09.02.2023
Пулсът на Югозапада Симитли

Стартират дейности по саниране сградата на кметство в село Сушица по проект на Община Симитли по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Вчера, кметът на община Симитли – Апостол Апостолов подписа Акт образец 2 по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за откриване на строителната площадка, с което започва работата по санирането на сградата на кметството в село Сушица.

 

Обновяването на сградата е част от изпълнението на проект на Община Симитли с наименование „Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сгради, в които се предоставят обществени услуги – собственост на община Симитли“, Договор № BG06RDNP001-7.008-0012-C01 по Оперативна програма “Програма за развитие на селските райони“, Приоритетнa ос “Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ по Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.008 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. В проектните дейности са включени също сградите на кметствата в селата Брежани, Градево, Крупник, Мечкул, Ракитна, Сенокос, както и административната сграда на общинска администрация в град Симитли.

 

Общата стойност на проекта е 809 360.55 лв., от които 687 956,46 лв. са финансиране от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и 121 404,09 лв. – национално съфинансиране. Срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца.

 

Проектът има за цел намаляване на топлинните загуби в сградите с подобряване на енергийните им характеристики чрез саниране (пълно или частично); Ефективно използване на енергийните ресурси за отопление чрез отоплителни системи с висока ефективност, включващи и възможности за регулиране на потреблението и поддържане на стабилни нормативни параметри на микросредата в отопляваните обекти; Популяризиране и насърчаване на добрите практики в сферата на договорирането за енерго – спестяване в общинския сектор; Намаляване емисиите на парниковите газове; Модернизиране на осветлението в общинските обекти, без да се намалява нивото на осветеност и качеството на осветлението (чрез използване на компактни луминесцентни лампи, автоматични системи за контрол, управление, ниво на осветеност).

 

Related posts

Любомир Янев за втори път изважда Богоявленския кръст от водите на река Струма в Симитли

Дани Тренчева

Обединената кукерска група на Община Симитли с награда за придържане към традициите от „Кукерски игри в Пиринско 2022“

Дани Тренчева

Част от улиците в град Симитли ще бъдат с нарушено водоподаване

Дани Тренчева

Всички ученици в община Симитли се връщат присъствено училище

Дани Тренчева

Мъгла на АМ „Струма“ в района на Струмяни и Сандански

Дани Тренчева

Край Благоевград се провежда полицейска операция, проверяват ТИР-ове и автобуси

Leave a Comment