед­ват се­риоз­ни до­маш­ни проб­ле­ми. Някои от вас имат влия­тел­на про­тек­ция от стра­на на на­чал­ни­ци и ръ­ко­во­ди­те­ли и днес ус­пеш­но мо­гат да раз­ре­шат фи­нан­со­вия си проб­лем.

ЛЪВ

Ха­рак­те­рис­ти­ка­та при ро­де­ни­те под Лъв за чет­вър­тък е път с осо­бе­на важ­ност за вас. Трябва да бъ­де­те мно­го вни­ма­тел­ни и пред­паз­ли­ви, ако пъ­ту­ва­не­то е свър­за­но с фи­нан­си. Има ве­роя­тност да до­пус­не­те греш­ка или да бъ­де­те под­ве­де­ни и из­ма­ме­ни. Слу­жеб­ният ден е спо­коен и ус­пе­шен, ако съу­мее­те да ов­ла­дее­те раз­драз­не­ние­то си спрямо шеф.

ДЕВА

В же­ла­ние­то си да пос­тиг­нат реа­ли­за­ция на зап­ла­ну­ва­но­то за чет­вър­тък, Де­ви­те мо­же да сгре­шат, по­не що се от­нася до слу­жеб­но-про­фе­сио­нал­ни въп­ро­си. Вни­ма­вай­те, мо­же­те да бъ­де­те във­ле­че­ни в спор на ра­бот­но­то място и да из­пус­не­те нер­ви­те си. Ще бъ­де ка­тас­тро­фал­но! Ус­пе­шен съд­ру­жен биз­нес, но при пар­тни­ра­не зат­руд­не­ния и неп­рия­тност.

ВЕЗНИ

По­ра­ди ве­че из­вър­ше­ни греш­ки някои от Вез­ни мо­гат да пре­търпят фи­нан­со­ви за­гу­би в чет­вър­тък. То­ва е фак­ти­чес­ки са­мо за днес, но ако не съу­мее­те да се спра­ви­те или проя­ви­те не­хай­ство, мо­же да из­пад­не­те в смеш­но по­ло­же­ние. Про­фе­сио­нал­ният ден е тру­ден и уси­лия­та ви във връз­ка с някои де­ла ще са нап­раз­ни и носят ра­зо­ча­ро­ва­ния.

СКОРПИОН

При вас има про­ме­ни, кои­то са ви дос­та нея­сни и мо­гат да ви се от­разят неб­ла­гоп­рия­тно, ако от­ла­га­те из­яснява­не­то им и не на­ме­ри­те раз­ре­ше­ние­то на някои проб­ле­ми своев­ре­мен­но. Склон­ни сте към ине­ртнос­т вмес­то ак­ти­ви­за­ция. Проб­ле­ми­те ви при­тесн­яват, но и не пра­ви­те ни­що, за да ги прео­до­лее­те. Ще бъ­де­те объ­рка­ни и труд­но ще се спра­ви­те с ан­га­жи­мен­ти­те си.

СТРЕЛЕЦ

В чет­вър­тък Стрел­ци­те ще по­жъ­нат ус­пе­хи във връз­ка с пъ­ту­ва­не. Доб­ре из­ра­зе­ни са въз­мож­нос­ти­те и за па­рич­ни пе­чал­би, но съ­щес­тву­ват про­ти­во­ре­чи­ви звез­дни влия­ния по от­но­ше­ние на до­ма ви. Бъ­де­те вни­ма­тел­ни и из­бягвай­те про­ти­во­пос­тав­яне с чле­но­ве­те на се­мей­ство­то. Про­фе­сио­нал­ни­те ви въз­мож­нос­ти днес не са сил­но из­яве­ни.

КОЗИРОГ

Чет­вър­тък се ока­зва дос­та неп­рия­тен ден за Ко­зи­ро­зи­те. Пър­во, ще бъ­де­те зат­руд­не­ни от до­маш­ни проб­ле­ми, спо­ро­ве и до­ри скан­да­ли. От­тук е ясно, че денят ви ще бъ­де из­пъл­нен с нер­ви. Не би­ва да се ан­га­жи­ра­те с фи­нан­со­ви проб­ле­ми, за­що­то до­ри и да е си­гур­на пе­чал­ба­та ви, няма да се осъ­щес­тви. При раз­го­вор на биз­нес­ме­ни­те ще пос­лед­ват но­ви ука­за­ния.

ВОДОЛЕЙ

Денят за Во­до­леи­те не е до­бър. Из­пъл­нен е с проб­ле­ми и е труд­но да се ка­же, че ще мо­же­те да се спра­ви­те с не­го док­рай. Проек­ти­те ви се­га са не­вер­ни и лип­сват важ­ни под­роб­нос­ти. До­ри и да има­те ясно из­ра­зе­ни пла­но­ве за дей­ствие, ще бъ­де­те ра­зо­ча­ро­ва­ни, по­ра­ди не­въз­мож­нос­тта да реа­ли­зи­ра­те. В мно­го слу­чаи са­ми­те вие мо­же­те да прео­до­лее­те препя­тствия­та.

РИБИ

Ва­ши­те неп­рия­тнос­ти в чет­вър­тък се свър­зват пре­дим­но с ра­бо­та­та или биз­не­са, в кои­то сте ан­га­жи­ра­ни. За то­ва няма да бъ­де ви­но­вен са­мо къс­ме­тът, но и на­ме­са­та на стра­нич­ни хо­ра. В биз­не­са трябва да бъ­де­те вни­ма­тел­ни, за­що­то в мно­го слу­чаи след­ват рез­ки про­ме­ни, кои­то мно­го лес­но мо­гат да се пре­вър­нат в неб­ла­гоп­рия­тно на­ча­ло.

Related posts

Прокуратура се самосезира във връзка със съборения тютюнев склад в Пловдив

admin

Земетресение на гръцкия остров Евбея

admin

Условията за зимни спортове в планините са добри

admin

Временни ограничения по пътя София – Карлово

admin

Почитаме паметта на Св. великомъченица Анастасия

admin

Дневен хороскоп за 10 февруари 2022

Дани Тренчева

Leave a Comment