25.04.2024
България Икономика

БВП за третото тримесечие е над 36 млрд. лв.

През третото тримесечие на 2021 г. БВП на България възлиза на 36 133 млн. лв. по текущи цени. Външнотърговското салдо от стоки и услуги през третото тримесечие на 2021 г. е положително. Това сочат данните на Националния статистически институт.

1. Производство

По данни от бизнес анкетите на НСИ през декември 2021 г. показателят на доверие в промишлеността нараства с 1.0 пункта в сравнение с ноември 2021 година.

През октомври 2021 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство нараства с 9.7% спрямо съответния месец на 2020 година (предварителни данни). На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 52.3%, в добивната промишленост – с 19.1%, и при преработващата промишленост – с 3.5%.

Календарно изгладените данни за строителната продукция през октомври 2021 г. показват намаление от 1.9% на строителната продукция в сравнение със същия месец на 2020 година (предварителни данни). На годишна база понижението на календарно изгладения индекс на строителната продукция през октомври 2021 г. се определя от отрицателния темп както при сградното строителство, с регистрирано намаление от 1.9%, така и при гражданското/инженерното строителство – с 1.8%.

По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) през третото тримесечие на 2021 г. възлиза на 36 133 млн. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 5 241 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1.659260 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 21 777 млн. долара и съответно на 3 159 долара на човек от населението. Преизчислен в евро, БВП е съответно 18 475 млн., като на човек от населението се падат 2 680 евро. Сезонно изгладените данни показват ръст от 4.6% в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и повишение от 0.6% спрямо второто тримесечие на 2021 година.

2. Индивидуално потребление

През октомври 2021 г. общият показател на доверие на потребителите намалява с 10.8 пункта спрямо равнището си от преди три месеца, което се дължи на пониженото доверие сред населението както в селата, така и в градовете – съответно с 11.9 и 10.2 пункта. Мненията на потребителите за развитието на общата икономическа ситуация в страната през последните дванадесет месеца, както и очакванията за следващите дванадесет месеца, са по-песимистични спрямо предходното наблюдение.

През октомври 2021 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, е със 7.6% над равнището на същия месец на 2020 година. През октомври 2021 г. в сравнение със същия месец на 2020 г. е отчетено увеличение на оборота при: търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия и търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (по 7.6%) и търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (със 7.0%).

За индивидуално потребление през третото тримесечие на 2021 г. са изразходвани 66.7% от произведения БВП. Показателят се увеличава със 7.3% в реално изражение спрямо съответното тримесечие на 2020 година (според сезонно изгладените данни)1.

3. Инвестиции

През октомври 2021 г. средното натоварване на мощностите в промишлеността остава на нивото от юли (74.2%).

Относителният дял на бруто образуването в основен капитал в БВП през третото тримесечие на 2021 г. е 14.8%. По сезонно изгладените данни този показател е намалял с 9.7% в реално изражение спрямо същия период на предходната година.

4. Пазар на труда

През третото тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 3 134.4 хил., от които 1 677.3 хил. мъже и 1 457.1 хил. жени. Коефициентът на заетост е 53.4%, съответно 59.7% при мъжете и 47.6% при жените.

През третото тримесечие на 2021 г. безработни са 150.6 хил. души, от които 85.4 хил. (56.7%) са мъже и 65.1 хил. (43.3%) – жени. Коефициентът на безработица е 4.6%, съответно 4.8% за мъжете и 4.3% за жените.

По предварителни данни през третото тримесечие на 2021 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 13.8% спрямо третото тримесечие на 2020 година. В индустрията увеличението е с 14.2%, в услугите – с 11.1%, и в строителството – с 14.6%.

Според бизнес анкетите на НСИ през декември 2021 г. 27.1% от промишлените предприятия посочват недостига на работната сила като фактор, затрудняващ дейността им.

През септември 2021 г. средната работна заплата е 1 543 лв. и нараства с 3.9% в сравнение с предходния месец и се повишава с 10.5% спрямо септември 2020 година.

5. Международни трансакции

Оценките на мениджърите в промишлеността през декември 2021 г. показват намаление на осигуреността на производството с поръчки от чужбина с 1.6 пункта в сравнение с ноември 2021 година.

За октомври 2021 г. салдото по текущата сметка е отрицателно и възлиза на 82.6 млн. евро при отрицателно салдо от 335.3 млн. евро за октомври 2020 година. За януари – октомври 2021 г. текущата сметка е отрицателна и възлиза на 119.5 млн. евро (0.2% от БВП) при положително салдо от 263.4 млн. евро (0.4% от БВП) за периода януари – октомври 2020 година.

Търговското салдо за октомври 2021 г. е отрицателно в размер на 288.3 млн. евро при дефицит от 302.7 млн. евро за октомври 2020 година. За януари – октомври 2021 г. търговското салдо е отрицателно в размер на 2 194.5 млн. евро (3.3% от БВП) при дефицит от 1 328.9 млн. евро (2.2% от БВП) за същия период на 2020 година.

Износът на стоки е 3 110.4 млн. евро за октомври 2021 г., като нараства с 633.1 млн. евро (25.6%) в сравнение с този за октомври 2020 година (2 477.3 млн. евро). За януари – октомври 2021 г. износът е 28 056.4 млн. евро (42.7% от БВП), като нараства с 5 484.4 млн. евро (24.3%) в сравнение с този за същия период на 2020 година (22 572 млн. евро, 36.8% от БВП)². Износът за януари – юли 2020 г. намалява на годишна база със 7.4%. Вносът на стоки за октомври 2021 г. е 3 398.7 млн. евро, като нараства с 618.6 млн. евро (22.3%) спрямо октомври 2020 година (2 780.1 млн. евро). За януари – октомври 2021 г. вносът е 30 250.8 млн. евро (46.1% от БВП)², като нараства с 6 350 млн. евро (26.6%) спрямо същия период на 2020 година (23 900.9 млн. евро, 39% от БВП). Вносът за януари – октомври 2020 г. намалява на годишна база с 10.1%.

Преките инвестиции в чужбина за октомври 2021 г. намаляват с 4.8 млн. евро при повишение с 33.9 млн. евро за октомври 2020 година. За януари – октомври 2021 г. салдото по статия преки инвестиции е отрицателно в размер на 243.3 млн. евро при отрицателно салдо от 85.5 млн. евро за октомври 2020 година. За януари – октомври 2021 г. салдото е отрицателно в размер на 979.1 млн. евро (1.5% от БВП) при отрицателно салдо от 2 155 млн. евро (3.5% от БВП) за същия период на 2020 година. Преките чуждестранни инвестиции (отчетени в съответствие с принципа на първоначалната посока на инвестицията) по предварителни данни нарастват с 238.5 млн. евро за октомври 2021 г. при повишение със 119.4 млн. евро за октомври 2020 година. През октомври 2021 г. салдото по статия портфейлни инвестиции е отрицателно в размер на 17 млн. евро при отрицателна стойност от 10 млн. евро за октомври 2020 година. За януари – октомври 2021 г. салдото е положително в размер на 1 811.8 млн. евро (2.8% от БВП) при положително салдо от 144.6 млн. евро (0.2% от БВП) за същия период на 2020 година. Портфейлните инвестиции – активи за октомври 2021 г. нарастват с 96.3 млн. евро при намаление с 18.5 млн. евро за октомври 2020 година. Портфейлните инвестиции – пасиви за октомври 2021 г. нарастват със 113.3 млн. евро при понижение с 8.5 млн. евро за октомври 2020 година.

Външнотърговското салдо от стоки и услуги през третото тримесечие на 2021 г. е положително. Износът на стоки и услуги се увеличава в реално изражение с 9.8%, a вносът на стоки и услуги – с 12.7% в сравнение с третото тримесечие на 2020 година (според сезонно изгладените данни).

6. Цени

През ноември 2021 г. хармонизираният индекс на потребителските цени се увеличава с 6.3% в сравнение със същия месец на 2020 година. Най-голямо увеличение на цените е регистрирано в група „Транспорт“ – с 18.3%. Най-голямо намалениe на цените е регистрирано в група „Съобщения“ – с 4.9%.

През третото тримесечие на 2021 г. индексът на цените на жилищата нараства с 8.7% в сравнение със същото тримесечие на 2020 година.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през ноември 2021 г. нараства с 35.4% в сравнение със същия месец на 2020 година. Повишение на цените е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 66.9%, в преработващата промишленост – със 17.5%, и в добивната промишленост – със 17.4%.

По данни от бизнес анкетата в сравнение с ноември 2021 г. през декември 2021 г. делът на мениджърите, които прогнозират продажните цени в промишлеността да се повишат през следващите три месеца, се увеличава.

7. Парични и финансови показатели

През ноември 2021 г. широките пари (паричният агрегат М3) се увеличават на годишна база с 10.8% при 12.9% годишното нарастване през октомври 2021 година. В края на ноември 2021 г. широките пари са 122.300 млрд. лв. (95.2% от БВП) при 123.394 млрд. лв. към октомври 2021 г. (96.1% от БВП).

Кредитите на Нефинансови предприятия и домакинства и НТООД през ноември 2021 г. възлизат на 65.723 млрд. лева. Кредитите за Нефинансови предприятия нарастват с 4.1% на годишна база през ноември 2021 г. (4.4% годишно повишение през октомври 2021 г.) и в края на месеца достигат 37.065 млрд. лв. (28.9% от БВП). Кредитите за Домакинства и НТООД са 28.659 млрд. лв. (22.3% от БВП) в края на ноември 2021 година.

През ноември 2021 г. обменният курс на лева спрямо долара достига 1.71 лв. за 1 щатски долар. 

Източник: БГНЕС

Related posts

ДПС подкрепят изгонването на руските дипломати

admin

България е спряла да доставя ваксината на „АстраЗенека“

Дани Тренчева

Днес отбелязваме зимния Симеоновден

admin

Православната църква почита Свети Наум

Дани Тренчева

Черна статистика

admin

Прогноза за времето

admin

Leave a Comment