29.05.2024
Uncategorized

Дневен хороскоп за 23 февруари 2022

ОВЕН

Сряда е ва­жен ден за Ов­ни­те и за­ви­си из­цяло от тях как точ­но ще про­те­че. Ако вие днес из­яви­те при­съ­ща­та си аг­ре­сив­ност, мо­же да се сблъс­ка­те с нео­чак­ва­ни неп­рия­тнос­ти. Сле­де­те по­ве­де­ние­то си на ра­бот­но­то място и бъ­де­те дис­тан­ци­ра­ни от скан­да­ли и кон­фрон­та­ции. Ако има­те проб­лем с нас­ледс­тво, по­тър­се­те кон­сул­та­ция­та с юрист.

ТЕЛЕЦ

За Тел­ци­те сряда е къс­мет­лий­ска и е свър­за­на пре­дим­но с пе­чал­би, ма­те­риал­ни при­до­бив­ки и фи­нан­со­ви об­ла­ги. Въз­мож­но е оба­че да се сблъс­ка­те с мо­ше­ни­ци в парт­ньор­ски­те от­но­ше­ния. Из­клю­чи­тел­но до­бър ден за ме­ди­ци и пред­ста­ви­те­ли на за­ко­на и пра­во­съ­дие­то. В слу­жеб­но от­но­ше­ние сте в бла­гоп­рия­тни по­зи­ции и ще има­те ус­пе­шен ден.

БЛИЗНАЦИ

За Близ­на­ци­те то­зи ден се ока­зва дос­та прия­тен и спо­коен, ако се из­клю­чат скан­да­лът с бли­зък чо­век и слу­жеб­ни­те ин­три­ги и из­ма­ми от стра­на на ко­ле­ги, ва­ши тай­ни вра­го­ве. Все пак има­те се­риоз­на­та под­кре­па на на­чал­ник, до ко­го­то ви­на­ги мо­же­те да при­бег­не­те за ус­лу­га. Проб­ле­ми­те ви за деня са с фи­нан­со­во из­ра­же­ние.

РАК

Яр­ко из­ра­зе­но е ве­ли­ко­ду­шие­то на Ра­ци­те в сряда спрямо ко­ле­ги, кои­то по няка­къв на­чин ви мамят или още­тяват. Въз­мож­но е в служ­ба­та да въз­ник­не няка­къв спор на те­ма па­ри с ко­ле­ги­те и от­но­ше­ния­та ви дос­та да се об­тег­нат. Твър­до от­стоя­вай­те по­зи­ции­те си с при­съ­ща­та ви еле­ган­тнос­т. Вие сте пра­ви. Чу­дес­но се раз­ви­ва де­ло­ва­та ви дей­ност.

ЛЪВ

Лъ­во­ве­те се из­явяват с аг­ре­сив­ност и ду­шев­но нап­ре­же­ние в сряда. Вни­ма­вай­те, склон­ни сте към скан­да­ли и не е из­клю­че­но да из­лее­те гне­ва си вър­ху чо­век, кой­то не го зас­лу­жа­ва. Денят е до­бър от де­ло­ва глед­на точ­ка, пред­стоят ви ус­пеш­ни про­фе­сио­нал­ни или биз­нес реа­ли­за­ции. Ако има­те съ­де­бен спор, ще го спе­че­ли­те.

ДЕВА

Бла­гоп­рия­тен ден е сряда и поч­ти всич­ки от вас днес би­ха мог­ли да раз­ре­шат важ­ни лич­ни или про­фе­сио­нал­ни въп­ро­си.  Ако за някои те са свър­за­ни с пъ­ту­ва­не, е доб­ре да вни­ма­ва­те с как­ви хо­ра ще кон­так­ту­ва­те. Има ве­роя­тност някой да се опи­та да ви из­ма­ми с лъж­ли­ва ин­фор­ма­ция с цел при­до­би­ва­не на ма­те­риал­ни об­ла­ги, но ще го разкриете.

ВЕЗНИ

Сряда е един от най-доб­ри­те ви дни. Има­те твор­чес­ки под­ход към всяка­къв вид де­ло­ва дей­ност. До­маш­ни­те ан­га­жи­мен­ти и от­но­ше­ния­та се­га са цъфт­ящи, как­то и кон­так­ти­те, пре­го­во­ри­те и пъ­ту­ва­ния­та. Всич­ки об­лас­ти на про­фе­сио­нал­ния ви жи­вот се пред­ла­гат ка­то по­ле за из­яви. Биз­нес­ме­ни­те ще пос­тиг­нат съг­ла­сие с парт­ньо­ри­те си.

СКОРПИОН

Скор­пио­ни­те из­глеж­дат доб­ре и са ста­бил­ни днес, но някои от вас вла­гат пре­ка­ле­но мно­го емо­цио­нал­на ене­ргия в де­ла­та си, кое­то не­ви­на­ги е доб­ре. Ред­но е да из­бягва­те емо­ции­те, за­що­то то­ва во­ди до без­при­чин­но нер­ви­ра­не, а при дру­ги от вас мо­же да бъ­де сти­мул за при­бър­за­ни дей­ствия, от кои­то е за­дъл­жи­тел­но да се раз­гра­ни­чи­те.

СТРЕЛЕЦ

Вие мо­же­те да пос­тиг­не­те дос­та не­ща днес, кое­то е обект на стре­ме­жи­те ви. Дей­ствай­те, ка­то се под­чин­ява­те еди­нстве­но на лич­ни­те си на­ме­ре­ния, и съ­щев­ре­мен­но из­бягвай­те всяка­къв вид спо­ро­ве, кон­фрон­та­ции или кон­ку­рен­ции. То­ва ще за­дър­жи по няка­къв на­чин де­ла­та ви. В сряда най-сил­на е де­ло­ва­та ви из­ява, бъдете дейни.

КОЗИРОГ

Вие дей­ства­те пос­ле­до­ва­тел­но и мно­го чес­то бав­но, но сряда из­ключ­ва то­зи тра­ди­цио­нен под­ход. Ос­вен всич­ко по­ло­жи­тел­но, кое­то ста­ва око­ло вас или са­ми­те вие сте при­чи­на за реа­ли­за­ция­та му, има­те и голям къс­мет. Днес е най-доб­ре да на­со­чи­те вни­ма­ние­то си към де­ла, кои­то са труд­но пос­ти­жи­ми. Наб­лег­не­те на кон­так­ти­те си в сряда.

ВОДОЛЕЙ

В сряда по­ве­че­то от Во­до­леи­те ще бъ­дат твър­де спо­ре­щи, опи­твай­ки се да на­ло­жат се­бе си. То­ва ед­ва ли ще бъ­де най-доб­рият ва­риант за опо­лзот­вор­ява­не на то­зи прек­ра­сен ден. По-ско­ро трябва да на­со­чи­те вни­ма­ние­то си към но­ви при­до­бив­ки, кои­то в сряда са си­гур­ни за всич­ки от вас. Не об­ръ­щай­те вни­ма­ние на препя­тствия­та.

РИБИ

В сряда Ри­би­те, ако проявят ак­тив­ност, а не при­бър­за­ност, дей­ствия­та им ще се уве­нчая­т с ус­пех.  Кон­цен­три­рай­те се! Денят е осо­бе­но бла­гоп­рия­тен за кон­так­ти, за под­пис­ва­не на до­го­во­ри, за пъ­ту­ва­ния, за осъ­щест­вява­не на де­ла, кои­то са ва­ши ста­ри ид­еи. От осо­бе­на важ­ност са кон­так­ти­те ви с влия­тел­ни хо­ра, чрез кои­то ще спе­че­ли­те.

Related posts

Европейската прокуратура и КПКОНПИ подписаха споразумение за сътрудничество

Дани Тренчева

МВнР препоръча българите да не пътуват до Казахстан

Дани Тренчева

Получаваме компенсация, ако пренасрочат полета ни за по-ранен час

Дани Тренчева

Дневен хороскоп за 14 март 2022

Дани Тренчева

Как шумът от фойерверките се отразява на животните

Дани Тренчева

Дневен хороскоп за 17 март 2022

Leave a Comment