26.06.2022
Без категория

Дневен хороскоп за 24 февруари 2022

ОВЕН

Ов­ни­те мно­го се­риоз­но и ре­ши­тел­но ще се под­готвят за осъ­щест­вява­не­то на за­да­чи­те си в чет­вър­тък. Са­мо че има ве­роя­тност да се на­гър­би­те с по­ве­че ан­га­жи­мен­ти и в же­ла­ние­то си да се спра­ви­те с всич­ки на­вед­нъж няма да ус­пее­те. Въз­мож­ни са за­гу­би и до­пус­ка­не на греш­ки от ва­ша стра­на. Нас­тъп­ват про­ме­ни в биз­не­са ви, къ­де­то трябва да бъ­де­те по-въз­дър­жа­ни.

ТЕЛЕЦ

Мно­го тру­ден ден за Тел­ци­те. Вие съ­що не сте зас­тра­хо­ва­ни от греш­ки, а дес­по­тиз­мът ви мо­же да се ока­же ос­но­вен фак­тор за скан­да­ли и ка­тас­тро­фи. Някои от зна­ка е въз­мож­но да за­губят круп­на су­ма па­ри – фа­лит. Те­зи от вас, кои­то са ма­те­риал­но зат­руд­не­ни, ще из­жи­веят бо­лез­не­но то­зи ден, тъй ка­то е въз­мож­но и скъс­ва­не на важ­на връз­ка.

БЛИЗНАЦИ

Чет­вър­тък ще има не­га­тив­но влия­ние при вас, за­що­то се за­беля­зва ло­шо нас­трое­ние при Близ­на­ци и стре­меж към скан­да­ли и раз­ру­ша­ва­не на взаи­моот­но­ше­ния. Ве­роя­тно при­чи­на са фи­нан­си­те и ра­зо­ча­ро­ва­ния в та­зи връз­ка. Има слу­жеб­ни проб­ле­ми, кои­то ви  при­тесн­яват по­ра­ди неизя­сне­ни по­ло­же­ния. Не се опи­твай­те на­си­ла да си из­бист­ряте си­туа­ция­та днес.

РАК

При ро­де­ни­те под Рак про­дъл­жа­ват про­ме­ни­те и някои от вас дос­та теж­ко ги из­жив­яват. В чет­вър­тък са въз­мож­ни ра­зо­ча­ро­ва­ния и нап­раз­ни на­деж­ди във връз­ка с па­ри, от кое­то мо­гат да пос­лед­ват се­риоз­ни до­маш­ни проб­ле­ми. Някои от вас имат влия­тел­на про­тек­ция от стра­на на на­чал­ни­ци и ръ­ко­во­ди­те­ли и днес ус­пеш­но мо­гат да раз­ре­шат фи­нан­со­вия си проб­лем.

ЛЪВ

Ха­рак­те­рис­ти­ка­та при ро­де­ни­те под Лъв за чет­вър­тък е път с осо­бе­на важ­ност за вас. Трябва да бъ­де­те мно­го вни­ма­тел­ни и пред­паз­ли­ви, ако пъ­ту­ва­не­то е свър­за­но с фи­нан­си. Има ве­роя­тност да до­пус­не­те греш­ка или да бъ­де­те под­ве­де­ни и из­ма­ме­ни. Слу­жеб­ният ден е спо­коен и ус­пе­шен, ако съу­мее­те да ов­ла­дее­те раз­драз­не­ние­то си спрямо шеф.

ДЕВА

В же­ла­ние­то си да пос­тиг­нат реа­ли­за­ция на зап­ла­ну­ва­но­то за чет­вър­тък, Де­ви­те мо­же да сгре­шат, по­не що се от­нася до слу­жеб­но-про­фе­сио­нал­ни въп­ро­си. Вни­ма­вай­те, мо­же­те да бъ­де­те във­ле­че­ни в спор на ра­бот­но­то място и да из­пус­не­те нер­ви­те си. Ще бъ­де ка­тас­тро­фал­но! Ус­пе­шен съд­ру­жен биз­нес, но при пар­тни­ра­не зат­руд­не­ния и неп­рия­тност.

ВЕЗНИ

По­ра­ди ве­че из­вър­ше­ни греш­ки някои от Вез­ни мо­гат да пре­търпят фи­нан­со­ви за­гу­би в чет­вър­тък. То­ва е фак­ти­чес­ки са­мо за днес, но ако не съу­мее­те да се спра­ви­те или проя­ви­те не­хай­ство, мо­же да из­пад­не­те в смеш­но по­ло­же­ние. Про­фе­сио­нал­ният ден е тру­ден и уси­лия­та ви във връз­ка с някои де­ла ще са нап­раз­ни и носят ра­зо­ча­ро­ва­ния.

СКОРПИОН

При вас има про­ме­ни, кои­то са ви дос­та нея­сни и мо­гат да ви се от­разят неб­ла­гоп­рия­тно, ако от­ла­га­те из­яснява­не­то им и не на­ме­ри­те раз­ре­ше­ние­то на някои проб­ле­ми своев­ре­мен­но. Склон­ни сте към ине­ртнос­т вмес­то ак­ти­ви­за­ция. Проб­ле­ми­те ви при­тесн­яват, но и не пра­ви­те ни­що, за да ги прео­до­лее­те. Ще бъ­де­те объ­рка­ни и труд­но ще се спра­ви­те с ан­га­жи­мен­ти­те си.

СТРЕЛЕЦ

В чет­вър­тък Стрел­ци­те ще по­жъ­нат ус­пе­хи във връз­ка с пъ­ту­ва­не. Доб­ре из­ра­зе­ни са въз­мож­нос­ти­те и за па­рич­ни пе­чал­би, но съ­щес­тву­ват про­ти­во­ре­чи­ви звез­дни влия­ния по от­но­ше­ние на до­ма ви. Бъ­де­те вни­ма­тел­ни и из­бягвай­те про­ти­во­пос­тав­яне с чле­но­ве­те на се­мей­ство­то. Про­фе­сио­нал­ни­те ви въз­мож­нос­ти днес не са сил­но из­яве­ни.

КОЗИРОГ

Чет­вър­тък се ока­зва дос­та неп­рия­тен ден за Ко­зи­ро­зи­те. Пър­во, ще бъ­де­те зат­руд­не­ни от до­маш­ни проб­ле­ми, спо­ро­ве и до­ри скан­да­ли. От­тук е ясно, че денят ви ще бъ­де из­пъл­нен с нер­ви. Не би­ва да се ан­га­жи­ра­те с фи­нан­со­ви проб­ле­ми, за­що­то до­ри и да е си­гур­на пе­чал­ба­та ви, няма да се осъ­щес­тви. При раз­го­вор на биз­нес­ме­ни­те ще пос­лед­ват но­ви ука­за­ния.

ВОДОЛЕЙ

Денят за Во­до­леи­те не е до­бър. Из­пъл­нен е с проб­ле­ми и е труд­но да се ка­же, че ще мо­же­те да се спра­ви­те с не­го док­рай. Проек­ти­те ви се­га са не­вер­ни и лип­сват важ­ни под­роб­нос­ти. До­ри и да има­те ясно из­ра­зе­ни пла­но­ве за дей­ствие, ще бъ­де­те ра­зо­ча­ро­ва­ни, по­ра­ди не­въз­мож­нос­тта да реа­ли­зи­ра­те. В мно­го слу­чаи са­ми­те вие мо­же­те да прео­до­лее­те препя­тствия­та.

РИБИ

Ва­ши­те неп­рия­тнос­ти в чет­вър­тък се свър­зват пре­дим­но с ра­бо­та­та или биз­не­са, в кои­то сте ан­га­жи­ра­ни. За то­ва няма да бъ­де ви­но­вен са­мо къс­ме­тът, но и на­ме­са­та на стра­нич­ни хо­ра. В биз­не­са трябва да бъ­де­те вни­ма­тел­ни, за­що­то в мно­го слу­чаи след­ват рез­ки про­ме­ни, кои­то мно­го лес­но мо­гат да се пре­вър­нат в неб­ла­гоп­рия­тно на­ча­ло.

Related posts

ЕК удължава срока за оценка на Плана за възстановяване и развитие на България

Дани Тренчева

Днес е Еньовден

admin

Дневен хороскоп за 15 февруари 2022

Дани Тренчева

„Газпром“ започна да увеличава доставките на газ за Европа

Дани Тренчева

EK продължава оценката на българския план за икономическо възстановяване

Дани Тренчева

Добавката от 60 лева за пенсионерите остава до края на годината

admin

Leave a Comment