04.02.2023
Uncategorized

Дневен хороскоп за 23 февруари 2022

ОВЕН

Сряда е ва­жен ден за Ов­ни­те и за­ви­си из­цяло от тях как точ­но ще про­те­че. Ако вие днес из­яви­те при­съ­ща­та си аг­ре­сив­ност, мо­же да се сблъс­ка­те с нео­чак­ва­ни неп­рия­тнос­ти. Сле­де­те по­ве­де­ние­то си на ра­бот­но­то място и бъ­де­те дис­тан­ци­ра­ни от скан­да­ли и кон­фрон­та­ции. Ако има­те проб­лем с нас­ледс­тво, по­тър­се­те кон­сул­та­ция­та с юрист.

ТЕЛЕЦ

За Тел­ци­те сряда е къс­мет­лий­ска и е свър­за­на пре­дим­но с пе­чал­би, ма­те­риал­ни при­до­бив­ки и фи­нан­со­ви об­ла­ги. Въз­мож­но е оба­че да се сблъс­ка­те с мо­ше­ни­ци в парт­ньор­ски­те от­но­ше­ния. Из­клю­чи­тел­но до­бър ден за ме­ди­ци и пред­ста­ви­те­ли на за­ко­на и пра­во­съ­дие­то. В слу­жеб­но от­но­ше­ние сте в бла­гоп­рия­тни по­зи­ции и ще има­те ус­пе­шен ден.

БЛИЗНАЦИ

За Близ­на­ци­те то­зи ден се ока­зва дос­та прия­тен и спо­коен, ако се из­клю­чат скан­да­лът с бли­зък чо­век и слу­жеб­ни­те ин­три­ги и из­ма­ми от стра­на на ко­ле­ги, ва­ши тай­ни вра­го­ве. Все пак има­те се­риоз­на­та под­кре­па на на­чал­ник, до ко­го­то ви­на­ги мо­же­те да при­бег­не­те за ус­лу­га. Проб­ле­ми­те ви за деня са с фи­нан­со­во из­ра­же­ние.

РАК

Яр­ко из­ра­зе­но е ве­ли­ко­ду­шие­то на Ра­ци­те в сряда спрямо ко­ле­ги, кои­то по няка­къв на­чин ви мамят или още­тяват. Въз­мож­но е в служ­ба­та да въз­ник­не няка­къв спор на те­ма па­ри с ко­ле­ги­те и от­но­ше­ния­та ви дос­та да се об­тег­нат. Твър­до от­стоя­вай­те по­зи­ции­те си с при­съ­ща­та ви еле­ган­тнос­т. Вие сте пра­ви. Чу­дес­но се раз­ви­ва де­ло­ва­та ви дей­ност.

ЛЪВ

Лъ­во­ве­те се из­явяват с аг­ре­сив­ност и ду­шев­но нап­ре­же­ние в сряда. Вни­ма­вай­те, склон­ни сте към скан­да­ли и не е из­клю­че­но да из­лее­те гне­ва си вър­ху чо­век, кой­то не го зас­лу­жа­ва. Денят е до­бър от де­ло­ва глед­на точ­ка, пред­стоят ви ус­пеш­ни про­фе­сио­нал­ни или биз­нес реа­ли­за­ции. Ако има­те съ­де­бен спор, ще го спе­че­ли­те.

ДЕВА

Бла­гоп­рия­тен ден е сряда и поч­ти всич­ки от вас днес би­ха мог­ли да раз­ре­шат важ­ни лич­ни или про­фе­сио­нал­ни въп­ро­си.  Ако за някои те са свър­за­ни с пъ­ту­ва­не, е доб­ре да вни­ма­ва­те с как­ви хо­ра ще кон­так­ту­ва­те. Има ве­роя­тност някой да се опи­та да ви из­ма­ми с лъж­ли­ва ин­фор­ма­ция с цел при­до­би­ва­не на ма­те­риал­ни об­ла­ги, но ще го разкриете.

ВЕЗНИ

Сряда е един от най-доб­ри­те ви дни. Има­те твор­чес­ки под­ход към всяка­къв вид де­ло­ва дей­ност. До­маш­ни­те ан­га­жи­мен­ти и от­но­ше­ния­та се­га са цъфт­ящи, как­то и кон­так­ти­те, пре­го­во­ри­те и пъ­ту­ва­ния­та. Всич­ки об­лас­ти на про­фе­сио­нал­ния ви жи­вот се пред­ла­гат ка­то по­ле за из­яви. Биз­нес­ме­ни­те ще пос­тиг­нат съг­ла­сие с парт­ньо­ри­те си.

СКОРПИОН

Скор­пио­ни­те из­глеж­дат доб­ре и са ста­бил­ни днес, но някои от вас вла­гат пре­ка­ле­но мно­го емо­цио­нал­на ене­ргия в де­ла­та си, кое­то не­ви­на­ги е доб­ре. Ред­но е да из­бягва­те емо­ции­те, за­що­то то­ва во­ди до без­при­чин­но нер­ви­ра­не, а при дру­ги от вас мо­же да бъ­де сти­мул за при­бър­за­ни дей­ствия, от кои­то е за­дъл­жи­тел­но да се раз­гра­ни­чи­те.

СТРЕЛЕЦ

Вие мо­же­те да пос­тиг­не­те дос­та не­ща днес, кое­то е обект на стре­ме­жи­те ви. Дей­ствай­те, ка­то се под­чин­ява­те еди­нстве­но на лич­ни­те си на­ме­ре­ния, и съ­щев­ре­мен­но из­бягвай­те всяка­къв вид спо­ро­ве, кон­фрон­та­ции или кон­ку­рен­ции. То­ва ще за­дър­жи по няка­къв на­чин де­ла­та ви. В сряда най-сил­на е де­ло­ва­та ви из­ява, бъдете дейни.

КОЗИРОГ

Вие дей­ства­те пос­ле­до­ва­тел­но и мно­го чес­то бав­но, но сряда из­ключ­ва то­зи тра­ди­цио­нен под­ход. Ос­вен всич­ко по­ло­жи­тел­но, кое­то ста­ва око­ло вас или са­ми­те вие сте при­чи­на за реа­ли­за­ция­та му, има­те и голям къс­мет. Днес е най-доб­ре да на­со­чи­те вни­ма­ние­то си към де­ла, кои­то са труд­но пос­ти­жи­ми. Наб­лег­не­те на кон­так­ти­те си в сряда.

ВОДОЛЕЙ

В сряда по­ве­че­то от Во­до­леи­те ще бъ­дат твър­де спо­ре­щи, опи­твай­ки се да на­ло­жат се­бе си. То­ва ед­ва ли ще бъ­де най-доб­рият ва­риант за опо­лзот­вор­ява­не на то­зи прек­ра­сен ден. По-ско­ро трябва да на­со­чи­те вни­ма­ние­то си към но­ви при­до­бив­ки, кои­то в сряда са си­гур­ни за всич­ки от вас. Не об­ръ­щай­те вни­ма­ние на препя­тствия­та.

РИБИ

В сряда Ри­би­те, ако проявят ак­тив­ност, а не при­бър­за­ност, дей­ствия­та им ще се уве­нчая­т с ус­пех.  Кон­цен­три­рай­те се! Денят е осо­бе­но бла­гоп­рия­тен за кон­так­ти, за под­пис­ва­не на до­го­во­ри, за пъ­ту­ва­ния, за осъ­щест­вява­не на де­ла, кои­то са ва­ши ста­ри ид­еи. От осо­бе­на важ­ност са кон­так­ти­те ви с влия­тел­ни хо­ра, чрез кои­то ще спе­че­ли­те.

Related posts

Дневен хороскоп за 9 март 2022

Дани Тренчева

Как шумът от фойерверките се отразява на животните

Дани Тренчева

МВнР препоръча българите да не пътуват до Казахстан

Дани Тренчева

Дневен хороскоп за 17 март 2022

Дневен хороскоп за 7 март 2022

Дани Тренчева

Дневен хороскоп за 28 декември 2021

Дани Тренчева

Leave a Comment