09.02.2023
Uncategorized

Дневен хороскоп за 11 март 2022

ОВЕН

В пе­тък Ов­ни­те са мал­ко мрач­ни, а някои до­ри прояв­яват аг­ре­сия. Биз­нес­ме­ни­те са при­тес­не­ни от дей­ствия­та на свои­те парт­ньо­ри и имат ос­но­ва­ние. Всич­ки от Овен трябва да бъ­дат мно­го вни­ма­тел­ни в де­ло­ви­те си дей­ствия. Емо­цио­нал­на­та ви не­въз­дър­жа­ност мо­же да до­ве­де до про­вал.

ТЕЛЕЦ

Ва­жен е пе­тък за Тел­ци­те, за­що­то пре­дос­тавя въз­мож­ност за сре­ща с влия­те­лен чо­век, кой­то мо­же да нап­ра­ви мно­го за вас по важ­ни­те ви де­ло­ви въп­ро­си. Про­ме­не­те пла­но­ве­те си за деня, ан­га­жи­рай­те се с де­ло­ви­те парт­ньо­ри, на­со­че­те се към важ­ни­те за вас въп­ро­си.

БЛИЗНАЦИ

Око­нча­тел­но са за­вър­ши­ли про­фе­сио­нал­ни­те труд­нос­ти при Близ­на­ци­те. Се­га вни­ма­ние­то на по­ве­че­то от вас е на­со­че­но на дру­ги мес­та и най-чес­то ка­саят до­маш­ния кръг или прия­те­ли­те. По­ло­жи­тел­но раз­ви­тие имат фи­нан­со­ви­те въп­ро­си. За някои е ха­рак­тер­но пъ­ту­ва­не.

РАК

В пе­тък ста­би­ли­те­тът на Ра­ци­те е из­ра­зи­те­лен. Днес той се свър­зва с про­фе­сия­та и пре­го­во­ри­те, кои­то някои от вас ще имат. За дру­ги денят но­си важ­на реа­ли­за­ция. Зае­ма­щи­те ръ­ко­вод­ни пос­то­ве ве­роя­тно ще под­пи­шат ва­жен до­го­вор. Из­бягвай­те про­ти­во­ре­чия­та по фи­нан­со­ви въп­ро­си.

ЛЪВ

Денят не е мно­го до­бър за вас по­ра­ди раз­лич­ни при­тес­не­ния на пси­хи­чес­ка ос­но­ва. Но той ко­рен­но ще се про­ме­ни, ко­га­то стиг­не­те до ра­бот­но­то си място. Тук ще дей­ства­те с голям ус­пех. По­ка­за­тел­ни са сре­щи­те ви с влия­тел­ни хо­ра от ад­ми­нис­тра­тив­ни ин­стан­ции или от сре­ди­те на биз­не­са.

ДЕВА

Про­фе­сио­нал­ният ден за Де­ви­те не е осо­бе­но до­бър, ре­зул­та­ти­те през кой­то няма да ви за­до­волят. Днес мо­же­те да раз­чи­та­те на сре­щи­те, оп­ре­де­ле­ни за деня. Обе­ди­не­те уси­лия­та си с дру­ги хо­ра на но­во про­фе­сио­нал­но ни­во. На­ли­це са про­ти­во­ре­чия в до­ма, не ги за­дъл­бо­ча­вай­те.

ВЕЗНИ

Пе­тък мо­же ще бъ­де ус­пе­шен ден за Вез­ни­те, въп­ре­ки че са на­ли­це някои вът­реш­ни сму­ще­ния, кои­то са от ли­чен план. Съ­щес­тву­ват неизя­сне­ни имо­тни де­ла и ве­роя­тнос­тта да ви бъ­де от­нет имот, кой­то сте при­те­жа­ва­ли, е съв­сем реал­на. Денят не е удо­бен за кон­так­ти, те ще ви по­дей­стват драз­не­що.

СКОРПИОН

По­ло­жи­те­лен е пе­тък за Скор­пио­ни­те и съз­да­ва бла­гоп­рия­тни въз­мож­нос­ти за пол­зот­во­рен про­фе­сио­на­лен ден. При дру­ги от вас ус­пе­хи­те са свър­за­ни с об­щес­тве­ния жи­вот. Ха­рак­тер­ни са кон­так­ти­те, кои­то имат две на­со­че­нос­ти – с влия­тел­ни хо­ра или с прия­те­ли. Някои ще се за­рад­ват на по­се­ще­ние.

СТРЕЛЕЦ

Те­жък пе­тък за Стрел­ци­те, денят вещае трудности от всякакво естество. Пла­но­ве­те ви ще се объ­ркат и то­ва ще пов­ли­яе от­ри­ца­тел­но вър­ху нас­трое­ние­то ви. Ра­бот­ният ден се оче­рта­ва ка­то най-до­бър. По­ло­жи­те­лен ден за дру­ги от вас, ще по­лу­чи­те из­вес­тие, кое­то ви уве­дом­ява за по­лу­ча­ва­не на па­ри. Не е пре­по­ръ­чи­тел­но да пъ­ту­ва­те.

КОЗИРОГ

Прек­ра­сен ра­бо­тен пе­тък за Ко­зи­ро­зи­те. По­ло­жи­тел­ният ден за вас съз­да­ва доб­ри въз­мож­нос­ти за реа­ли­за­ция. Раз­чи­тай­те са­мо на се­бе си, трябва да се пре­бо­ри­те с труд­нос­ти, но ще ус­пее­те. Приемете фактите такива каквито са и по-лесно ще приемете евентуални спънки. Кон­так­ти­те ви за деня ще пре­диз­ви­кат по­ло­жи­тел­ни про­ме­ни в гол­яма част от де­ла­та ви.

ВОДОЛЕЙ

На Во­до­леи­те им пред­стоят мал­ки пе­чал­би, кои­то са свър­за­ни с про­фе­сио­нал­на­та ви ан­га­жи­ра­ност. Някои не се чувс­тват доб­ре фи­зи­чес­ки и няма да мо­гат да опо­лзот­воря­т деня в пъл­но­та. Та­зи ано­ма­лия ще от­зву­чи мно­го ско­ро, а вие трябва да се на­со­чи­те към про­фе­сио­нал­ни или биз­нес де­ла. Онези от вас, които са в командировка, ще завършат плановете си.

РИБИ

Пе­тък ще  съз­да­де про­фе­сио­нал­ни ядо­ве на по­ве­че­то от Вас, но вие сте в със­тоя­ние да пре­въз­мог­не­те преч­ки­те и да до­ве­де­те де­ла­та си до ус­пе­шен за­вър­шек. Днес мо­же­те да раз­чи­та­те на шанс в лич­ни­те си ан­га­жи­мен­ти. Къс­ме­тът е на ва­ша стра­на, бъ­де­те си­гур­ни в ус­пе­хи­те си. Имате прекрасната възможност да реализирате днес намеренията си.

Related posts

Дневен хороскоп за 16 март

admin

Дневен хороскоп за 16 февруари 2022

Дани Тренчева

Дневен хороскоп за 23 февруари 2022

Дани Тренчева

Как шумът от фойерверките се отразява на животните

Дани Тренчева

Дневен хороскоп за 9 март 2022

Дани Тренчева

Дневен хороскоп за 17 март 2022

Leave a Comment