17.06.2024
Uncategorized

Дневен хороскоп за 11 март 2022

ОВЕН

В пе­тък Ов­ни­те са мал­ко мрач­ни, а някои до­ри прояв­яват аг­ре­сия. Биз­нес­ме­ни­те са при­тес­не­ни от дей­ствия­та на свои­те парт­ньо­ри и имат ос­но­ва­ние. Всич­ки от Овен трябва да бъ­дат мно­го вни­ма­тел­ни в де­ло­ви­те си дей­ствия. Емо­цио­нал­на­та ви не­въз­дър­жа­ност мо­же да до­ве­де до про­вал.

ТЕЛЕЦ

Ва­жен е пе­тък за Тел­ци­те, за­що­то пре­дос­тавя въз­мож­ност за сре­ща с влия­те­лен чо­век, кой­то мо­же да нап­ра­ви мно­го за вас по важ­ни­те ви де­ло­ви въп­ро­си. Про­ме­не­те пла­но­ве­те си за деня, ан­га­жи­рай­те се с де­ло­ви­те парт­ньо­ри, на­со­че­те се към важ­ни­те за вас въп­ро­си.

БЛИЗНАЦИ

Око­нча­тел­но са за­вър­ши­ли про­фе­сио­нал­ни­те труд­нос­ти при Близ­на­ци­те. Се­га вни­ма­ние­то на по­ве­че­то от вас е на­со­че­но на дру­ги мес­та и най-чес­то ка­саят до­маш­ния кръг или прия­те­ли­те. По­ло­жи­тел­но раз­ви­тие имат фи­нан­со­ви­те въп­ро­си. За някои е ха­рак­тер­но пъ­ту­ва­не.

РАК

В пе­тък ста­би­ли­те­тът на Ра­ци­те е из­ра­зи­те­лен. Днес той се свър­зва с про­фе­сия­та и пре­го­во­ри­те, кои­то някои от вас ще имат. За дру­ги денят но­си важ­на реа­ли­за­ция. Зае­ма­щи­те ръ­ко­вод­ни пос­то­ве ве­роя­тно ще под­пи­шат ва­жен до­го­вор. Из­бягвай­те про­ти­во­ре­чия­та по фи­нан­со­ви въп­ро­си.

ЛЪВ

Денят не е мно­го до­бър за вас по­ра­ди раз­лич­ни при­тес­не­ния на пси­хи­чес­ка ос­но­ва. Но той ко­рен­но ще се про­ме­ни, ко­га­то стиг­не­те до ра­бот­но­то си място. Тук ще дей­ства­те с голям ус­пех. По­ка­за­тел­ни са сре­щи­те ви с влия­тел­ни хо­ра от ад­ми­нис­тра­тив­ни ин­стан­ции или от сре­ди­те на биз­не­са.

ДЕВА

Про­фе­сио­нал­ният ден за Де­ви­те не е осо­бе­но до­бър, ре­зул­та­ти­те през кой­то няма да ви за­до­волят. Днес мо­же­те да раз­чи­та­те на сре­щи­те, оп­ре­де­ле­ни за деня. Обе­ди­не­те уси­лия­та си с дру­ги хо­ра на но­во про­фе­сио­нал­но ни­во. На­ли­це са про­ти­во­ре­чия в до­ма, не ги за­дъл­бо­ча­вай­те.

ВЕЗНИ

Пе­тък мо­же ще бъ­де ус­пе­шен ден за Вез­ни­те, въп­ре­ки че са на­ли­це някои вът­реш­ни сму­ще­ния, кои­то са от ли­чен план. Съ­щес­тву­ват неизя­сне­ни имо­тни де­ла и ве­роя­тнос­тта да ви бъ­де от­нет имот, кой­то сте при­те­жа­ва­ли, е съв­сем реал­на. Денят не е удо­бен за кон­так­ти, те ще ви по­дей­стват драз­не­що.

СКОРПИОН

По­ло­жи­те­лен е пе­тък за Скор­пио­ни­те и съз­да­ва бла­гоп­рия­тни въз­мож­нос­ти за пол­зот­во­рен про­фе­сио­на­лен ден. При дру­ги от вас ус­пе­хи­те са свър­за­ни с об­щес­тве­ния жи­вот. Ха­рак­тер­ни са кон­так­ти­те, кои­то имат две на­со­че­нос­ти – с влия­тел­ни хо­ра или с прия­те­ли. Някои ще се за­рад­ват на по­се­ще­ние.

СТРЕЛЕЦ

Те­жък пе­тък за Стрел­ци­те, денят вещае трудности от всякакво естество. Пла­но­ве­те ви ще се объ­ркат и то­ва ще пов­ли­яе от­ри­ца­тел­но вър­ху нас­трое­ние­то ви. Ра­бот­ният ден се оче­рта­ва ка­то най-до­бър. По­ло­жи­те­лен ден за дру­ги от вас, ще по­лу­чи­те из­вес­тие, кое­то ви уве­дом­ява за по­лу­ча­ва­не на па­ри. Не е пре­по­ръ­чи­тел­но да пъ­ту­ва­те.

КОЗИРОГ

Прек­ра­сен ра­бо­тен пе­тък за Ко­зи­ро­зи­те. По­ло­жи­тел­ният ден за вас съз­да­ва доб­ри въз­мож­нос­ти за реа­ли­за­ция. Раз­чи­тай­те са­мо на се­бе си, трябва да се пре­бо­ри­те с труд­нос­ти, но ще ус­пее­те. Приемете фактите такива каквито са и по-лесно ще приемете евентуални спънки. Кон­так­ти­те ви за деня ще пре­диз­ви­кат по­ло­жи­тел­ни про­ме­ни в гол­яма част от де­ла­та ви.

ВОДОЛЕЙ

На Во­до­леи­те им пред­стоят мал­ки пе­чал­би, кои­то са свър­за­ни с про­фе­сио­нал­на­та ви ан­га­жи­ра­ност. Някои не се чувс­тват доб­ре фи­зи­чес­ки и няма да мо­гат да опо­лзот­воря­т деня в пъл­но­та. Та­зи ано­ма­лия ще от­зву­чи мно­го ско­ро, а вие трябва да се на­со­чи­те към про­фе­сио­нал­ни или биз­нес де­ла. Онези от вас, които са в командировка, ще завършат плановете си.

РИБИ

Пе­тък ще  съз­да­де про­фе­сио­нал­ни ядо­ве на по­ве­че­то от Вас, но вие сте в със­тоя­ние да пре­въз­мог­не­те преч­ки­те и да до­ве­де­те де­ла­та си до ус­пе­шен за­вър­шек. Днес мо­же­те да раз­чи­та­те на шанс в лич­ни­те си ан­га­жи­мен­ти. Къс­ме­тът е на ва­ша стра­на, бъ­де­те си­гур­ни в ус­пе­хи­те си. Имате прекрасната възможност да реализирате днес намеренията си.

Related posts

Важни дати за учениците от VII и X клас

admin

Дневен хороскоп за 16 февруари 2022

Дани Тренчева

Хладно, облачно и дъждовно ще е времето днес

admin

Как шумът от фойерверките се отразява на животните

Дани Тренчева

Дневен хороскоп за 16 март

admin

Дневен хороскоп за 7 март 2022

Дани Тренчева

Leave a Comment