22.04.2024
Култура и изкуство

Хороскоп за 21 декември

ОВЕН

Сряда е ден за ак­тив­ни дей­ствия при Ов­ни­те, мно­зи­на ще се въз­пол­зват от те­зи ус­ло­вия. А те са свър­за­ни с ва­ша­та про­фе­сио­нал­на из­ява и при­до­бив­ки­те от ра­бо­та. Прис­тъп­ва­те с гол­яма уве­ре­нос­т към реа­ли­зи­ра­не на на­мис­ле­но­то, ма­кар че някои са при­тес­не­ни от ме­то­ди­те  и се на­ла­га да дей­стват.

ТЕЛЕЦ

Днес Тел­ци­те са об­ла­го­де­телс­тва­ни за осъ­щест­вява­не на на­ме­ре­ния­та си и мо­гат да бъ­дат убе­де­ни, че най-доб­рият път за то­ва е съ­че­та­ние­то на реал­ни въз­мож­нос­ти и дип­ло­ма­тич­ност към оне­зи, с кои­то ще има­те де­ло­ви от­но­ше­ния. Днес ба­лан­си­ра­те ра­зум­но меж­ду лич­ни и чуж­ди ин­те­ре­си.

БЛИЗНАЦИ

Сряда е един от доб­ри­те дни през та­зи сед­ми­ца, на­си­тен с шанс за осъ­щест­вява­не на лич­ни­те ви на­ме­ре­ния. Под­чер­та­на е ва­ша­та кон­так­тност, и кое­то е по-важ­но – чис­то­сър­деч­но­то от­но­ше­ние на прия­те­ли­те, кои­то са го­то­ви да ви по­мог­нат. В служ­ба­та денят ще при­до­бие не­га­ти­вен отте­нък.

РАК

Сряда е спо­рен ден за вас и по­ве­че­то ще бъ­дат мно­го ан­га­жи­ра­ни през це­лия ден. Да­ли ще е ус­пе­шен денят, за­ви­си са­мо от вас. По­ве­че­то от зна­ка са с на­ме­ре­ние да из­вър­шат куп не­ща, меж­ду кои­то мно­го не­съ­щес­тве­ни дей­ствия ще ви зат­руднят. Бъ­де­те тър­пе­ли­ви в лю­бов­та.

ЛЪВ

Лъ­во­ве­те имат мно­го пла­но­ве, кои­то се стремят да реа­ли­зи­рат, но меж­ду тях се сре­щат аб­со­лют­но нео­съ­щес­тви­ми. Ос­вен то­ва ис­ка­те ед­ва ли не из­вед­нъж да ги реа­ли­зи­ра­те, чес­то то­ва дей­ства бло­ки­ра­що. Бъ­де­те вни­ма­тел­ни към ли­ца, кои­то са не­доб­ро­же­ла­тел­ни. Неочак-вани новини.

ДЕВА

Мно­го доб­ра е сряда и пре­дос­тавя въз­мож­нос­ти за де­ло­во съ­щес­тву­ва­не, при­до­бив­ки и око­нча­тел­но раз­ре­ша­ва­не на спор­ни въп­ро­си. Денят е ус­пе­шен за сключ­ва­не на до­го­во­ри и пос­ти­га­не на спо­ра­зу­ме­ния. Без­ра­бот­ни­те имат до­бър шанс за на­ми­ра­не на ра­бо­та.

ВЕЗНИ

В сряда ус­пе­хът и си­гур­нос­тта са фик­си­ра­ни при Вез­ни­те. Еди­нстве­на­та греш­ка, коя­то мно­го от вас мо­гат да до­пус­нат, е не­то­ле­ран­тнос­тта и ма­ние­рът на за­по­вед­ни­чес­тво. Бъ­де­те по-дип­ло­ма­тич­ни и не от­каз­вай­те по­мощ­та си на дру­ги­те. В кон­так­ти­те си през деня ще има­те де­ло­ви пред­ло­же­ния.

СКОРПИОН

Денят изи­сква да под­дър­жа­те пос­тоя­нен ба­ланс в кон­так­ти­те и дей­ствия­та си. Най-мал­кият на­мек от ва­ша стра­на за дик­ту­ва­не ще бъ­де от­бел­язан от оне­зи, с кои­то ще има­те ра­бо­та през деня. Про­фе­сио­нал­ният ви ден е ус­пе­шен, но не прие­май­те нап­ра­ве­но­то ви пред­ло­же­ние. Пър­во го об­мис­ле­те.

СТРЕЛЕЦ

Сряда няма спе­циа­лен из­раз за Стрел­ци­те и не ви за­дъл­жа­ва за кон­крет­ни дей­ствия. Денят ще бъ­де оби­кно­вен. В де­ло­ви ас­пект въз­мож­нос­ти­те ви не са ог­ра­ни­че­ни и за­висят от же­ла­ние­то ви за про­веж­да­не на сре­щи и раз­го­во­ри с ли­ца, от кои­то за­ви­си по-на­та­тъш­на­та ви реа­ли­за­ция. Заемете се със задачите, които от дълго време отлагате. Ще си създадете неприятности.

КОЗИРОГ

Спра­вед­ли­вос­тта е сил­но зас­тъ­пе­на при  по­ве­че­то от вас и днес тя ще на­ме­ри и одо­бре­ние­то на мно­зи­на от зао­би­кал­ящи­те ви. В сряда де­ло­вият жи­вот ще се осъ­щест­вява по­ло­жи­тел­но за вас и ни­как не е труд­но да пос­тиг­не­те но­ви при­до­бив­ки или не­що до­пъл­ни­тел­но в про­фе­сия­та. В дома си ще посрещате гости, ще имате повод да почерпите.

ВОДОЛЕЙ

Во­до­леи­те трябва да осъ­щест­вят мно­го важ­на сре­ща днес с  чо­век, чиито въз­мож­нос­ти са за­вид­ни. Си­гур­но е, че оне­зи от вас, кои­то ве­че са нап­ра­ви­ли та­ка­ва уго­вор­ка, ще я из­пълнят. Не се на­гър­бвай­те с по­ве­че от то­ва, кое­то мо­же­те да свър­ши­те през ра­бот­ния ден. Ако е възможно не отлагайте дълго време изпълнението на проект, който ви е възложен от шефа.

РИБИ

Ос­та­ве­те емо­ции­те нас­тра­на и ор­га­ни­зи­рай­те ене­ргия­та си за де­ло­ва дей­ност. Ед­на от най-доб­ри­те сфе­ри в сряда е фи­нан­со­ва­та, тър­гов­ски­те от­но­ше­ния, как­то и пъ­ту­ва­ния­та с та­ка­ва цел. Има­те шанс за из­год­но ин­вес­ти­ра­не на ка­пи­та­ли, но не би­ва и за миг да при­тъп­ява­те вни­ма­ние­то си. Мнителната ви натура ще ви предпази от опит за измама.

Related posts

Огнен кръст грейна на „Св. Харалампий“ в Благоевград

Дани Тренчева

С Божествена Света литургия и спасяване на кръста ще бъде отбелязан Йордановден в село Черниче

Дани Тренчева

Днес е световния ден на музиката

admin

На три места в град Петрич ще се извърши ритуалът за Богоявление

Дани Тренчева

Отпускат 2,3 млн. лв за реконструкцията на Зографския манастир

Дани Тренчева

Днес почитаме Възвесение Господне! Честит Спасовден!

admin