25.05.2024
България

Дневен хороскоп за 15 декември 2021

ОВЕН

В де­ло­ви ас­пект сряда ще ви сблъс­ка с труд­нос­ти и ни­що чуд­но да про­ме­ни­те прог­ра­ма­та си. Дей­стви­тел­но има­те ма­те­риа­лен шанс, но в мно­го слу­чаи се прид­ру­жа­ва с кон­флик­ти и неп­рия­тни пос­ле­ди­ци. Не при­бър­звай­те с ре­ше­ния, осо­бе­но ако ви пред­ла­гат не­кон­вен­цио­нал­ни сдел­ки. Об­мисл­яйте трез­во всяка ед­на сдел­ка.

ТЕЛЕЦ

Ос­вен жаж­да­та за прос­пе­ри­ра­не в сряда Тел­ци­те са ук­ре­пе­ни с мно­го мощ, на коя­то спо­кой­но мо­гат да раз­чи­тат за реа­ли­за­ция, но без да се ув­ли­ча­те в при­бър­за­ност. Се­га е по-важ­но да на­ме­ри­те под­ход­ящи средс­тва за про­фе­сио­нал­но до­каз­ва­не, пък и ако ще­те – за но­ви при­до­бив­ки ка­то по­зи­ция и про­фе­сио­нал­на те­жест.

БЛИЗНАЦИ

Сряда но­си къс­мет и мно­го емо­ции за Близ­на­ци­те. Вни­ма­вай­те, склон­ни сте да до­пус­ка­те греш­ки в ин­тим­ния си жи­вот. При някои е въз­мож­но лич­ният стре­меж да е при­тъ­пен, а дру­ги да пре­търпят за­гу­ба по­ра­ди не­заин­те­ре­со­ва­ност или из­ма­ма, коя­то няма да за­бе­ле­жат. Ще бъ­де­те за­рад­ва­ни от съоб­ще­ние, свър­за­но с ва­ша идея.

РАК

Сряда е нап­рег­нат по­ра­ди мно­го­то за­да­чи за из­пъл­не­ние, но ще се спра­ви­те. Из­бягвай­те кон­флик­ти. Въз­мож­но е някои от вас да бъ­дат из­не­на­да­ни с прис­ти­га­не­то на род­ни­на, кое­то ще объ­рка пла­но­ве­те им, но ще се рад­ват и на прия­тни пре­жив­ява­ния. Па­зе­те от сблъ­съ­ци с влия­тел­ни мъ­же на ра­бот­но­то място.

ЛЪВ

Сряда е пе­че­ливша за Лъ­во­ве­те и пе­чал­ба­та им за ед­ни от вас се из­раз­ява чрез но­ви по­зи­ции, връз­ки и кон­крет­на по­мощ от влия­тел­но място. За дру­ги е свър­за­на с емо­цио­нал­на­та пъл­но­та, а при тре­ти се из­раз­ява в при­до­бив­ки чрез парт­ньорс­тво. Ва­шият шанс днес е сил­но за­ви­сим от кон­так­ти­те, но не с прия­те­ли, а де­ло­ви­те.

ДЕВА

Къс­мет­лии сте в сряда, има­те шанс да пред­прие­ме­те не­що но­во, да осъ­щес­тви­те пер­фек­тно прог­ра­ма­та си. Не бър­зай­те, не бъ­де­те прип­ре­ни. Всич­ко необ­мис­ле­но док­рай съз­да­ва ядо­ве и нап­ре­же­ние. Сряда е мно­го до­бър за кон­так­ти, биз­нес­ме­ни­те от вас няма да про­пус­нат то­зи ден да се въз­пол­зват мак­симал­но от тях.

ВЕЗНИ

Не пре­неб­рег­вай­те ин­туи­ция­та си днес, в по­ве­че­то слу­чаи пра­вил­ни­те ви дей­ствия ще се дъл­жат на вът­реш­ния усет. Въз­мож­ни са неп­рия­тнос­ти от се­мей­но ес­тес­тво, но ще ви рад­ва ком­па­ния­та на прия­те­ли­те. Ще раз­крие­те някак­ва тай­на за лич­ния или де­ло­вия си жи­вот, не взи­май­те при­бър­за­ни ре­ше­ния. Дис­хар­мо­ния в бра­ка.

СКОРПИОН

Мал­ко тру­ден ден, но все пак не сте ли­ше­ни от бла­гоп­рия­тни ус­ло­вия да свър­ши­те важ­ни за­да­чи. Има­те фи­нан­сов шанс, сти­га да проя­ви­те уме­ние в об­щу­ва­не­то и да не до­пус­ка­те греш­ки във во­де­не­то на де­ла­та си. Сряда е ден за сре­щи от лю­бо­вен ха­рак­тер. На слу­жеб­но­то си място трябва да бъ­де­те вни­ма­тел­ни и наб­лю­да­тел­ни.

СТРЕЛЕЦ

Про­фе­сио­нал­ният ус­пех няма ни­що об­що с бър­за­та ра­бо­та и в то­ва все­ки от вас трябва да бъ­де убе­ден. В из­год­ни по­зи­ции сте от­нос­но осъ­щест­вява­не на ма­те­риал­ни при­до­бив­ки, но не е ло­шо да из­бягва­те кон­флик­ти и да не се от­каз­ва­те пред­ва­ри­тел­но от пос­ти­га­не на це­ли­те си. Склон­ни сте към при­бър­за­ни дей­ствия и така е възможно да извършите необмислени постъпки.

КОЗИРОГ

Ко­зи­ро­зи­те в сряда са зас­тра­ше­ни от фи­нан­со­ви за­гу­би по про­фе­сио­нал­на ли­ния. Наб­лю­да­ват се мно­го неизя­сне­ни об­стоя­телс­тва, тър­се­те из­чер­па­тел­на ин­фор­ма­ция. По­ве­че­то от вас ще на­ло­жат уси­лия­та си към за­до­вол­ява­не на лич­ни­те же­ла­ния, тъй ка­то се­мей­ният жи­вот бе­ле­жи мно­го нис­ка точ­ка на гра­да­ция. Напрежението от службата не прехвърляйте в дома си, вредите си.

ВОДОЛЕЙ

В сряда не мо­же да се го­во­ри за емо­цио­нал­на ура­вно­ве­се­нос­т, но по­не в жи­во­та ви нас­тъп­ва пъл­на ясно­та, сти­га пред­ва­ри­тел­но да има­те уто­чнен рег­ла­мент, за да не ос­та­не­те не­до­вол­ни. Някои от Во­до­лей ще имат про­фе­сио­нал­ни ус­пе­хи, доб­ро справ­яне с ра­бо­та­та и еве­нтуал­ни въз­мож­нос­ти за де­ло­во сът­руд­ни­чес­тво, което ще се окаже повече от ползотворно. Ще прерасне в нещо повече.

РИБИ

Твър­де нас­тъ­па­тел­ни са днес Ри­би­те. Сряда е мал­ко нер­вна по­ра­ди необ­хо­ди­мост от спеш­ни дей­ствия, вне­зап­но за­ми­на­ва­не. Мно­зи­на са за­тор­мо­зе­ни и от мно­го­то неиз­вес­тни в раз­ви­тие­то на лю­бов­ни­те им де­ла. Бъ­де­те по-ре­ши­тел­ни, не от­ла­гай­те за­да­чи, на­ме­ре­те необ­хо­ди­ма­та ин­фор­ма­ция, за да си спес­ти­те греш­ки. Ще заявите позицията си по въпрос, който ви засяга лично и не търпи отлагане.

Related posts

С колко са се повишили горивата през март

admin

Депутатите приеха промените в Закона за корпоративното подоходно облагане

Дани Тренчева

11 143 нови случая на коронавирусна инфекция са потвърдени у нас през изминалите 24 часа

Дани Тренчева

Съветникът на вътрешния министър: Предстоят действия на МВР за изборните престъпления

admin

МОН: Университетите подобряват научната си дейност

Дани Тренчева

Кметът на Пловдив подава оставка като член на ГЕРБ

admin

Leave a Comment